Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Magdalena Pach, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowaka.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Halina Kotus.
 3. Klasa 1-2-3a - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 4-8u - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 4-5u - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-6 - wych. Agnieszka Parol.
 8. Klasa 7-8 - wych. Rafał Biernacki.

 

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1P - wych. Sylwia Rubacha.
 2. Klasa 1-3 - wych. Justyna Oskroba.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 5 uczniów.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju - 14 uczniów.

Historia i czasy obecne

Zespół Szkół Specjalnych – historia i czasy obecne.

 

 

Historia nauczania specjalnego w Głownie sięga lat sześćdziesiątych XX w.

Dnia 1 stycznia 1967 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania została powołana do życia w Głownie

Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3, której kierownikiem był Tadeusz Wiśniewski.

Pionierami szkolnictwa specjalnego w naszym mieście były panie: Mieczysława Dałek i Krystyna Kujawska

-Podgórska, która w 1972 roku została pierwszym kierownikiem Szkoły Specjalnej.

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Z dniem 1 września 1968 roku Szkoła Specjalna została przeniesiona do nowo zbudowanej Szkoły

Podstawowej Nr 4. Dla tej niewielkiej placówki, bo liczącej 20 uczniów i 3 nauczycieli, wydzielono dwie

klasy lekcyjne i część korytarza.

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4

 

W 1975 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ze specjalnością – stolarz. Uczęszczało

do niej 12 uczniów. Nauczycielami zawodu byli Jerzy Soliński i Wiesław Szulc, a zajęcia praktyczne odbywały

się w Spółdzielni Inwalidów „Pionier”. W związku z trudnościami lokalowymi szkoła istniała zaledwie 3 lata.

W roku szkolnym 1978/79, ze względu na wzrastającą liczbę uczniów, szkołę przeniesiono do budynku,

w którym wcześniej znajdował się internat Liceum Ogólnokształcącego. Był to stary budynek (przedwojenna

willa wypoczynkowa niedostosowany do potrzeb szkolnych, wąskie korytarze, drewniane schody i uginające się

stropy, które w każdej chwili groziły zawaleniem, zagrażały bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli).

Do dyspozycji dzieci oddano 6 małych pomieszczeń, które zamieniono na sale lekcyjne, a dla nauczycieli

– skromny pokój nauczycielski. Dzieci korzystały ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

Budynek (w tle)  internatu Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

 

Szkoła Specjalna formalnie od 1980 roku wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którego dyrektorem

od 1982 roku był Eugeniusz Przybyszewski. Następnie dyrektorem ZSO została Jolanta Dąbrowska, która kierowała

Szkołą Specjalną do 1990 roku.

 

Obecna siedziba szkoły

 

Radykalne zmiany przyniósł dopiero rok 1990, kiedy to Szkoła Specjalna została odłączona od Zespołu Szkół

Ogólnokształcących i stała się samodzielną placówką oświatową. Nowym dyrektorem Szkoły Specjalnej został

Wojciech Brzeski, który już 2 listopada 1990 roku uzyskał decyzję Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi

o natychmiastowym przeniesieniu placówki do budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Głownie.

Początkowo Szkoła Specjalna zajmowała II piętro budynku, ale w grudniu 1991 roku Kuratorium Oświaty

i Wychowania wydało decyzję o przekazaniu z dniem 1 stycznia 1992 roku całego budynku na jej potrzeby.

Rozpoczęły się trwające trzy lata prace remontowo-adaptacyjne. W chwili odłączenia od Zespołu Szkół

Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie była najbiedniejszą szkołą w województwie

łódzkim, cały jej majątek był wart 261,30 zł.

Dzięki hojności licznych sponsorów i funduszom uzyskanym od Prezydenta RP Lecha Wałęsy, z Fundacji

SOS Jacka Kuronia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Łódzkiego Stowarzyszenia

Pomocy Szkole w ciągu zaledwie kilku lat Szkoła zmieniła swoje oblicze. Wyposażono Szkołę w liczne pomoce

dydaktyczne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Utworzono bibliotekę szkolną, kilka pracowni przedmiotowych,

a także nowoczesną pracownię komputerową.

20 listopada 1998 roku dyrektorem Szkoły został Maciej Lisowski, który kieruje Szkołą w nowej rzeczywistości

organizacyjnej, ponieważ dnia 29 marca 1999 roku Starosta Zgierski przekształcił Szkołę Podstawową Specjalną

Nr 5 w Głownie w Zespół Szkół Specjalnych. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

i Gimnazjum Specjalne Nr 3, a także od 1 września 1999 roku pierwszy powstały w powiecie zgierskim Zespół

Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. W 2003 roku utworzony

został w naszej placówce pierwszy w powiecie zgierskim Zespół Terapeutyczno-Edukacyjny dla dzieci autystycznych.

W roku szkolnym 2005/2006 powstała w ramach Zespołu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształcąca

w trzyletnim cyklu pracowników gospodarstwa domowego. Dla szkoły tej przygotowano nową, funkcjonalną

i bogato wyposażaną pracownię gospodarstwa domowego. Od 2005 roku prowadzone są również zajęcia

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące zajęcia z zakresu

rehabilitacji, terapii pedagogicznej, psychoterapii i logopedii. W 2007 roku powstała nowa klasa w ramach

Szkoły Przysposabiającej do Pracy o profilu konserwatora zieleni.

W 2010 roku dzięki pomocy firmy Lek S.A., Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Telewizji

Polskiej oraz Aukcji Twórczości Plastycznej Dzieci Niepełnosprawnych zorganizowanej przez naszą szkołę

wybudowaliśmy za naszym budynkiem plac zabaw oraz ścieżkę rehabilitacyjno-rekreacyjną i boisko

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Nareszcie po wielu latach nasi uczniowie mogą w pełni korzystać

z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a młodsi spędzać czas w ogródku jordanowskim.

W ZSS w ostatnich latach powstało kilka nowych pracowni przedmiotowych. Szczególną dumą napawa pracownia

komputerowa, pracownia logopedyczna, pracownia doświadczania świata, gabinet terapii metodą integracji

sensorycznej i pracownia stolarsko-ślusarska Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W 2014 r. powstała kolejna szkoła w naszym Zespole, jest to Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształci

absolwentów gimnazjum na kierunkach piekarz, cukiernik, kucharz i pracownik obsługi hotelowej.

Absolwenci po zdaniu egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną otrzymują tytuły zawodowe w wyżej

wymienionych kierunkach. Nasi absolwenci będą mogli zdobywać kwalifikacje w naszym mieście i zatrudniać się

w naszych rodzimych firmach.

Obecnie Zespół liczy 93 uczniów w 15 oddziałach i nadal się rozwija, zaspokajając potrzeby edukacyjne dzieci

z Miasta Głowna, Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin. Na zajęcia lekcyjne uczniowie

dowożeni są czterema autokarami, a także busem szkolnym. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział

w licznych konkursach przedmiotowych, konkursach plastycznych, zawodach sportowych, wyjeżdżają na basen,

zajęcia rehabilitacyjne oraz na wycieczki krajowe i zagraniczne. Na terenie szkoły organizowane są koncerty

i występy artystyczne, a także różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Nasza placówka ściśle współpracuje

z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, z koncernem farmaceutycznym Lek-Sandoz S.A., Urzędem

Miejskim w Głownie, Urzędem Miasta i Gminy w Strykowie oraz Gminą Głowno. Najbliższym podmiotem,

z którym współpracujemy na co dzień jest Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie, którego prezesem

jest Maciej Lisowski, a nasi nauczyciele wchodzą w skład Zarządu i są członkami tej organizacji.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia pozalekcyjne w formie świetlicy środowiskowej, a także dzięki współpracy

pozyskujemy środki finansowe na szereg zajęć pozalekcyjnych, wycieczki i wyjazdy oraz zakup sprzętu

rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych.

Obecnie w ZSS w Głownie zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 15 pracowników administracji i obsługi

o wysokich kwalifikacjach i doskonałym przygotowaniu merytorycznym oraz 34 nauczycieli specjalistów z zakresu:

oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, psychologii, neurologopedii, arteterapii, muzykoterapii,

rehabilitacji, terapii metodą integracji sensorycznej. W ostatnich latach nasza szkoła stała się wysoko

specjalistycznym ośrodkiem pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych i jako jedyna

w naszym regionie jest w pełni przygotowana, aby nieść pomoc dzieciom i ich rodzicom.

 

 

Bogdan Oskroba, Maciej Lisowski.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK