Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 

 

 

Oddziały

 

w Zespole Szkół Specjalnych

 

w Głownie


 

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim

oraz ze współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak:

autyzm, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu

czy zespoły genetyczne.

 


 

W skład

 

Zespołu Szkół Specjalnych

 

w Głownie wchodzą:

 

 

 

Przedszkole "Szafirek" - 2 oddziałyOddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym


oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

Nasza oferta obejmuje:


 1. bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. opiekę wykwalifikowanej kadry z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi 
  o szczególnych potrzebach rozwojowych,
 3. zajęcia stymulujące rozwój dziecka:
 • zajęcia logopedyczne,

 • terapię behawioralną,

 • terapię metodą integracji sensorycznej,

 • hipoterapię,

 • zajęcia terapeutyczne,

 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

 • ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni i w grocie solnej,

 • kompleksową opiekę psychologiczno- pedagogiczną,

 • indywidualne wsparcie dla rodziców dziecka,

 • salę wyposażoną w pomoce i sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka,

 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 • zajęcia specjalistyczne w okresie wakacyjnym.

 

 

Występ przedszkolaków podczas szkolnej wigilii.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 

 

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 

Prowadzimy zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia zespołowe odbywają się w istniejącym przy ZSS w Głownie od 1999 r. Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym.

Zespół ten został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmuje swoją opieką 2 - 4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Rewalidacja dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

 

 


 

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają się poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące sale i atrakcyjne.

Ważnym aspektem pracy w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

Dbamy również o to, aby uczniowie Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych, uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

 

 

Klasa 1 dla autystów.

 

 

Klasa 1-3.

 

 

Klasa 4-6 życia.

 

 

Klasa 4-6.

 

 


 


Szkoła Podstawowa na galowo.

 

 

 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 

 

 

 

Klasa 1-3.Klasa 1-3A życia.Klasa 1-3B życia. • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Klasa 2-3 PP.Klasa 1-3 PP.

 


 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Gotujemy smacznie i zdrowo.

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Od 2014 r. kształcimy młodzież w Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach piekarz i cukiernik.

 


Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 1 godzina w tygodniu. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne, objęte zostaje ono kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.


Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia psychologiczna,

 • terapia behawioralna,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • integracja sensoryczna,

 • stymulacja polisensoryczna,

 • ergoterapia,

 • arteterapia,

 • muzykoterapia,

 • hipoterapia.

 

 

 

 

Nasze dzieci na zajęciach dogoterapii.

 

 

 

 

 

Sylwia Rubacha, Monika Świąder.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK