ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Statut Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia nr 2

STATUT

 SPECJALNEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ

I STOPNIA NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

w GŁOWNIE

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm. z 2016 r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).


Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o szkole     4

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły     5

Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje     8

Rozdział 4. (uchylony     8

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły     8

Rozdział 6. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły     12

Rozdział 7. Pomieszczenia w szkole     15

Rozdział 8. Organizacja biblioteki szkolnej     16

Rozdział 9. Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki     16

Rozdział 10. Uczniowie szkoły     16

Rozdział 11. Rodzaje nagród dla uczniów     18

Rozdział 12. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów     19

Rozdział 13. Współpraca z rodzicami     19

Rozdział 14. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu     21

Rozdział 15. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego     21

Rozdział 16. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów     22

Rozdział 17. Postanowienia końcowe     36

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • § 1

Nazwa szkoły brzmi: Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie. Siedzibą szkoły jest budynek w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.

 • § 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. Tablice urzędowe szkoły mają treść: Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Głownie.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Głownie, oraz Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Głownie.
 • § 4

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Głownie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki określają odrębne przepisy.

 • § 5

(uchylony)

 • § 6
 1. Dyrektor szkołyprowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
 2. Szkoła prowadzi kształcenie teoretyczne dla uczniów w zawodach:
 • cukiernik;
 • piekarz;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 • § 7

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

 • uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Głownie, oraz w klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • Szkole – należy przez to rozumieć Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia nr 2 w Głownie;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organa działające w Specjalnej Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 w Głownie;
 • pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników administracyjnych zatrudnionych w Specjalnej Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 w Głownie.
 • § 8
 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Uczniowie u ciągu trzech dni w tygodniu zdobywają wiedzę teoretyczną, a w pozostałe dwa dni odbywają praktyki zawodowe.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zwane również okresami.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

 • § 9

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 • § 10
 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.
 • § 11

Celem Szkoły jest:

 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • § 12

Zadaniem Szkoły jest:

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;
 • realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji;
 • przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,
 • wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi;
 • § 13

Szkoła zapewnia uczniom:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych;
 • rozwijanie zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne;
 • dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych;
 • opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami;
 • kształcenie w zawodzie, cukiernika, piekarza, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.
 • § 14

Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły;
 • każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą.
 • § 15
 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. W zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.
 2. Godzina zajęć trwa 45 Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, oprowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
 • § 16
 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez:
 • organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;
 • pozyskiwanie funduszy z projektów;
 • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i innych inicjatyw;
 • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów;
 • wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;
 • wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów.

Rozdział 3

Organy Zespołu i ich kompetencje

 • § 17
  1. Organami Zespołu są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
  1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 18 - § 26

(uchylony)

 

Rozdział 4

 • § 27

(uchylony)

 

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 • § 28
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 kwietnia każdego roku oraz przy uwzględnieniu planu finansowego szkoły.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

8) dla poszczególnych oddziałów:

 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10)  liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

11)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 • § 29
 1. Do Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim.
 2. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Zgierskiego.
 3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, może być wydłużona na danym etapie edukacyjnym o 1 rok.
 4. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej w szkole prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 24. roku życia.
 5. Decyzję o wydłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba wydłużenia oraz na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 6. Decyzję o której mowa w ust. 5 podejmuje się nie później, niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
 • § 30

Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności; centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką lub między uczniem a daną jednostką (w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni).

 • § 31
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole funkcjonuje oddział dla uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
 • § 32
 1. Liczba uczniów w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16 uczniów.
 2. W przypadku obowiązkowych zajęć z informatyki oraz obowiązkowych zajęć z języków obcych nowożytnych podział na grupy jest obowiązkowy z tym, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
 • § 33
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole.
 4. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 5. (uchylony)
 6. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.
 7. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 • § 34

Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole realizowane są następujące zajęcia:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia z wychowawcą;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia religii lub etyki;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
 • § 35
 1. W Szkole Branżowej I stopnia realizowane są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ).
 2. Udział ucznia w zajęciach z WDŻ nie jest obowiązkowy. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani ukończenia szkoły przez ucznia.
 3. Uczeń może być zwolniony z udziału w zajęciach WDŻ po złożeniu do Dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia rezygnacji z zajęć.
 • § 36
 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:
  • Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go Dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole.
 3. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 • § 37

Dla każdego ucznia zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 • § 38
 1. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej, niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej.
 2. Dyrektor wyznacza kierownika praktycznej nauki zawodu w Specjalnej Szkole Branżowej I Stopnia nr 2.
 3. Kierownikiem praktycznej nauki zawodu w szkole może być: pedagog, psycholog, doradca zawodowy lub wychowawca klasy.
 4. Zadania kierownika praktycznej nauki zawodu:
 • kierownik praktycznej nauki zawodu jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i poziom kształcenia zawodowego uczniów, a w szczególności:
 1. właściwy dobór pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu,
 2. właściwą organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach,
 3. prowadzenie nadzoru pedagogicznego zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz prowadzenie dokumentacji ze sprawowanego nadzoru.
 4. Kierownik praktycznej nauki zawodu w szczególności:
 • nadzoruje podpisanie umowy praktyk zawodowych pomiędzy uczniem a pracodawcą;
 • bierze udział w opracowaniu arkusza organizacyjnego oraz tygodniowego rozkładu zajęć;
 • przygotowuje dokumentację szkolenia praktycznego i nadzoruje jej prowadzenie;
 • prowadzi obserwację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz gromadzi dokumentację ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • organizuje spotkania z pracodawcami;
 • na bieżąco współpracuje z kierownictwem zakładów, w których odbywa się kształcenie praktyczne;
 • nadzoruje przygotowanie szkoły do przeprowadzania egzaminów zawodowych i organizuje te egzaminy.
 1. Szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

 

Rozdział 6

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • § 39
 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 • § 40
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawcza opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
  • współpracowanie z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;
  • kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach, wzbudzanie motywacji do uczenia się;
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;
  • podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami.
 • § 41

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;
 • zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym w regulaminie wycieczek;
 • reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
 • § 42

Do obowiązków nauczyciela należy:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjamiszkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;
 • ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
 • prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 • wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły;
 • udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;
 • systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte zajęcia;
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • współpracować z rodzicami;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły;
 • zachować w poufności informację uzyskane w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 • § 43
 1. Uczniowie objęci są opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw oraz po zakończonych zajęciach według ustalanego harmonogramu.
 2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 • § 44
 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w tym rodzice uczniów.
 2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
 • § 45
  1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył opiekę nad grupą uczniów.
  2. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych szkoły.
  3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 • § 46

Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:

 • sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;
 • poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych wychowanka;
 • systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;
 • współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;
 • rozwijanie własnych kompetencji wychowawczych;
 • współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im pod­jęcia świadomej decyzji w sprawie dalszego kształcenia.
 • § 47

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 • § 48

Szczegółowe zadania psychologa szkolnego znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 • § 49
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
  • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
  • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego.
 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 7

Pomieszczenia w szkole

 • § 50

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 • 2 pracowni gospodarstwa domowego;
 • mini sali gimnastycznej;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • warsztatu zajęć technicznych;
 • pomieszczeń sanitarno- higienicznych;
 • szatni.

Rozdział 8

Organizacja biblioteki szkolnej

 

 • § 51
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca rozbudzaniu i realizacji potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowei inne materiały biblioteczne.
 3. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określone są w odrębnym regulaminie.

 

Rozdział 9

Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki

 • § 52

Świetlica Szkolna oraz Stołówka funkcjonuje na zasadach ujętych w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych

Rozdział 10

Uczniowie szkoły

 • § 53
  1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
 • znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 • uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 • ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • zdawania egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego, zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 • § 54

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;
 • uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;
 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych;
 • odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zwłaszcza;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:
 1. niepalenia tytoniu,
 2. niespożywania alkoholu,
 3. nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
 4. dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju,
 5. poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania,
 6. postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły,
 7. dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę,
 8. podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 • § 55
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Wszelkie nieobecności na tych zajęciach muszą być usprawiedliwiane.
 2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
 3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 4. Uczeń lub jego rodzice są obowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Brak usprawiedliwienia we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 5. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, ale pod warunkiem, że jego rodzice złożą specjalne pismo do szkoły ze zgodą na takie postępowanie.
 • § 56

Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.

 • § 57

Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub uczeń (w przypadku ucznia pełnoletniego) którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

 • § 58

Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.

 • § 59

Szczegółowe warunki skreślenia ucznia z listy uczniów znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Rozdział 11

Rodzaje nagród

 • § 60
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 • reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;
 • wysoką frekwencję;
 • działalność społeczną na rzecz szkoły.
 1. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy wobec uczniów szkoły;

3) pochwała Dyrektora wobec uczniów całej szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) wycieczki dla najlepszych uczniów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców.

Rozdział 12

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów

 • § 61

Uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
 • posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią;
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • kradzież na terenie szkoły i poza nią;
 • wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;
 • opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;
 • za używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły
 • za umyślne niszczenie mienia szkoły;
 • stosowanie agresji słownej.
 • § 62
  1. Rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • upomnienie dyrektora Szkoły;
 • nagana dyrektora Szkoły;
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • obniżenie oceny zachowania.
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje rodziców ucznia o nałożonej karze z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo na piśmie odwołać się od wymierzonej kary w trybie 14 dni do Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzje o utrzymaniu kary, zawieszeniu jej wykonania lub uchyleniu kary.

 

Rozdział 13

Współpraca z rodzicami

 • § 63
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka które ma być przedmiotem ich największej troski.
 • § 64
 1. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości Statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu wychowawczo- profilaktycznego;
  • wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat ucznia, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • odwołania się od uzyskanej oceny śródrocznej, rocznej i złożenia stosownego pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem rady pedagogicznej;
  • odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;
 2. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.
 • § 65

Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów.
 • § 66

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

 • wywiadówki - organizowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu, omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy;
 • spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w szkole atmosfery, zdolności i możliwości uczniów a organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;
 • zebrania rady rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;
 • rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych.
 • § 67

Rodzice mają obowiązek:

 • zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne;
 • informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach;
 • zapewnić warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
 • udziału w zebraniach szkolnych i klasowych;
 • informować wychowawcę lub pedagoga o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie ucznia w tym o aktualnym stanie zdrowia;
 • respektować zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu wychowania i opieki, szczególnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie szkoły;
 • na miarę swoich możliwości osobiście włączać się w życie szkoły;

 

Rozdział 14

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

 • § 68
 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariat sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 3. Celem wolontariatu jest:
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;
 • umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy;
 • wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami;
 • aktywizowanie uczniów do działalności społecznej.
 • § 69
 1. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.
 2. Dyrektor podejmuje współprace w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizacje i realizacje w szkole, prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Rozdział 15

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 • § 70
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 4. Cele główne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego to:
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych;
 1. Za organizację doradztwa zawodowego w Zespole odpowiada Dyrektor.
 2. Doradca zawodowy opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 3. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
 4. Program zawiera:
  • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 1. a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,
 2. b) oddziały, których dotyczą działania,
 3. c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
 4. d) terminy realizacji działań,
 5. e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 1. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Rozdział 16

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 • § 71
 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • § 72

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;
 • jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań na poszczególne oceny szkolne;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • § 73

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • § 74
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
  1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w nowym roku szkolnym i w trakcie zajęć edukacyjnych,
  2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
  3. uczniów i rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian wymagań edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio na lekcjach i na najbliższym zebraniu dla rodziców.
 1. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodziców ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
 • § 75
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (półrocza).
 2. Oceny klasyfikacyjne ustala się na koniec pierwszego okresu i na koniec roku szkolnego.
 3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  • bieżące;
  • klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne,
   2. końcowe.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • § 76
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie ocen bieżących oraz formułowaniu ocen: śródrocznej i rocznej.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, wskazaniu co jest dobrze a co należy ewentualnie poprawić.
 3. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny bieżące może wystawić również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia
 4. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów Specjalnej Szkoły Branżowej ustala się według następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia „+” i „–” z wyłączeniem ocen celujących i niedostatecznych.
 2. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 • § 77
 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
  • zakres wiadomości i umiejętności;
  • stopień zrozumienia materiału programowego;
  • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w różnych sytuacjach;
  • stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy;
  • zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności.
 • § 78

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 • § 79

Ustala się następujące kryteria ocen:

 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności w pełni obejmujące program nauczania w danej klasie, biegle posługuje się wiedzą dla osiągania celów praktycznych i teoretycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który, opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania oraz rozwiązuje typowe zadania średnim stopniu trudności, niekiedy z pomocą nauczyciela;
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie skorzystał z oferowanej mu przez szkołę pomocy, nie wykorzystał szans na uzupełnienie wiedzy i umiejętności.
 • § 80

Szczegółowe kryteria ocen wynikające z realizowanego materiału nauczania formułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 • § 81
 1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.
 2. Minimalna liczba ocen bieżących w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, jednak nie mniejsza niż 3.
 3. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  • sprawdzian - obejmuje większe partie materiału; termin sprawdzianu uczeń powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem, w ciągu tygodnia mogą być najwyżej trzy sprawdziany;
  • kartkówka - obejmuje materiał z kilku lekcji lub ostatniej pracy domowej.
 1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez ucznia.
 2. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym przez nauczyciela.
 3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie i w różnych formach.
 • § 82
 1. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione, pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują w szkole, po rozdaniu przez nauczyciela, rodzice na zebraniach klasowych po ustaleniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu.
 • § 83
 1. Zachowanie ucznia podlega ocenianiu.
 2. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
  • dostarczanie uczniowi i jego rodzicom informacji zwrotnych, dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole;
  • docenianie i uznanie pozytywnych postaw, działań oraz osiągnięć ucznia;
  • udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • określenie stopnia rozwoju społecznego oraz internalizacji obowiązujących norm i zasad przez ucznia;
  • zwrócenie uwagi na niedociągnięcia i zagrożenia wynikające z trudnych, niepożądanych, zagrażających postaw;
  • uświadomienie uczniowi jego mocnych i słabych stron, co z kolei ma motywować go do samodoskonalenia i korygowania niepożądanych postaw oraz respektowania zasad bezpieczeństwa, wzajemnego współżycia i współdziałania w szkole;
  • rozwijanie u ucznia umiejętności samooceny, ukierunkowanie go do samodzielnej pracy nad sobą – w tym kształcenia własnego charakteru;
  • kształtowanie samoświadomości ucznia, odpowiedzialności za własne postępowanie oraz umiejętności ponoszenia konsekwencji;
  • wspieranie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom;
  • poszanowanie godności własnej osoby.
 • § 84
 1. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, należy uwzględnić wpływ zaburzeń i innych dysfunkcji rozwojowych na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 • § 85
 1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :
 1. wyróżnia się w sposób szczególny na terenie szkoły i klasy pilnością, sumiennością i wytrwałością w wypełnianiu obowiązków,
 2. wszystkie nieobecności na zajęciach zostały usprawiedliwione,
 3. jest dla innych wzorem do naśladowania dzięki wysokiej kulturze osobistej, prawdomówności i uczciwości,
 4. posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną,
 5. w każdej sytuacji chętnie pomaga innym, zawsze jest uczynny, koleżeński i odpowiedzialny, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 6. wyróżnia się zdyscyplinowaniem i punktualnością,
 7. podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i społeczności szkolnej,
 8. godnie reprezentuje swoją szkołę: aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach i konkursach,
 9. wzorowo dba o mienie osobiste i ogólnospołeczne,
 10. zdecydowanie i właściwie reaguje na przejawy zła, staje w obronie słabszych, ma pozytywny stosunek do ochrony środowiska naturalnego,
 11. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. jest pilny, sumienny, wytrwały w wypełnianiu obowiązków na terenie klasy i szkoły,
 2. nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
 3. posiada odpowiednią kulturę osobistą, jest prawdomówny i uczciwy, chętnie pomaga innym, jest uczynny, koleżeński, odpowiedzialny, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 4. posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną,
 5. cechuje go odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 6. podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i szkoły,
 7. godnie reprezentuje swoją szkołę, aktywnie uczestniczy w apelach, uroczystościach i konkursach,
 8. dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. wykonuje obowiązki bez szczególnego angażowania się w życie społeczności szkolnej,
 2. dąży do doskonalenia cech swojego charakteru i osobowości,
 3. jego zachowanie w szkole i poza nią jest właściwe, ale niczym się nie wyróżnia,
 4. cechuje go zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 5. jest koleżeński i taktowny, wykazuje tolerancję wobec innych;
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  1. w pojedynczych przypadkach narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły,
  2. zdarza się, że nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
  3. nie zawsze przestrzega norm współżycia w grupie, popada w konflikt z otoczeniem,
  4. zdarza się, że nie szanuje o mienia własnego, społecznego i kolegów,
  5. zdarzają się pojedyncze działania zagrażające bezpieczeństwu,
  6. uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy :
  7. narusza zasady dyscypliny na terenie kasy i szkoły, nie ma jednak rażących uchybień w jego postępowaniu i kulturze osobistej,
  8. często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
  9. nie przestrzega norm współżycia w grupie, często popada w konflikty z otoczeniem,
  10. nie dba o mienie osobiste i społeczne, nie szanuje pracy innych ludzi,
  11. podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, jednak - deklaruje chęć poprawy, ale działania wychowawcze i dyscyplinujące nie przynoszą pozytywnych efektów,
  12. znaczna część nieobecności nie została usprawiedliwiona,
  13. często spóźnia się na zajęcia lekcyjne.
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. uchybia w sposób rażący obowiązkom ucznia,
 2. jest niezdyscyplinowany, nie przestrzega zasad kultury osobistej,
 3. wagaruje, nie dba o swoje zdrowie i zagraża zdrowiu innych,
 4. popada w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,
 5. dopuszcza się wyłudzania pieniędzy i rzeczy będących własnością innych osób,
 6. świadomie niszczy mienie szkolne,
 7. dopuszcza się czynów karalnych,
 8. nie pracuje nad zmianą własnego postępowania i nie deklaruje chęci poprawy,
 9. posiada nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
 10. zastosowane działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych efektów.
 • § 86
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Nauczyciel dostosowuje dla takiego ucznia wymagania niezbędne do otrzymania przez niego oceny klasyfikacyjnej.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji z wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”
 5. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 6. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
 • § 87
 1. Uczeń podlega klasyfikacji.
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna w Specjalnej Szkole Branżowej polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za pierwsze i drugie półrocze według zasad przyjętych przez nauczyciela.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjna zachowania.
 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • § 88
 1. Uczniowie Szkoły Branżowej realizują przedmioty zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu-opiekun praktyk. Ocena zostaje wpisana do dzienniczka praktyk.
 • § 89
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub półroczu za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym statucie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został klasyfikowany.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Zgody takiej można w szczególności udzielić w następujących przypadkach:
  • poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętności oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;
  • spowodowanych zdarzeniami losowymi i silnych traumatycznych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;
  • trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.
 • § 90

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „niesklasyfikowana”.

 • § 91

 Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń:

1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

3)  przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.

 • § 92
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa (o uznaniu powodów nieobecności za usprawiedliwione decyduje Dyrektor szkoły, który może też żądać stosownych zaświadczeń np. lekarskich) wyznacza się następny termin niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo.
 3. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły następnie egzamin przeprowadza jednoosobowo nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców oceny celującej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający wszczególności: imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną, znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń Szkoły Branżowej, który z egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego otrzymał ocenę niedostateczną, nie może kontynuować nauki w II półroczu. Za zgodą Rady Pedagogicznej uczeń może powtarzać klasę od nowego roku szkolnego.
 • § 93
 1. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego, ale za zgodą Rady Pedagogicznej może powtarzać klasę.
 • § 94
 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są poinformować:
 • rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
 • w formie pisemnej rodziców uczniów zagrożonych nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną lub naganną oceną zachowania.
 1. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie informacji telefonicznie lub przesłanie zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców adres faktycznego zamieszkania, a w przypadku jego braku - na adres zameldowania ucznia.
 2. Jeżeli obniżenie oceny zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.
 • § 95
 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Podanie do Dyrektora szkoły o sprawdzenie wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub rodzice w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o zakresie materiału oraz wymaganiach programowych na daną ocenę. Nauczyciel opracowuje dla ucznia sprawdzian.
 4. Uczeń może przystąpić do sprawdzianu tylko jeden raz.
 5. Termin sprawdzianu nauczyciel uzgadnia z pełnoletnim uczniem/ uczniem i jego rodzicami.
 6. Po uwzględnieniu wyniku sprawdzianu, przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może ulec zmianie na wyższą.
 7. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.
 • § 96

Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie, jeśli otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nieotrzymaniem promocji), szkoła udziela różnych form pomocy w celu nadrobienia zaległości i braków edukacyjnych.

 • § 97
 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający datę egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz informację o wykonaniu zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 6. W Szkole Branżowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 • § 97a
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniaoraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji, wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
 7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje wporozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zzajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektoraszkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
 • § 98
 1. Uczeń Szkoły Branżowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od niedostatecznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który:
 • osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych min. 4,75;
 • otrzymał minimum bardzo dobrą ocenę zachowania.
 1. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej mogą być również wyróżnieni nagrodą książkową lub rzeczową.
 2. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunku o którym mowa w ust. 5 powtarza ostatnią klasę Szkoły Branżowej.
 • § 99
 1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Wymagania, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu opracowane są przez instytucje zewnętrzne.
 3. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 4. Egzamin zawodowy zdają uczniowie szkół zawodowych i szkół branżowych.
 5. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
 6. Egzamin obejmuje zakresem tematycznym jedną określoną kwalifikację. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od ilości wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia zawodowego kwalifikacji dla danego zawodu.
 7. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 8. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest zgodnie z procedurami określonymi przez CKE.
 9. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
 10. Wynik egzaminu zawodowego ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny.
 11. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom zawodowy. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 12. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub nie zdanej /unieważnionej części.
 13. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego powinni wypełnić pisemna deklarację dotycząca przystąpienia do egzaminu zawodowego i złożyć wypełniona deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 14. Po upływie trzech lat od dnia w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.
 15. Przystąpienie lub nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego, zdanie lub niezdanie egzaminu zawodowego w całości lub w części nie wpływa na wyniki klasyfikacji śródrocznej, promocji i ukończenia szkoły.

 

Rozdział 17

Postanowienia końcowe

 • § 100
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia nr 2 gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
 • § 101

Bezpośrednim przełożonym dyrektora Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 jest Starosta Zgierski.

 • § 102

Zmiana statutu

 1. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić:
 • Dyrektor;
 • Rada Rodziców;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.

Statut Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Głownie wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy

STATUT

 SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W GŁOWNIE

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).


SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne     4

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły      5

Rozdział 3. Organy szkoły      8

Rozdział 4.Organizacja pracy szkoły     8

Rozdział 5. Zajęcia rewalidacyjne     10

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły     11

Rozdział 7. Bezpieczeństwo uczniów     16

Rozdział 8. Baza lokalowa     17

Rozdział 9. Uczniowie szkoły     17

Rozdział 10. Rodzaje nagród       21

Rozdział 11. Rodzaje kar       22

Rozdział 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i inne formy wsparcia     23

Rozdział 13. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami       24

Rozdział 14.Współpraca z rodzicami     24

Rozdział 15. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów     26

Rozdział 16. Postanowienia końcowe     28


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • § 1
 1. Nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 2. Siedziba szkoły: ul. Mikołaja Kopernika 26a, 95-015 Głowno
 3. Podstawą działania szkoły jest uchwała Nr XXV/207/04 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy posiada pieczęć urzędową oraz Statut.
 • § 4

Ilekroć w Statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy;
 • Szkole Przysposabiającej do Pracy – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców –należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.);
 • Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumień ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 • § 5

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie:

1) niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym;

2) z niepełnosprawnością sprzężoną, której jedną z elementów jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 • § 6
 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, zwane również okresami.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • § 7

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 • § 8
 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.
 • § 9

Celem szkoły jest:

 • dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki;
 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych;
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
 • wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • § 10

Zadaniem szkoły jest:

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;
 • wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie opieki i budowanie więzi z rodziną;
 • realizacja podstawy programowej z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych;
 • tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
 • wdrażanie uczniów do nabywania i rozwijania różnorodnych umiejętności;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych;
 • zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych wspierających rozwój ucznia;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych i sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi.
 • § 11

Szkoła zapewnia uczniom:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki i sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.
 • § 12
 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne;
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • rozwija szacunek do pracy poprzez aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;
 • wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;
 • realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów;
 • rozwija empatię oraz potrzebę niesienia pomocy innym;
 • motywuje do uczestniczenia w kulturze i właściwego korzystania z jej dóbr;
 • diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne;
 • ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej;
 • dąży do optymalnego rozwoju samodzielności ucznia i zaradności życiowej;
 • kształtuje postawy twórcze;
 • utrwala nawyki konstruktywnego gospodarowania czasem wolnym oraz przestrzegania zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • § 13

Sprawowanie funkcji opiekuńczej przez szkołę polega w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki uczniom podczas pobytu w szkole i podczas organizowanych przez szkołę wycieczek, wyjazdów i zajęć pozaszkolnych wynikających z realizacji programu;
 • przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarza;
 • wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów poprzez możliwość spożywania ciepłych posiłków w stołówce szkolnej;
 • zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapewnieniu opieki świetlicy;
 • pomocy psychologa i pedagoga szkolnego;
 • wsparciu materialnym i rzeczowym;
 • zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY

 

 • § 14
 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
  1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 15 - § 22

(uchylony)

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • § 23
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 kwietnia każdego roku oraz przy uwzględnieniu planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • § 24
 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Zgierskiego.
 3. W szkole uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 4. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Może być wydłużona na danym etapie edukacyjnym o 1 rok.
 5. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywa się nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.
 • § 25
 1. Decyzję o wydłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba wydłużenia oraz na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 2. Decyzje, o której mowa w ust. 1 podejmuje się nie później, niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
 • § 26
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej) szkoła zapewnia realizację nauczania w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.
 • § 27
 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły wynosi:
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby w wyżej wymienionych oddziałach.
 • § 28
 1. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 6 uczniów przypadających na jednego opiekuna.
 2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
 • § 29

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.

 • § 30

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale.

 • § 31
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole realizowane są następujące zajęcia:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • zajęcia religii lub etyki;
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 5. (uchylony)
 6. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.
 7. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 • § 32
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
  • Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Na podstawie uchwalonego Programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 3. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go Dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku.
 4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej, tworzą spójną całość.
 5. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 6. Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

 • § 33
 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin wynikających z ramowych planów nauczania.
 2. Podstawowym celem zajęć rewalidacyjnych jest wspieranie procesu specjalnego nauczania oraz ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia, przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, w celu osiągania postępów edukacyjnych.
 3. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Ogólnym celem rewalidacji jest osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną najwyższego, z możliwych dla niej, poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
 5. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
 • maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
 • korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych;
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie;
 • stymulowanie, dynamizowanie rozwoju.
 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka i specyfiki jego funkcjonowania.
 2. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów z autyzmem obejmują zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • § 34
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa Dyrektor.
 • § 35
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, respektowanie ich godności, praw, indywidualnych potrzeb i możliwości;
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
  • współpracowanie z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;
  • dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
  • wzbogacanie warsztatu pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez przygotowywanie pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów;
  • kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach , wzbudzanie motywacji do uczenia się;
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;
  • realizowanie zadań wynikających z Programu wychowawczo- profilaktycznego;
  • podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami;
  • realizowanie innych zadań powierzonych przez dyrektora, związanych z działalnością statutową szkoły.
 • § 36

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 • sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów;
 • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;
 • zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym w regulaminie wycieczek;
 • reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
 • § 37
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjamiszkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;
 • ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach w nauce i zachowaniu;
 • prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 • wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych;
 • wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;
 • aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju, utrzymanie tajemnicy zawodowej;
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły;
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 • § 38
  1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu Dyrektor szkoły powierzył opiekę nad grupą uczniów, tworzącą oddział szkolny.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej w miarę możliwości nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych szkoły.
  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 • § 39

Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:

 • sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klas;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;
 • poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych wychowanka;
 • badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;
 • systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;
 • współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami, celem optymalizacji oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
 • opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
  1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP,
  2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów.
 • § 40
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • realizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wobec uczniów wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działania wspierające rodzinę min. informowanie rodziców o:
 1. możliwości ubiegania się o pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne,
 2. możliwych świadczeniach finansowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności;
 • opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków.

 

 • § 41

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • porady konsultacyjne dla rodziców i uczniów starających się o przyjęcie do szkoły;
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno - terapeutycznych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
 • § 42

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
  2. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • § 43
 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy szkoły.
 • § 44

Szczegółowe zadania innych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zawiera Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 7

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

 • § 45

Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole poprzez:

 • dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami oraz 20 minut przed rozpoczęciem zajęć;
 • reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów;
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach
 • umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych;
 • dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa;
 • zakup atestowanego sprzętu;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 • monitoring;
 • blokadę głównych drzwi wejściowych oraz zamykanie pozostałych drzwi wejściowych;
 • zabezpieczenie okien na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach uniemożliwiające otwarcie ich przez uczniów.
 • § 46

W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa, pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

 • sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;
 • dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;
 • dbanie o teren wokół szkoły, na którym mogą znajdować się uczniowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

BAZA LOKALOWA

 

 • § 47

Opis bazy lokalowej szkoły oraz organizacji biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej i stołówki znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 9

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • § 48

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
 • znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 • informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 • § 49

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;
 • uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;
 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szczególności:
  1. przestrzeganie ustalonych zasad,
  2. nie rozmawiania z innymi uczniami podczas zajęć,
  3. nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć,
  4. w miarę możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  5. reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia;
 • odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zwłaszcza:
 1. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym i kolegom,
 2. reagowania na przemoc i inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu,
 3. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i przemocy,
 4. tolerancyjnej postawy wobec poglądów i przekonań innych,
 5. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
 6. dbanie o kulturę słowa;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:
 1. niepalenia tytoniu,
 2. niespożywania alkoholu,
 3. nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;
 • dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju:
  1. zmianę obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
  2. noszenie czystego, skromnego stroju (nie może być zbyt skąpy i wyzywający),
  3. niestosowanie nadmiernego makijażu i ozdób w przypadku dziewcząt oraz ekstrawaganckich fryzur u uczniów obojga płci,
  4. przychodzenia na uroczystości szkolne w galowym stroju (biała/ jasna bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, garnitur),
  5. zdejmowanie z głowy czapki lub kaptura podczas przebywania w szkole,
  6. pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni;
 • przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych;
 • przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć oraz przerw;
 • poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania;
 • postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę;
 • podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 • § 50

Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie przerw.

 • § 51
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń lub jego rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 • § 52
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Wszelkie nieobecności na tych zajęciach muszą być usprawiedliwiane.
 2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
 3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 4. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodzica lub opiekuna jest niejasna lub zdaniem wychowawcy nieuzasadniona, wychowawca ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.
 5. Uczeń lub jego rodzice są obowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Brak usprawiedliwienia we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni.
 7. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem. W przypadku braku informacji od rodziców o nieobecności ucznia w szkole powyżej 5 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 8. Jeżeli pisemne usprawiedliwienie dostarczone przez ucznia budzi wątpliwości wychowawca lub pedagog wyjaśnia je w porozumieniu z rodzicami.
 9. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 10. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, ale pod warunkiem, że jego rodzice lub prawni opiekunowie złożą pisemną zgodę.
 • § 53
  1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych w danym dniu tylko na pisemną prośbę rodziców, zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.
  2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.
  3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu.
  4. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia.
  5. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor.
  6. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela
   o zwolnienie dziecka.
  7. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic lub osoba upoważniona, osobiście odbierze ucznia ze szkoły (odbiór dziecka zgłasza wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi).
  8. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.
  9. W czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

 

 • § 54
 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:
 • zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;
 • powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;
 • powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań.
 1. Uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.
 2. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.
 • § 55

Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty.

 • § 56
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.
 2. Na terenie szkoły uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, wykonywania zdjęć i nagrywania.
 3. Uczeń może skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zezwoli na to nauczyciel.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć lub telefon może być złożony w sekretariacie do odbioru przez rodzica.
 • § 57
 1. Skreślenie z listy uczniów dotyczy jedynie ucznia pełnoletniego.
 2. Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Skreślenia z listy uczniów dokonuje się w następujących przypadkach:
  • notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych lub nieuczęszczanie na zajęcia;
  • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;
  • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (dotyczy to także wycieczek lub innych imprez organizowanych przez szkołę);
  • rozprowadzenie lub posiadanie środków odurzających;
  • naruszanie godności osobistej innych osób;
  • wywieranie demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską;
  • rezygnacji ucznia z nauki szkolnej;
  • zmiana szkoły -przeniesienie dokumentów przez ucznia do innej placówki.
  • skreślenie w trybie natychmiastowej wykonalności w przypadku prawomocnego wyroku sadowego.
 • § 58

Szczegółowe zasady dotyczące skreślenia z listy uczniów oraz procedura odwoławcza znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 10

RODZAJE NAGRÓD

 

 • § 59

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 • duże postępy w nabywaniu wiadomości i umiejętności;
 • wyróżniające zachowanie;
 • reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;
 • wysoką frekwencję;
 • działalność społeczną na rzecz szkoły.

2.Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy w obecności społeczności szkolnej;

3) pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) udział w wycieczce dla najlepszych uczniów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców.

 

ROZDZIAŁ 11

RODZAJE KAR

 

 • § 60

Uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
 • posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią;
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • kradzież na terenie szkoły i poza nią;
 • wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;
 • opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;
 • używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły;
 • umyślne niszczenie mienia szkoły;
 • stosowanie agresji słownej;
 • wykorzystywanie technologii komunikacyjnych jako narzędzi do realizacji działań agresywnych lub stosowanie przemocy przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (email, smsy, hejt).
 • § 61

Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • upomnienie Dyrektora szkoły;
 • nagana Dyrektora szkoły;
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • odpowiedzialność materialna za poczynione szkody (w przypadku ucznia pełnoletniego);
 • zakaz udziału w imprezach szkolnych;
 • skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich).
 • § 62
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje rodziców ucznia o nałożonej karze z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 5. Odwołanie może wnieść rodzic lub pełnoletni uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o której mowa w ust. 3.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 7. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej.
 9. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ 12

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I INNE FORMY WSPARCIA

 

 • § 63
 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 3. Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
 4. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zespole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny.
 5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 6. Wszyscy uczniowie w szkole są objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. Dyrektor informuje pisemnie rodziców, albo pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz okresie i wymiarze godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.
 10. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści.
 11. W zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.
 12. Objęcie ucznia niepełnoletniego zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody jego rodziców.
 13. Godzina zajęć trwa 45 minut.
 14. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

 • § 64
 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem i innymi nauczycielami rozpoznaje trudną sytuację ucznia i za zgodą Dyrektora ustala indywidualny plan pomocy dla ucznia.
 3. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez:
  • organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;
  • pozyskiwanie funduszy z projektów;
  • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i innych inicjatyw;
  • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów;
  • wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;
  • wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów.

ROZDZIAŁ 13

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI

 

 • § 65

Zakres współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami znajduje się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

ROZDZIAŁ 14

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 • §66
 1. .Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za środki finansowe i cenne przedmioty przynoszone przez ich dzieci do szkoły.
 4. Organem statutowym szkoły reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.
 5. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 6. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • § 67
 1. Rodzice mają prawo do;
  • znajomości Statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu wychowawczo - profilaktycznego;
  • wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;
  • udziału w spotkaniach zespołu opracowującego IPET, w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
  • do bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.
 2. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.
 • § 68

Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego;
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;
 • tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
 • § 69

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

 • wywiadówki - organizowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu, omówienie spraw organizacyjnych klasy;
 • spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w szkole atmosfery organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;
 • zebrania Rady Rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;
 • spotkania z ekspertem, odbywające się z udziałem specjalnie zaproszonej na nie osoby udzielającej rodzicom pomocy w sprawach, dotyczących trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień itp. w których mogą brać udział rodzice wszystkich uczniów danej klasy lub szkoły;
 • spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (prelekcje, konferencje, warsztaty);
 • indywidualne spotkania z rodzicami (konsultacje z wychowawcą, nauczycielami);
 • wizyty domowe- bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich żyją uczniowie;
 • kontakty korespondencyjne (notes do kontaktów z rodzicami, zeszyt ucznia, listy do rodziców, pisemne powiadomienia, sms-y);
 • rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych;
 • wspólna organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych, akcji itp. zachęcanie do udziału w aktywności na rzecz szkoły;
 • porady nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego (możliwość uzyskania wsparcia, pomocy w sprawach dotyczących ucznia);
 • strona internetowa szkoły;

13) lekcje otwarte dla rodziców.

 

ROZDZIAŁ 15

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW

 

 • §70
 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych możliwość intelektualnych i psychofizycznych ucznia.
 2. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia przestrzegania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 • §71

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w przyswajaniu wiedzy i nowych umiejętności;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;
 • jasne i zrozumiałe dla ucznia formułowanie wymagań.
 • § 71a
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania tych osiągnięć.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach oceniania zachowania.
 4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany przedstawić uczniowi i jego rodzicom opisowe oceny postępów ucznia w nauce i zachowaniu.
 5. Rodzice mogą dowiedzieć się o wynikach ucznia kontaktując się z nauczycielami telefonicznie lub na spotkaniach z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi.
 • §72
 1. Rok szkolny dzieli się na pierwsze i drugie półrocze.
 2. Klasyfikacji dokonuje się na koniec pierwszego i drugiego półrocza.
 3. Ocena opisowa umieszczona w dzienniku lekcyjnym, w arkuszu ucznia oraz na świadectwie.
 • §73

Zasady oceniania uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy:

 • ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową;
 • wyjątek stanowi ocena z przedmiotu religia, wyrażona stopniem w skali od 1 do 6;
 • przy ocenianiu w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w podczas zajęć lekcyjnych;

3a) postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu;

 • w bieżącym ocenianiu ucznia za wykonywane zadanie, czy pracę domową stosuje się wzmocnienia pozytywne. Mogą to być:
 1. pochwały słowne,
 2. aktywność lubiana przez ucznia,
 3. nagrody symboliczne np. uśmiechnięta buźka, kwiatek lub inne wybrane przez nauczyciela symbole, a także oceny obrazkowe lub cyfrowe rozumiane przez ucznia. Kryteria przyznawania nagród symbolicznych określa wychowawca w klasowym systemie oceniania,
 4. d) inne.
 • §74
 1. Śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocena z zachowania uwzględnia kulturę osobistą ucznia, stosunek do obowiązków szkolnych, aktywność ucznia.
 • §75
 1. W celu monitorowania postępów ucznia stosuje się Arkusz obserwacji przygotowany przez nauczyciela danego oddziału.
 2. (uchylony)
 • § 75a
 1. W uzasadnionych przypadkach (na podstawie opinii wydanej przez lekarza) uczeń może być zwolniony na czas określony w tej opinii z lekcji wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny opisowej klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 3. Ucznia, którego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia w porozumieniu z rodzicami.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
 6. Uczniowi można wydłużyć okres nauki o jeden rok, po podjęciu decyzji przez radę pedagogiczna po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 7. Wszyscy uczniowie klas III kończący naukę w szkole otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły  Przysposobienia do Pracy z opisem nabytych umiejętności i czynności pracy.

 

ROZDZIAŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • §76
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.

Zmiana statutu

 

 • § 77
 1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą wystąpić:
 • Dyrektor;
 • Rada Rodziców;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 1. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 • § 78
 1. Wszelkie zmiany w Statucie szkoły są opracowywane przez Radę Pedagogiczną
  oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor przesyła Statut lub znowelizowany tekst Statutu do organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.
 3. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić Statut, albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 79

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

 

Statut Przedszkola nr 4 "Szafirek"

STATUT

Przedszkola Specjalnego nr 4
„Szafirek”
w Zespole Szkół Specjalnych
w Głownie

 

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami)
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).


Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o przedszkolu     4

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola     4

Rozdział 3. Organy przedszkola oraz zasady ich współdziałania     7

Rozdział 4. Organizacja pracy przedszkola     8

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola     11

Rozdział 6. Pomieszczenia w przedszkolu     13

Rozdział 7. Prawa i obowiązki dzieci     13

Rozdział 8. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom     14

Rozdział 9. Współpraca z rodzicami     14

Rozdział 10. Postanowienia końcowe     16


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne i inne informacje o przedszkolu

 

 • § 1
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.
 3. W nazwie Przedszkola umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie ,,specjalne”. Na pieczęci przedszkola dopuszcza się również pominięcie nazwy „specjalne”.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny na przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa, bez bliższego określenia, o:

 • Ustawie – prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Specjalnego Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” w Głownie;
 • Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Głownie.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • § 4
 1. Przedszkole realizuje cele określone w przepisach prawa oświatowego dążąc w szczególności do:
 • dbałości o wszechstronny rozwój dziecka;
 • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, w tym indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb;
 • wzmacniania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • rozbudzania ciekawości poznawczej motywacji do samodzielnego działania;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu;
 • wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia;
 • sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami dzieci;
 • kompensowania istniejących braków środowiskowych;
 • umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • ochrony poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwego i podmiotowego traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • ochrony przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3) społeczny obszar rozwoju dziecka;

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • § 5
 1. Z celów, o których mowa w §4, wynikają następujące zadania Przedszkola:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z podmiotami o których mowa w punkcie 12, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa

w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • § 6
 1. Zadania Przedszkola realizowane są poprzez:
 • dbanie o zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 • wspieranie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • propagowanie zasad promocji i ochronny zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
 • kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 • § 7

Cele i zadania o których mowa w §4 i §5, są realizowane poprzez udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej, w szczególności poprzez:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
 • umożliwienie rozwoju zainteresowań i realizowanie indywidualnych programów;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 • § 7a

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:

 • zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;
 • organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
 • zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;
 • przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;
 • organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola – autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
 • tworzenie tradycji przedszkola;
 • wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.
 • § 7b
  1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
  2. Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:
 • prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów;
 • organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.;
 • organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
  1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola oraz zasady ich współdziałania

 • § 8
 1. Organy Przedszkola są tożsame z organami Zespołu Szkół Specjalnych i są to:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

 • § 9
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 3. Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć;
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga.
 1. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 • § 10
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca, w trakcie zajęć z grupą, zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.
 4. Ramowy rozkład dnia w szczególności określa:
 • godziny posiłków;
 • godziny zajęć grupowych organizowanych przez nauczycieli oddziału;
 • zajęcia i zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki;
 • zajęcia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zabawy dowolne;
 • zajęcia higieniczne, porządkowe;
 • godziny odpoczynku.
 • § 11
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Oddziałem Przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu.
 4. Poza godzinami realizacji podstawy programowej dzieci mogą pozostawać pod opieką nauczyciela w oddziałach mieszanych przedszkolnych w Zespole Szkół Specjalnych.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, w szczególności w czasie ferii i wakacji, dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.
 • § 12
 1. Do Przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z autyzmem i zespołem Aspergera.
 1. Kandydaci do Przedszkola muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na wniosek rodziców na podstawie skierowania dziecka wydanego przez organ prowadzący.
 3. Wychowanie Przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków wyłącznie na pisemny wniosek rodziców.
 • § 13

Liczba dzieci w oddziale

 1. Liczba dzieci w oddziale wynosi:
 • dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
 • dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - nie więcej niż 5.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust. 1.
 2. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.
 • § 14
 1. Program dopuszcza do użytku Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Przedszkole jest jednostką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 4. Przedszkole realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, które kończą 6 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny oraz dla dzieci, które uzyskały odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego i pozostają w Przedszkolu.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku trzech–czterech lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku pięciu–sześciu lat – około 30 minut.
 • § 15

Dla każdego dziecka dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Zasady tworzenia i modyfikowania IPET określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 16

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. Zasady organizowania tej pomocy określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 17

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica oraz osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców do nauczyciela z grupy i pozostać w dokumentacji Przedszkola.
 5. Upoważnienie takie obowiązuje przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 6. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (wygląd i zachowanie osoby sugerujące, że może być ona pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź agresywnie zachowująca się).
 8. W przypadku odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W przypadku dzieci korzystających z dowozów do Przedszkola środkami transportu szkolnego lub gminnego, odpowiedzialność za dziecko w drodze z domu do Przedszkola i z Przedszkola do domu ponosi osoba wyznaczona przez organizatora dowozu.
 10. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 11. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 • § 18
 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, wychowawców, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Przedszkola określa Dyrektor.
 • § 19
 1. Nauczyciel Przedszkola planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz powierzonych jej opiece dzieci.
 2. Do obowiązków nauczycieli w Przedszkolu należy w szczególności:
 • systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą oraz innymi zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami;
 • poznanie rodzaju i stopnia upośledzenia, stanu zdrowia, warunków życia i potrzeb, uzdolnień i zainteresowań powierzonego im oddziału;
 • organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej w oddziale z zastosowaniem form i metod pracy odpowiadającym właściwościom psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, zaleceń i własnych obserwacji;
 • otoczenie wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem;
 • systematyczne konsultowanie się z zespołem specjalistów na temat psychofizycznego rozwoju wychowanków;
 • współdziałanie z rodzicami;
 • dbanie o estetyczny wygląd i higienę pomieszczeń;
 • przestrzeganie zasad przepisów BHP;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie ich obserwacji;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami przedszkola.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej min.:
 • rocznych planów pracy;
 • miesięcznych planów pracy wychowawczo-pedagogicznej;
 • dziennika zajęć.
 1. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony mu majątek.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego dzieci.
 • § 20

Pomoc nauczyciela w Przedszkolu zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków a w szczególności:

 • uczestniczy w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomaga w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;
 • spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i dokarmiania, ubierania i rozbierania;
 • współdziała z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę;
 • utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
 • troszczy się o mienie przedszkola, odpowiada za powierzony majątek;
 • wykonuje inne czynności zalecone przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wynikające z organizacji pracy.

Rozdział 6

Pomieszczenia w Przedszkolu

 

 • § 21

W zakresie realizacji zadań statutowych, Przedszkole zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • pomieszczeń do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem (sal oddziałowych);
 • innych pracowni Zespołu Szkół Specjalnych w zależności od potrzeb;
 • przedszkolnego pomieszczenia sanitarno-higienicznego;
 • pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej;
 • pomieszczenia do prowadzenia terapii biofeedback;
 • mini sali gimnastycznej;
 • biblioteki;
 • świetlicy;
 • stołówki;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego;
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • placu zabaw.
 • § 22
 1. Zespół Szkół Specjalnych dysponuje zapleczem kuchennym i organizuje obiady oraz herbatę na śniadanie dla dzieci.
 2. Zasady odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu ustala organ prowadzący uchwałą Rady Powiatu.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • § 23

Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • zapewnienia mu odpowiednich warunków pobytu w Przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • poszanowania godności i ochrony prywatności;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • akceptacji takim, jakim jest;
 • własnego tempa rozwoju;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;
 • korzystania z opieki i pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej i materialnej w miarę możliwości jakie posiada Przedszkole;
 • jednakowej oceny i traktowania bez względu na status społeczny;
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć oraz korzystania z zasobów biblioteki;
 • nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia.
 • § 24

Dziecko ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz w życiu Przedszkola na miarę swoich możliwości psychofizycznych;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Przedszkola i kolegów, na miarę swoich możliwości;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę na miarę swoich możliwości;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Przedszkolu, szanowania sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na miarę swoich możliwości;
 • poszanowania wytworów innych dzieci;
 • zmiany obuwia na terenie Przedszkola.

 

Rozdział 8

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom

 

 • § 25
 1. Przedszkole wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom dzieci, pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów oraz rodziców dziecka, podejmuje szeroką współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Zakres i formy tego współdziałania określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 9

Współpraca z rodzicami

 

 • § 26
 1. Współpraca rodziców z organami Przedszkola jest niezbędna dla zapewnienia warunków uzyskania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a Przedszkole ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 3. Szczegółowe cele i formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz zasady organizowania zebrań z rodzicami określa statut Zespołu Szkół Specjalnych.
 4. Organem statutowym przedszkola reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.

 

 • § 27
 1. Rodzice mają prawo:
 • do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami;
 • współuczestniczenia w uroczystościach i imprezach wynikających z kalendarza na dany rok szkolny;
 • współorganizowania akcji oddziałowych, szkolnych i poza szkolnych (kiermasze, festyny, urodziny w oddziale);
 • zapoznania się ze statutem oraz współtworzenia tego dokumentu poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców;
 • zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym dla ich dziecka;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 • porad psychologa i pedagoga szkolnego;
 • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
 • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Przedszkola;
 • zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania);
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola;
 • informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą zostało objęte ich dziecko.

 

 • § 28

Rodzice są obowiązani do:

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;
 • terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia w Przedszkolu;
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 • § 29

Bezpieczeństwo dzieci

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
 3. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę towarzyszy wymagana liczba opiekunów zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 6. Szczegółowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci opisuje szczegółowo statut Zespołu Szkół Specjalnych.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja i program wycieczek dostosowany jest do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 8. Działalność, o której mowa w ust. 7, może być organizowana w następujących formach:
 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego i obowiązującego programu nauczania;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak konkursy, turnieje;
 • imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania.
 1. W przedszkolu jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych dzieci, które nie są wycieczkami.
 2. Rejestr wyjść grupowych prowadzi Dyrektor Zespołu.
 3. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora.
 • § 30
 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
 • § 31
 1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje o jego stanie rodziców, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

 

 • § 32
 1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, który jest jednostką budżetową.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Przedszkole stosuje ustawę o ochronie danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole stosuje ustawę dostęp do informacji publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 6. Wszystkie kwestie nieokreślone w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 • § 33
 1. Zmian w statucie dokonuje się na wniosek organów Przedszkola.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie Przedszkola są opracowywane przez Radę Pedagogiczną oraz konsultowane z Radą Rodziców.
 3. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego przedszkole.
 4. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić statut zespołu albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 34

Statut Przedszkola Specjalnego Nr 4 „Szafirek” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 5

STATUT

 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5

w Zespole Szkół Specjalnych Głownie

 

 

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zmianami).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).

 

 

 

 


Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o szkole     4

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły     5

Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje     8

Rozdział 4. (uchylony)     9

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły     9

Rozdział 6. Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne     14

Rozdział 7. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia     14

Rozdział 8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego     15

Rozdział 9. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły     16

Rozdział 10. Bezpieczeństwo uczniów     24

Rozdział 11. Pomieszczenia w szkole     25

Rozdział 12. Organizacja biblioteki szkolnej     25

Rozdział 13. Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki     26

Rozdział 14. Uczniowie szkoły     28

Rozdział 15. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom     31

Rozdział 16. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary..

............................................................................................................ 31

Rozdział 17.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i inne formy opieki i pomocy uczniom..

............................................................................................................ 32

Rozdział 18. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom
i rodzicom     34

Rozdział 19. Współpraca z rodzicami     36

Rozdział 20. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej     39

Rozdział 21. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów     40

Rozdział 22. Postanowienia końcowe     59

 

 

 

 

 


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.
 3. Podstawą działania szkoły jest Akt Założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, wydany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dnia 29 marca 1999 r.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6A, 95-100 Zgierz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną, pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie posiada pieczęć urzędową.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:
  • I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I – III;
  • II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV – VIII.
 • § 4

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki określają odrębne przepisy.

 • § 5

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych Głownie jest jednostką publiczną, posiada własny statut będący podstawą jej działalności.

 • § 6

Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 • Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Zespole, szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.);
 • Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumień ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 • § 7
 1. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie mogą uczęszczać uczniowie:
  • niepełnosprawni intelektualnie:
   1. w stopniu lekkim,
   2. w stopniu umiarkowanym i znacznym,
   3. z autyzmem;
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, której jedną z kategorii jest niepełnosprawność intelektualna;
  • w normie intelektualnej z autyzmem/z zespołem Aspergera.
 2. Szkoła Podstawowa organizuje nauczanie indywidualne w domu rodzinnym uczniów.
 • § 8
 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zwane również okresami.

Rozdział 2.

Cele i zadania szkoły

 

 • § 9

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

 • § 10
 1. Szkoła Podstawowa zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

 

 • § 11

Celem Szkoły Podstawowe Specjalnej Nr 5 w Głownie jest:

 • dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;
 • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i motywacji do nauki;
 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych;
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
 • wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • § 12

Zadaniem Szkoły Podstawowej jest:

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;
 • wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie w rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną;
 • realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych;
 • tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
 • wdrażanie uczniów do nabywania i rozwijania różnorodnych umiejętności;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych;
 • zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych wspierających rozwój ucznia;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi.
 • § 13

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie zapewnia uczniom:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki i sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.
 • § 14
 1. Szkoła Podstawowa wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne;
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • rozwija szacunek do pracy poprzez aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;
 • wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;
 • realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów;
 • wzmacnia rozwój empatii oraz działań związanych z niesieniem pomocy we wszelkich wymiarach działalności uczniów;
 • motywuje do uczestniczenia w kulturze i właściwego korzystania z jej dóbr;
 • diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne;
 • ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej;
 • dąży do optymalnego rozwoju samodzielności ucznia i zaradności życiowej;
 • kształtuje postawy twórcze;
 • utrwala nawyki zagospodarowania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • § 15

Sprawowanie funkcji opiekuńczej przez Szkołę polega w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki uczniom podczas pobytu w szkole i podczas organizowanych przez szkołę wycieczek, wyjazdów i zajęć pozaszkolnych wynikających z realizacji programu;
 • przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarza;
 • wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów poprzez dożywianie oraz możliwość spożywania ciepłych posiłków przez uczniów w stołówce szkolnej;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapewnienie opieki świetlicowej;
 • pomoc psychologa i pedagoga;
 • wsparcie materialne;
 • pomoc medyczną.

Rozdział 3.

Organy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie i jej kompetencje

 

 • § 16
  1. Organami Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
  1. Funkcje i szczegółowe kompetencje organów, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.
 • § 17 - § 29

(uchylony)

Rozdział 4.

 • § 30

(uchylony)

 

Rozdział 5.

Organizacja pracy szkoły

 • § 31
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora do dnia 21 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • § 32
 1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Zgierskiego.
 3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co uważa się za spełnienie obowiązku szkolnego, który można wydłużyć na każdym etapie edukacyjnym o rok.
 4. Przez realizację obowiązku szkolnego rozumie się uczęszczanie do Szkoły oraz nauczanie indywidualne w miejscu pobytu dziecka.
 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 6. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 20 roku życia.
 • § 33
  1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w Szkole Podstawowej:
 • o rok – na II etapie edukacyjnym;
 • o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.
  1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zgody rodziców ucznia / zgody ucznia jeśli jest osobą pełnoletnią.
  2. Decyzje, o której wyżej mowa w przypadku Szkoły Podstawowej podejmuje się nie później niż:
 • na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
 • na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
 • § 34
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział klasowy.
 2. W Szkole mogą być tworzone oddziały:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem/zespołem Aspergera.
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 2. W Szkole dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.
 3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) szkoła umożliwia realizację nauczania w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.
 4. W każdym roku szkolnym przewiduje się dokonywanie w szkole podziału uczniów poszczególnych oddziałów na grupy na następujących zajęciach:
 • język obcy nowożytny;
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej). Grupy nie mogą liczyć mniej niż 5 uczniów.
 1. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość organizacji zajęć obowiązkowych, a także kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych. W szczególności dotyczy to zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, etyki, nauczania języków obcych nowożytnych, elementów informatyki.
 • § 35
 1. Liczba uczniów w oddziale Szkoły wynosi:
 • w oddziale dla uczniów z autyzmem w tym Zespołem Aspergera nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 6;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8;
 • w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie więcej niż 16;
 • w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1 i 4 nie więcej niż 5;
 • na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż dopuszczalna liczba uczniów dla danego oddziału.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby w wyżej wymienionych oddziałach.
 2. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły specjalnej.
 • § 36
 1. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 6 uczniów przypadających na jednego opiekuna.
 2. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
 • § 37

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.

 • § 38

Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców jest mniejsza niż 5, istnieje możliwość prowadzenia zajęć w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 • § 39

W uzasadnionych przypadkach edukacja może być prowadzona w formie nauczania indywidualnego.

 • § 40
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 • § 41
 1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w Szkole realizowane są następujące zajęcia:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  • zajęcia z wychowawcą;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
  • zajęcia religii lub etyki;
  • zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 3. (uchylony)
 4. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.
 5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 • § 42
 1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego
  wymiaru godzin w formie:
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • gier i zabaw ruchowych;
  • zajęć korekcyjno-wyrównawczych;
  • aktywnych form turystyki;
  • imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;
  • udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;
  • uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane przez Szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w ust. 1 do wyboru przez uczniów.
 4. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
  • potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;
  • uwarunkowania lokalne;
  • miejsce zamieszkania uczniów;
  • tradycje sportowe szkoły i środowiska;
  • możliwości kadrowe.
 • § 42a
 1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje:
  • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • promocję zdrowia;
  • opiekę stomatologiczną.
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
 3. kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 4. Cele są realizowane poprzez:
  • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
 5. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia.
 6. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka higienistka szkolna.
 7. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
 8. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.
 9. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami.
 10. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
 • § 43
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 • Program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 1. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go Dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej Szkole.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej, tworzą spójną całość.
 3. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, której treści powinny być dostosowane do ich: stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, potencjału rozwojowego.
 5. Dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • § 44

Program wychowawczo – profilaktyczny

 1. Szkoła realizuje Program wychowawczo – profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
 2. Działania profilaktyczne ustalone w Programie wychowawczo – profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

3a. Diagnozę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, Program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Na podstawie uchwalonego Programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 3. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Szkoły.

Rozdział 6.

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne

 • § 45
 1. Dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Szczegóły dotyczące indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 7.

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 

 • § 46
 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin wynikających z ramowych planów nauczania.
 2. Podstawowym zadaniem zajęć rewalidacyjnych jest wspieranie procesu specjalnego nauczania oraz ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia, przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, w celu osiągania postępów edukacyjnych.
 3. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz innych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia są ujęte w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 8.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

 • § 47
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 4. Cele główne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego to:
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych.
 1. Za organizację doradztwa zawodowego w Szkole odpowiada Dyrektor.
 2. Doradca zawodowy opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 3. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
 4. Program zawiera:
  • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 1. tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,
 2. oddziały, których dotyczą działania,
 3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
 4. terminy realizacji działań,
 5. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
 1. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Rozdział 9

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • § 48
 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły określa Dyrektor.
 • § 49
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawcza opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, respektowanie ich godności, praw, indywidualnych potrzeb i możliwości;
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
  • współpraca z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;
  • dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
  • wzbogacanie warsztatu pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez przygotowywanie pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów;
  • kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach, wzbudzanie motywacji do uczenia się;
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;
  • realizowanie zadań wynikających z Programu wychowawczo – profilaktycznego;
  • podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami;
  • realizowanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora, związanych z działalnością statutową Szkoły.
 • § 50

Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 • sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
 • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 • aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;
 • zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym w regulaminie wycieczek;
 • reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
 • § 51
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjamiSzkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;
 • ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;
 • prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 • wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych;
 • wdrażanie do samorządności poprzez współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;
 • aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju, utrzymanie tajemnicy zawodowej;
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;
 • doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły;
 • czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 • § 52
 1. Uczniowie objęci są opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw oraz po zakończonych zajęciach według ustalanego harmonogramu.
 2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 3. Szczegóły dotyczące dyżurów zawiera Regulamin dyżurów.
 4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
 5. Nauczyciele świetlicy zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole.
 • § 53
 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w tym rodzice uczniów.
 2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe wycieczek szkolnych określa Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala Dyrektor.
 • § 54
 1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły powierzył opiekę nad grupą uczniów, tworzącą oddział szkolny.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej w miarę możliwości nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 • § 55

Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy:

 • sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy, a w szczególności:
 1. prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;
 • poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych wychowanka;
 • badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;
 • systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;
 • współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami, celem optymalizacji oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
 • opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
  1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP,
  2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach zdrowia ich dzieci;
 • prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji przebiegu edukacji, wychowania i opieki;
 • rozwijanie własnych kompetencji wychowawczych;
 • koordynowanie prac zespołu współtworzącego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
 • ustalanie tematyki i form zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy;
 • wykonywanie zleconych przez Dyrektora Szkoły czynności administracyjnych dotyczących klasy
 • współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im pod­jęcia świadomej decyzji w sprawie dalszego kształcenia.
 • § 56
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • realizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wobec uczniów wynikających z Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • działania wspierające rodzinę m. in. informowanie rodziców o:
 1. możliwości ubiegania się o pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne,
 2. możliwych świadczeniach finansowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności;
 • opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Szkoły.
 • § 57

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • porady konsultacyjne dla rodziców i uczniów starających się o przyjęcie do szkoły;
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno – terapeutycznych i innych zespołów problemowo zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi Szkołę;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Szkoły.
 • § 58

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • wykonywanie innych zadań statutowych Szkoły.
 • § 59

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w :
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • § 60

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami, pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
 • realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.
 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
 • § 61
 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy Szkoły.
 • § 62

Cele i zadania zespołów obejmują:

 • ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
 • organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania i wychowania;
 • przygotowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego sposobu oceniania uczniów;
 • opracowywanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • opracowanie i opiniowanie planów, programów, innowacji;
 • planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami Szkoły;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia;
 • koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole.
 • § 63
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.
 • § 64

Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu – pedagog szkolny. Szczegółowe cele i zadania zespołu wychowawczego znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 65

W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których w szczególności należy:

 • rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności;
 • przestrzeganie regulaminu pracy;
 • poszanowanie mienia szkolnego;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 • rzetelne wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora szkoły;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • § 66
 1. Pomoc nauczyciela realizuje zadania wyznaczone przez Dyrektora szkoły w szczególności:
  • wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • dbanie o ład i porządek w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu;
  • wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.
 2. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

Rozdział 10.

Bezpieczeństwo uczniów

 • § 67
 1. Szkoła Podstawowa zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w budynki i na terenie szkoły poprzez:
 • dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami oraz 20 minut przed rozpoczęciem zajęć;
 • reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów;
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach;
 • zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole;
 • umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych;
 • dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa; systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszczenie tego miejsca wraz z uczniami oraz powiadomienie o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednich służb; nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć nim zagrożenie nie zostanie usunięte.
 • zakup atestowanego sprzętu;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 • monitoring;
 • blokadę głównych drzwi wejściowych oraz zamykanie pozostałych drzwi wejściowych;
 • zabezpieczenie okien na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach uniemożliwiające otwarcie ich przez uczniów;
 • wyznaczony i monitorowany plac zabaw z bramą i furtką zamykaną na klucz.
 • § 68

W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa, pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

 • sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielom;
 • dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze Szkoły;
 • dbanie o teren wokół szkoły, na którym mogą znajdować się uczniowie.

Rozdział 11.

Pomieszczenia w szkole

 • § 69

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń, które są ujęte w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Rozdział 12.

Organizacja biblioteki szkolnej

 • § 70
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca rozbudzaniu i realizacji potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie;
 • nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
 • rodzice uczniów;
 • inne osoby – za zgodą Dyrektora.
 1. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz potrzebami czytelników tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw.
 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 3. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
  • prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);
  • opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem zajęć bibliotecznych oraz imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych;
  • udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych źródeł informacji;
  • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  • prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii;
  • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • analiza stanu czytelnictwa uczniów;
  • zapewnienie uczniom kontaktu z książką oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece;
  • organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw i innych imprez, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów;
  • troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;
  • gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • prowadzenie ewidencji użytkowników i katalogów bibliotecznych;
  • egzekwowanie zwrotu książek;
  • współpraca z biblioteką publiczną;
  • dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, opracowanie sprawozdań okresowych;
 4. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określone są w odrębnym Regulaminie biblioteki.

 

Rozdział 13.

Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki

 

 • § 71
 1. Dla uczniów Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz na organizację dojazdu do i ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole, w ramach możliwości finansowych i kadrowych Szkoły prowadzona jest świetlica.
 2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.
 3. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
 4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału Szkoły specjalnej.
 5. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę zespołu we wszystkich jej zakresach: opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym i profilaktycznym.
 6. Świetlica w Szkole zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane na boisku szkolnym oraz na placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 8. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 9. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej należy:
 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie ich pobytu w świetlicy, w czasie wydawania obiadów w stołówce szkolnej oraz odwozów;
 • współpraca z rodzicami;
 • dbałość o estetyczny wygląd świetlicy i pomoce dydaktyczne.
 1. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 • § 72
 1. Szczegółowe cele i zadania realizowane w świetlicy określa roczny plan pracy opracowany przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.
 2. Zadania świetlicy:
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak; bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;
 • organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji;
 • kształtowanie różnego rodzaju umiejętności, w tym umiejętności współpracy z rówieśnikami;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • organizowanie zabaw dydaktycznych i twórczych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka;
 • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w konkursach, akcjach, kołach zainteresowań, imprezach i uroczystościach świetlicowych;
 • rozwijanie aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności;
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z placówkami kultury i sportu;
 • realizowanie celów rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników świetlicy.
 • § 73

Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor przy zachowaniu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu lub dodatkowej odpłatności.

 • § 74
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Uczniowie mają możliwość spożycia śniadania (w czasie przerwy śniadaniowej) oraz ciepłego posiłku (w czasie przerwy obiadowej).
 4. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki.

 

 

 

 

Rozdział 14.

Uczniowie szkoły

 • § 75

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;
 • znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
 • informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących;
 • uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pomocy socjalnej organizowanej przez Szkołę przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 • wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • reprezentowania Szkoły Podstawowej w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • zdawania egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych.
 • § 76

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;
 • uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;
 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szczególności:
  1. przestrzeganie ustalonych zasad,
  2. nie rozmawiania z innymi uczniami podczas zajęć,
  3. nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć,
  4. w miarę możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  5. reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia;
 • odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zwłaszcza:
 1. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym i kolegom,
 2. reagowania na przemoc i inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu,
 3. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i przemocy,
 4. tolerancyjnej postawy wobec poglądów i przekonań innych,
 5. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
 6. dbanie o kulturę słowa;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:
 1. niepalenia tytoniu,
 2. niespożywania alkoholu,
 3. nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;
 • dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju:
  1. zmianę obuwia bezpośrednio po przyjściu do Szkoły,
  2. noszenie czystego, skromnego stroju (nie może być zbyt skąpy i wyzywający),
  3. niestosowanie nadmiernego makijażu i ozdób w przypadku dziewcząt oraz ekstrawaganckich fryzur u uczniów obojga płci,
  4. przychodzenia na uroczystości szkolne w galowym stroju (biała/ jasna bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, garnitur),
  5. zdejmowanie z głowy czapki lub kaptura podczas przebywania w szkole,
  6. pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni;
 • przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych;
 • przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć oraz przerw;
 • poszanowania mienia Szkoły i jego właściwego użytkowania;
 • postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje Szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i estetykę w Szkole;
 • dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę;
 • podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
 • § 77

Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 78

Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania, przerw oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

 • § 79
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora Szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 • § 80
  1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
  2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły.
  3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego. Szczegóły dotyczące zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów ujęte są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.
 • § 81

Szczegóły dotyczące zwolnień uczniów ujęte są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 82

Szczegóły dotyczące skreślenia z listy uczniów ujęte są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

 • § 83

Za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

 • § 84
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.
 2. Na terenie Szkoły uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, wykonywania zdjęć i nagrywania.
 3. Uczeń może skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie Szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zezwoli na to nauczyciel.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć lub telefon może być odebrany i złożony w sekretariacie do odbioru przez rodzica.

 

Rozdział 15.

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom

 • § 85
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 • reprezentowanie Szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;
 • wysoką frekwencję;
 • działalność społeczną na rzecz Szkoły.
 1. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy wobec uczniów Szkoły;

3) pochwała Dyrektora wobec uczniów całej Szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) wycieczki dla najlepszych uczniów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor Szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców.

 

Rozdział 16.

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

 

 • § 86

Uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
 • posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią;
 • zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • kradzież na terenie szkoły i poza nią;
 • wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;
 • opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;
 • za używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły w opisanym w §84;
 • za umyślne niszczenie mienia szkoły;
 • stosowanie agresji słownej;
 • wykorzystywanie technologii komunikacyjnych jako narzędzi do realizacji działań agresywnych lub stosowanie przemocy przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (email, smsy, hejt).
 • § 87

Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy klasy;
 • upomnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej;
 • nagana Dyrektora Szkoły Podstawowej;
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • obniżenie oceny zachowania;
 • odpowiedzialność materialna za poczynione szkody (w przypadku ucznia pełnoletniego;
 • zakaz udziału w imprezach szkolnych;
 • skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów niepodlegających obowiązkowi szkolnemu).
 • § 88
 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje Rodziców ucznia o nałożonej karze z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Uczeń lub jego Rodzice mają prawo na piśmie odwołać się od wymierzonej kary w trybie 14 dni do Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję o utrzymaniu kary, zawieszeniu jej wykonania lub uchyleniu kary.
 6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział 17.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

i inne formy pomocy uczniom

 

 • § 89
 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 3. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 6. Wszyscy uczniowie w Szkole są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w sposób przyjęty w szkole, o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 10. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści.
 11. W zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.
 12. Objęcie ucznia niepełnoletniego zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody jego rodziców.
 13. Godzina zajęć trwa 45 minut.
 14. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

 

 • § 90
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 3. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 5. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • § 91
 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem i innymi nauczycielami rozpoznaje trudną sytuację ucznia i za zgodą Dyrektora ustala indywidualny plan pomocy dla ucznia.
 3. Szkoła udziela pomocy uczniom poprzez:
  • organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;
  • pozyskiwanie funduszy z projektów;
  • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych i innych inicjatyw;
  • dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów;
  • wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;
  • wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów.

Rozdział 18.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom

 • § 92
 1. Szkoła wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom uczniów, pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów oraz rodziców dziecka podejmuje szeroka współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Zakres współdziałania z poradniami, specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli obejmuje:
 • edukację nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością;
 • pomoc merytoryczną w dostępie do źródeł wiedzy o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wspierania procesu edukacyjno – terapeutycznego;
 • szkolenia dla specjalistów pracujących z dzieckiem;
 • organizowanie warsztatów i grup wsparcia dla rodziców;
 • terapię dziecka i rodziny;
 • specjalistyczną diagnozę;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zróżnicowanej formie;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Wymienione zadania poradnia realizuje przez:
 • porady i konsultacje;
 • spotkania nauczycieli i specjalistów;
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych;
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 • terapię rodziny;
 • grupy wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencje kryzysowe;
 • warsztaty;
 • wykłady i prelekcje;
 • działalność informacyjno – szkoleniową.

 

 • § 93

Zakres współdziałania z instytucjami resortu polityki społecznej (centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz resortu sprawiedliwości (policją, sądem, prokuraturą) obejmuje:

 • pomoc specjalistyczną dla rodziców (terapia, pomoc prawna);
 • pomoc materialną dla rodziny;
 • zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich;
 • działania interwencyjne;
 • informacje o przepisach prawa;
 • pomocy kuratorów sądowych w pracy z rodzinami; innymi instytucjami religijnymi, fundacjami) i podmiotami (sponsorami), które działają w lokalnym środowisku na rzecz dziecka i rodziny.
 • § 94

Instytucje środowiska lokalnego, z którymi Szkoła Podstawowa współpracuje w zakresie pomocy uczniom i ich rodzinom to:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Lokalne władze samorządowe (Urząd Miasta Głowna, Urząd Gminy w Głownie);
 • Urząd Miasta i Gminy Stryków;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Sąd Rodzinny dla nieletnich;
 • Policja;
 • Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie”;
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
 • Placówki kultury min. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej „Remedium”;
 • inne podmioty w zależności od potrzeb.

Rozdział 19.

Współpraca z rodzicami

 • § 95
 1. .Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka które ma być przedmiotem ich największej troski.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za środki finansowe i cenne przedmioty przynoszone przez dzieci do Szkoły.
 4. Organem statutowym Szkoły reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.
 5. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 6. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • § 96
 1. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości Statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu wychowawczo – profilaktycznego;
  • wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • informacji na miesiąc przed klasyfikacją o półrocznym/końcowo rocznym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną nieodpowiednią/naganną z zachowania;
  • odwołania się od uzyskanej oceny śródrocznej, rocznej i złożenia stosownego pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
  • odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;
  • udziału w spotkaniach zespołu opracowującego IPET, w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
  • do bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.
 2. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.
 • § 97

Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego;
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;
 • tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
 • § 98

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

 • wywiadówki - organizowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu, omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy;
 • spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w Szkole atmosfery, zdolności i możliwości uczniów a organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;
 • zebrania Rady Rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;
 • spotkania z ekspertem, odbywające się z udziałem specjalnie zaproszonej na nie osoby udzielającej rodzicom pomocy w sprawach, dotyczących trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień itp. w których mogą brać udział rodzice wszystkich uczniów danej klasy lub szkoły;
 • spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (prelekcje, konferencje, warsztaty) mające na celu pomoc w zrozumieniu dziecka i jego rozwoju;
 • indywidualne spotkania z rodzicami (konsultacje z wychowawcą i innymi nauczycielami, rozmowy);
 • wizyty domowe – bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich żyją uczniowie;
 • kontakty korespondencyjne (dzienniczek ucznia, notes do kontaktów z rodzicami, zeszyt ucznia, listy do rodziców, pisemne powiadomienia, sms-y);
 • pisemne relacje o wynikach w zachowaniu i nauce ucznia, stosowane najczęściej w trakcie spotkań roboczych, czyli tzw. Wywiadówek (są to przygotowane wcześniej kartki z ocenami z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania);
 • rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych;
 • wspólna organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych, akcji itp. zachęcanie do udziału w aktywności na rzecz Szkoły;
 • porady nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego (możliwość uzyskania wsparcia, pomocy w sprawach dotyczących ucznia);
 • strona internetowa szkoły – dostęp do bieżących informacji, dokumentacji szkolnej, zdjęć związanych z życiem szkoły;
 • lekcje otwarte dla rodziców.
 • § 99
 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje zebranie ogółu rodziców.
 2. Zebrania z rodzicami organizowane są:
 • na początku każdego roku szkolnego;
 • w zależności od potrzeb w terminach ustalonych przez Dyrektora.
 1. Podczas obowiązkowych zebrań
 • wychowawca zapoznaje rodziców z dokumentacją Szkoły, przedstawiając:
 1. fragmenty Statutu szkoły, odnoszące się bezpośrednio do praw i obowiązków uczniów oraz ich opiekunów,
 2. szkolny Program wychowawczo – profilaktyczny,
 3. zasady oceniania wewnątrzszkolnego;
 • ustala zasady dotyczące ewentualnej możliwości zwolnienia ucznia z zajęć jeśli zaistnieje taka konieczność czy usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole;
 • konsultuje z rodzicami plan pracy klasy w bieżącym roku szkolnym;
 • ustala tematykę zebrań;
 • informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu;
 • omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne;
 • przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu);
 • zachęca rodziców do aktywnego udziału w życiu Szkoły i klasy;
 • w klasie programowo najwyższej, zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminów.
 • § 100

Rodzice mają obowiązek:

 • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
 • informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach;
 • zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
 • udziału w zebraniach szkolnych i klasowych;
 • informować wychowawcę lub pedagoga o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka, w tym o aktualnym stanie zdrowia;
 • respektować zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu wychowania i opieki, szczególnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Szkoły;
 • na miarę swoich możliwości osobiście włączać się w życie Szkoły.

 

Rozdział 20.

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 • § 101
 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, której celem jest każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu rozwijanie kompetencji uczniów, kreatywności nauczycieli i poprawę jakości pracy Szkoły.
 2. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
 • kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
 • realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
 • stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.
 • § 102
 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi placówkami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.
 2. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją lub placówką porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki rozwiązania.
 • § 103
 1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny.
 2. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 3. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w Szkole jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 4. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.
 5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu Szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 6. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą Szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 7. Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.
 • § 103a
 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariat sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 3. Celem wolontariatu jest:
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;
 • umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy;
 • wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami;
 • aktywizowanie uczniów do działalności społecznej.

Rozdział 21.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 • § 104
 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ma na celu:
 • informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • § 104a
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w nowym roku szkolnym i w trakcie zajęć edukacyjnych,
 2. b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
 3. c) uczniów i rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian wymagań edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio na lekcjach i na najbliższym zebraniu dla rodziców.
 4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodziców ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
 • § 104b
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (półrocza).
 2. Oceny klasyfikacyjne ustala się na koniec pierwszego okresu i na koniec roku szkolnego.
 3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

 1. a) śródroczne i roczne,
 2. b) końcowe.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • § 104c
 1. Zasady oceniania uczniów klas I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz klas I-III i klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym obejmują ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.
 2. Ocenianie w klasach wymienionych w pkt. 1 ma charakter opisowy. Obejmuje ono w szczególności
  • bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli,
  • przygotowanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka.
  • przygotowanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania, która uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień na formularzu świadectwa promocyjnego,
 1. Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w nauczaniu indywidualnym dokonuje prowadzący zajęcia nauczyciel zgodnie z przepisami dotyczącymi edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III.
 2. W bieżącym ocenianiu ucznia za wykonywane zadanie, czy pracę domową stosuje się wzmocnienia pozytywne. Mogą to być:
 • pochwały słowne;
 • aktywność lubiana przez ucznia;
 • nagrody symboliczne np. uśmiechnięta buźka, kwiatek lub inne wybrane
  przez nauczyciela symbole, a także oceny obrazkowe lub cyfrowe rozumiane przez ucznia. Kryteria przyznawania nagród symbolicznych określa wychowawca w klasowym systemie oceniania;
 • lub inne.
  1. Ocenianie opisowe nie dotyczy religii, ocena z tego przedmiotu wyrażona jest w skali stopniowej od 1 do 6.
  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na wniosek:
 • wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców;
 • rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
  1. Jeżeli uczeń klas I - II rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas może być promowany w trakcie roku szkolnego na wniosek:
 • rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy;
 • wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców.
  1. Nauczyciele klas I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz klas I-III i klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym zobowiązani są na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym podać rodzicom zakres wymagań edukacyjnych określonych przez podstawę programową.
  2. Ocena opisowa klasyfikacyjna śródroczna umieszczana jest w dzienniku lekcyjnym natomiast ocena klasyfikacyjna roczna w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen oraz na świadectwie.
 • § 104d
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie ocen bieżących oraz formułowaniu ocen: śródrocznej i rocznej.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, wskazaniu co jest dobrze a co należy ewentualnie poprawić.
 3. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny bieżące może wystawić również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia
 4. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów począwszy od klas IV dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala się według następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia „+” i „–” z wyłączeniem ocen celujących i niedostatecznych.
 2. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 • § 104e
 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
  • zakres wiadomości i umiejętności;
  • stopień zrozumienia materiału programowego;
  • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w różnych sytuacjach;
  • stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy;
  • zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki oraz muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • § 104f
 1. Ustala się następujące kryteria ocen:
  • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności w pełni obejmujące program nauczania w danej klasie, biegle posługuje się wiedzą dla osiągania celów praktycznych i teoretycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów;
  • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
  • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który, opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania oraz rozwiązuje typowe zadania średnim stopniu trudności, niekiedy z pomocą nauczyciela;
  • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
  • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie skorzystał z oferowanej mu przez szkołę pomocy, nie wykorzystał szans na uzupełnienie wiedzy i umiejętności.
 2. Szczegółowe kryteria ocen wynikające z realizowanego materiału nauczania formułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 • § 104g
 1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną w klasach IV-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.
 2. Minimalna liczba ocen bieżących w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, jednak nie mniejsza niż 3.
 3. Nauczyciele stosują następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  • sprawdzian - obejmuje większe partie materiału; termin sprawdzianu uczeń powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem, w ciągu tygodnia mogą być najwyżej trzy sprawdziany;
  • kartkówka - obejmuje materiał z kilku lekcji lub ostatniej pracy domowej;
  • wypowiedzi ustne
 1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez ucznia.
 2. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym przez nauczyciela.
 3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie i w różnych formach.
 • § 104h
 1. Ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna uczniów klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest oceną opisową z wyjątkiem przedmiotu religia.
 2. Ocena z przedmiotu religia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6.
 3. Przy ocenianiu cząstkowym (bieżącym) w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania, pracy czy obowiązków wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć;
 4. Kryteria oceniania osiągnięć ucznia klasy IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:
  • wysiłek włożony w prace;
  • aktywność na zajęciach lekcyjnych;
  • poziom opanowania wiadomości i umiejętności w oparciu o wymagania zgodne
   z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.
 5. W bieżącym ocenianiu ucznia za wykonywane zadanie, czy pracę domową stosuje się wzmocnienia pozytywne. Mogą to być:
 • pochwały słowne;
 • aktywność lubiana przez ucznia;
 • nagrody symboliczne np. uśmiechnięta buźka, kwiatek lub inne wybrane przez nauczyciela symbole, a także oceny obrazkowe lub cyfrowe rozumiane przez ucznia. Kryteria przyznawania nagród symbolicznych określa wychowawca w klasowym systemie oceniania;
 • lub inne.
 1. Ocena opisowa klasyfikacyjna śródroczna umieszczana jest w dzienniku lekcyjnym natomiast ocena klasyfikacyjna roczna w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen oraz na świadectwie.
 • § 104i
 1. W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizowane są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻR).
 2. Udział ucznia w zajęciach z WDŻR nie jest obowiązkowy. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani ukończenia szkoły przez ucznia.
 3. Uczeń może być zwolniony z udziału w zajęciach WDŻR po złożeniu do Dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o rezygnacji z zajęć.
 • § 104j
 1. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione, pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują w szkole, po rozdaniu przez nauczyciela, rodzice na zebraniach klasowych po ustaleniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu.
 • § 104k
 1. Zachowanie ucznia podlega ocenianiu.
 2. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
  • dostarczanie uczniowi i jego rodzicom informacji zwrotnych, dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole;
  • docenianie i uznanie pozytywnych postaw, działań oraz osiągnięć ucznia;
  • udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • określenie stopnia rozwoju społecznego oraz internalizacji obowiązujących norm i zasad przez ucznia;
  • zwrócenie uwagi na niedociągnięcia i zagrożenia wynikające z trudnych, niepożądanych, zagrażających postaw;
  • uświadomienie uczniowi jego mocnych i słabych stron, co z kolei ma motywować go do samodoskonalenia i korygowania niepożądanych postaw oraz respektowania zasad bezpieczeństwa, wzajemnego współżycia i współdziałania w szkole;
  • rozwijanie u ucznia umiejętności samooceny, ukierunkowanie go do samodzielnej pracy nad sobą – w tym kształcenia własnego charakteru;
  • kształtowanie samoświadomości ucznia, odpowiedzialności za własne postępowanie oraz umiejętności ponoszenia konsekwencji;
  • wspieranie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom;
  • poszanowanie godności własnej osoby;
 4. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania uczniów klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, należy uwzględnić wpływ zaburzeń i innych dysfunkcji rozwojowych na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 • § 104l
 1. Dla uczniów klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :
 1. wyróżnia się w sposób szczególny na terenie szkoły i klasy pilnością, sumiennością i wytrwałością w wypełnianiu obowiązków,
 2. wszystkie nieobecności na zajęciach zostały usprawiedliwione,
 3. jest dla innych wzorem do naśladowania dzięki wysokiej kulturze osobistej, prawdomówności i uczciwości,
 4. posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną,
 5. w każdej sytuacji chętnie pomaga innym, zawsze jest uczynny, koleżeński i odpowiedzialny, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 6. wyróżnia się zdyscyplinowaniem i punktualnością,
 7. podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i społeczności szkolnej,
 8. godnie reprezentuje swoją szkołę: aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach i konkursach,
 9. wzorowo dba o mienie osobiste i ogólnospołeczne,
 10. zdecydowanie i właściwie reaguje na przejawy zła, staje w obronie słabszych, ma pozytywny stosunek do ochrony środowiska naturalnego,
 11. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. jest pilny, sumienny, wytrwały w wypełnianiu obowiązków na terenie klasy i szkoły,
 2. nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
 3. posiada odpowiednią kulturę osobistą, jest prawdomówny i uczciwy, chętnie pomaga innym, jest uczynny, koleżeński, odpowiedzialny, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 4. posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną,
 5. cechuje go odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 6. podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i szkoły,
 7. godnie reprezentuje swoją szkołę, aktywnie uczestniczy w apelach, uroczystościach i konkursach,
 8. dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. wykonuje obowiązki bez szczególnego angażowania się w życie społeczności szkolnej,
 2. dąży do doskonalenia cech swojego charakteru i osobowości,
 3. jego zachowanie w szkole i poza nią jest właściwe, ale niczym się nie wyróżnia,
 4. cechuje go zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom,
 5. jest koleżeński i taktowny, wykazuje tolerancję wobec innych;
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  1. w pojedynczych przypadkach narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły,
  2. zdarza się, że nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
  3. nie zawsze przestrzega norm współżycia w grupie, popada w konflikt z otoczeniem,
  4. zdarza się, że nie szanuje o mienia własnego, społecznego i kolegów,
  5. zdarzają się pojedyncze działania zagrażające bezpieczeństwu,
  6. uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy :
  7. narusza zasady dyscypliny na terenie kasy i szkoły, nie ma jednak rażących uchybień w jego postępowaniu i kulturze osobistej,
  8. często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
  9. nie przestrzega norm współżycia w grupie, często popada w konflikty z otoczeniem,
  10. nie dba o mienie osobiste i społeczne, nie szanuje pracy innych ludzi,
  11. podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, jednak - deklaruje chęć poprawy, ale działania wychowawcze i dyscyplinujące nie przynoszą pozytywnych efektów,
  12. znaczna część nieobecności nie została usprawiedliwiona,
  13. często spóźnia się na zajęcia lekcyjne;
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły, nie ma jednak rażących uchybień w jego postępowaniu i kulturze osobistej,
 2. często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
 3. nie przestrzega norm współżycia w grupie, często popada w konflikty z otoczeniem,
 4. nie dba o mienie osobiste i społeczne, nie szanuje pracy innych ludzi,
 5. podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, jednak deklaruje chęć poprawy, ale działania wychowawcze i dyscyplinujące
 6. nie przynoszą pozytywnych efektów,
 7. znaczna część nieobecności nie została usprawiedliwiona,
 8. często spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. uchybia w sposób rażący obowiązkom ucznia,
 2. jest niezdyscyplinowany, nie przestrzega zasad kultury osobistej,
 3. wagaruje, nie dba o swoje zdrowie i zagraża zdrowiu innych,
 4. popada w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,
 5. dopuszcza się wyłudzania pieniędzy i rzeczy będących własnością innych osób,
 6. świadomie niszczy mienie szkolne,
 7. dopuszcza się czynów karalnych,
 8. nie pracuje nad zmianą własnego postępowania i nie deklaruje chęci poprawy,
 9. posiada nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
 10. zastosowane działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych efektów.
 • § 104m
 1. Kryteria oceniania zachowania są jawne. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymywania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Informację o zasadach oceniania zachowania wychowawca klasy przekazuje corocznie uczniom i ich rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 3. Oceny z zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • § 104n

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca. Ostateczne wystawienie tej oceny musi być poprzedzone:

 • konsultacjami wychowawcy oddziału z innymi nauczycielami szkoły, którzy przedstawiają własną propozycję oceny zachowania danego ucznia;
 • przedstawieniem uczniowi propozycji oceny, która jest wypadkową obserwacji, oceny i zapisów wychowawcy oddziału oraz konsultacji z pozostałymi nauczycielami wraz z uzasadnieniem;
 • dokonaniem samooceny przez ucznia;
 • wysłuchaniem opinii grupy klasowej.
 • § 104o
 1. Zasady trybu odwoławczego od proponowanej śródrocznej i rocznej oceny zachowania:
 • ocena śródroczna zachowania jest przewidywaną oceną roczną. Jeśli uczeń chce ją podwyższyć, to ustala z wychowawcą zakres, formę i termin dodatkowych zadań oraz wywiązuje się z nich;
 • ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od śródrocznego zebrania rodziców składa do wychowawcy pisemny wniosek o chęć uzyskania wyższej niż uzyskiwana rocznej oceny zachowania z założeniem, że nie może być ona podwyższona więcej niż o jedną,
  2. wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które powinny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania i muszą być przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu,
  3. uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu;
 • wychowawca wyznacza termin spotkania z rodzicami ucznia w celu uzasadnienia proponowanej oceny na podstawie posiadanej dokumentacji (dziennik lekcyjny, proponowane oceny nauczycieli, uczniów danej klasy i karty samooceny ucznia) w ciągu kolejnych trzech dni;
 • jeśli rodzice po rozmowie z wychowawcą klasy, nie zgadzają się z ustaloną oceną zachowania przez wychowawcę klasy, mogą złożyć w tym samym dniu pisemny wniosek o jej zmianę do dyrektora szkoły;
 • Dyrektor szkoły wyznacza termin spotkania z rodzicami ucznia i wychowawcą klasy w celu uzasadnienia proponowanej oceny na podstawie dokumentacji wychowawcy klasy (dziennik lekcyjny proponowane oceny nauczycieli, uczniów danej klasy i karty samooceny ucznia). Jeśli ocena jest wystawiona zgodnie z kryteriami oceniania – zostaje utrzymana. Jeśli budzi wątpliwość, Dyrektor zaleca wychowawcy ponowne jej rozpatrzenie i powiadomienie rodziców ucznia.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  • wychowawca klasy;
  • wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
  • psycholog lub pedagog;
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
  • przedstawiciel Rady Rodziców.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
  być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań zawartych
  w treści oceny, a zastosowane przez Szkołę, dom rodzinny i inne instytucje wspierające proces wychowawczy starania nie przynoszą pozytywnych rezultatów, a wręcz przeciwnie proces demoralizacji się pogłębia.
 • § 104p
 1. W klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz klasach I-III oraz IV-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Wychowawcy klasy mają prawo zastosowania punktowego kryterium oceny zachowania według regulaminu ustalonego wspólnie z zespołem klasowym. Regulamin winien jasno i precyzyjnie określać ilość punktów składających się na okresową i roczną ocenę z zachowania.
 • § 104q
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Nauczyciel dostosowuje dla takiego ucznia wymagania niezbędne do otrzymania przez niego oceny klasyfikacyjnej.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji z wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”
 5. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 6. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
 7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • § 104r
 1. Uczeń podlega klasyfikacji.
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna w szkole podstawowej polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za pierwsze i drugie półrocze według zasad przyjętych przez nauczyciela.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjna zachowania.
 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • § 104s
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i jednej oceny opisowej z zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i ocen z zachowania zgodnie ze skalą określoną w statucie.
 3. Ocena roczna klasyfikacyjna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba półrocza według zasad przyjętych przez nauczyciela.
 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna ocena ucznia w klasach I-III oraz klasach IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnienie indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia w danym roku szkolny i jest oceną opisową.
 5. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z okresowa i roczną klasyfikacją uczniów każdego roku ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 • § 104t
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub półroczu za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym statucie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został klasyfikowany.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Zgody takiej można w szczególności udzielić w następujących przypadkach:
  • poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętności oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;
  • spowodowanych zdarzeniami losowymi i silnych traumatycznych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;
  • trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.
 5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
 • przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa (o uznaniu powodów nieobecności za usprawiedliwione decyduje Dyrektor szkoły, który może też żądać stosownych zaświadczeń np. lekarskich) wyznacza się następny termin niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo.
 3. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły następnie egzamin przeprowadza jednoosobowo nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców oceny celującej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • § 104u

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie zdają egzaminów klasyfikacyjnych.

 • § 104v
 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są poinformować:
 • rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
 • w formie pisemnej rodziców uczniów zagrożonych nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną lub naganną oceną zachowania.
 1. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie informacji telefonicznie lub przesłanie zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców adres faktycznego zamieszkania, a w przypadku jego braku - na adres zameldowania ucznia.
 2. Jeżeli obniżenie oceny zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.
 • § 104w
 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Podanie do Dyrektora szkoły o sprawdzenie wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub rodzice w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o zakresie materiału oraz wymaganiach programowych na daną ocenę. Nauczyciel opracowuje dla ucznia sprawdzian.
 4. Uczeń może przystąpić do sprawdzianu tylko jeden raz.
 5. Termin sprawdzianu nauczyciel uzgadnia z pełnoletnim uczniem/ uczniem i jego rodzicami.
 6. Po uwzględnieniu wyniku sprawdzianu, przewidywana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może ulec zmianie na wyższą.
 7. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.
 8. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie, jeśli otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nieotrzymaniem promocji), szkoła udziela różnych form pomocy w celu nadrobienia zaległości i braków edukacyjnych.
 • § 104x
 1. Uczeń klas I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został klasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 3. Uczeń klas IV – VIII Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od niedostatecznej.
 4. Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • § 104y

Uczeń Szkoły Podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 • § 104z
 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • § 104za
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 3. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej
 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 5. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
  • język polski;
  • matematykę;
  • język obcy nowożytny.
 6. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny;
 • jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 5 może być zwolniony przez Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 • § 104zb
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
  z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji, wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
 7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
  a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
 • § 104zc
 1. Uczeń Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od niedostatecznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który:
 • osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych min. 4,75;
 • otrzymał minimum bardzo dobrą ocenę zachowania.
 1. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej mogą być również wyróżnieni nagrodą książkową lub rzeczową.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
 4. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
 5. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
 • w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 • przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 9, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Rozdział 22.

Postanowienia końcowe

 • § 105
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę Podstawową gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła Podstawowa prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
 • § 106

Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie jest Starosta Zgierski.

 • § 107
 1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą wystąpić:
 • Dyrektor;
 • Rada Rodziców;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Nowelizacja Statutu następuje w drodze uchwały.
 • § 108
 1. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły są opracowywane przez Radę Pedagogiczną oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor przesyła Statut lub znowelizowany tekst Statutu do organu nadzorującego i prowadzącego Szkołę.
 3. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić Statut Szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 • § 109

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Głownie wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Głownie od 1 września 2020 r.

 § 2.

 

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 • Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Powiat Zgierski.

 § 3.

 

 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególnościdziałania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 1. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus/.
 3. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze Powiatu Zgierskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem[1]

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§ 4.

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:
  • organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
  • współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);
  • dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
  • kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
 3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:
 • informację o obowiązku dezynfekcji rąk;
 • instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;
 • dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających
  o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników
  );
 • numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

 

§ 5.

Zawieszenie zajęć

 

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
 • organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
 • organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 • ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 • zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
  1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
  2. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  3. dzieci i uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym;
  4. uczniów indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
  5. uczniów klas I- III;
  6. uczniów klas IV – VIII;
  7. uczniów szkoły branżowej;
  8. uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.
 1. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

 

 § 6.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięciainformacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie” wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

 

§ 7.

 

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczona na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).

 

§ 8.

 

 1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej
  i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 9.

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 18.00.
 2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

§ 10.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dzieci klas I- III oraz przedszkola są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W Szkole wyznacza się określoną strefę, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
  • 1 rodzic z dzieckiem;
  • zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
  • zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
 5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 6. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
 7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 8. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
 9. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 10. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

 

§ 11.

 

 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
 2. Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 4. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

§ 12.

 

 1. Zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.
 2. Nauczyciel w klasach I – III szkoły podstawowej organizuje przerwy dla swojej klasy,w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
 3. Dzieci klas I- III szkoły podstawowej i przedszkola korzystają z toalet tylko pod opieką pracownika obsługi, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

§ 13.

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
  • do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
  • do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
  • do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
 3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała 37,0 ° C.
 4. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
 5. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 6. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 7. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury uczniów.
 8. Pomiar temperatury pracowników następuje na podstawie art. 212 pkt 3 Kodeksu pracy.
 9. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

§ 14.

Sala gimnastyczna

 

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

 

§ 15.

Szatnia

 

 1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.
 2. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.

 

§ 16.

Zajęcia świetlicowe

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
 5. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
 6. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
 7. Świetlicę należy wietrzyć:
 • codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
 • nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
 • za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 1. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.
 2. Świetlica szkolna pełni również funkcje stołówki szkolnej.

 

 § 17.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 4. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 5. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

 

§ 18.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 

 1. We współpracy z pielęgniarką środowiskową nauczania i wychowania/ higienistką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje od poniedziałku do piątku 2 godziny dziennie.
 3. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

 

 § 19.

Boisko szkolne

 

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych.
 3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.
 6. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 7. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
 8. Korzystanie z boiska jest dozwolone tylko przez uczniów uczęszczających do jednostki.
 9. Korzystanie z boiska szkolnego jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 10. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

 

§ 20.

 1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej oraz przedszkola po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
  z działalnością Szkoły.

§ 21.

Organizacja spotkań oraz narad

 

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 22.

 

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
 • ochrona podczas kichania i kaszlu;
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń przybory szkolne oraz podręczniki zostawiają w szkole – nie zabierają do domu.
 5. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 23.

 

 1. Rodzice dzieci klas I- III szkoły podstawowej oraz przedszkola:
  • zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  • powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
  • zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
  • zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);
  • w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) wskazanych rzeczy.
 4. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 24.

 

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

§ 25.

 

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 • Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
 • Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

 

§ 26.

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

 

 § 27.

Pracownicy pedagogiczni

 

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  • wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III szkoły podstawowej oraz przedszkola zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
  • Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  • zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III szkoły podstawowej oraz przedszkola nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
  • sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. Bhp;
  • dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;
  • ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  • przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 

 § 28.

Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

 

§ 29.

Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

 

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

 

§ 30.

 

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez kuchnię szkolną.
 3. Dzieci posiłki spożywają w stołówce przy pomocy wielorazowych sztućców. Wielorazowe sztućce lub naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60 oC lub je wyparzać.
 4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 

§ 31.

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

 1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:
 • Właściwa higiena rąk;
 • Higiena kasłania/kichania;
 • Zasady bezpieczeństwa żywności;
 • Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).
 1. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:
 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością;
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • Po kontakcie z pieniędzmi.
 1. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie obowiązujących zasad: zachowanie odległości stanowisk pracy (min. 1, 5 m) lub noszenie środków ochrony osobistej, utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać.

 

§ 32.

Kontrola temperatury żywności

 

 1. Żywność musi być przechowywana we właściwej temperaturze, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów.
 2. Żywność, która wymaga warunków chłodniczych, musi być przechowywana w temperaturze poniżej 5°C.
 3. Żywność gorąca powinna być przechowywana powyżej temp. 60°C.
 4. Żywność mrożona powinna być przechowywana w temp. -18°C.
 5. Pracownik Szkoły zobowiązany jest upewnić się, że pojemniki/środki transportu używane do dostarczania żywności utrzymują temperaturę właściwą dla danych produktów.

 

§ 33.

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie szkoły;
 • pracownicy szkoły.
 1. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
 • zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 • stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
 • regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
 • utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 1. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole.
 2. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
 3. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 6. Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.
 7. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce wodą z mydłem (lub zdezynfekowały ręce).
 8. Nauczyciel przyprowadzający grupę uczniów na stołówkę jest zobowiązany:
 • przeprowadzić uczniów możliwie najkrótszą i bezpieczną trasą (grupy nie mogą się mijać);
 • pełnić nadzór nad uczniami;
 • pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się w nieuzasadniony sposób po korytarzu/ holach Szkoły;
 • przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu ze stołówki dokładnie umyli ręce woda z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk ( lub zdezynfekowali ręce);
 • wprowadzić dzieci jedno za drugim do stołówki- nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce;
 • po spożyciu posiłku, poinformować pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi ze stołówki.

 

ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

 

§ 34.

 

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
 • umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 • wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu zmianowanego.
 2. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

 

§ 35.

 

 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • Biurka;
 • Drzwi;
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
 • klamki;
 • włączniki światła;
 • poręcze i uchwyty;
 • używane prze dzieci przedmioty.
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 

ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

§ 36.

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

§ 37.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 

 1. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 2. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38.

 

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356).

Więcej artykułów…

Podkategorie

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK