ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. 

Data publikacji strony internetowej: 2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre pliki do pobrania są dostępne cyfrowo – pdf.

Strona zawiera protokół SSL.

W związku z brakiem możliwości dostosowania istniejącej strony internetowej do wymogów ustawy Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych podjął działania w celu stworzenia nowej strony internetowej zgodnej z ustawą. Odsłona nowej strony internetowej nastąpi w grudniu 2021 r.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJA ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Grzyb, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 7190 854. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie mieszczącego się przy ul. Kopernika 26A, w Głownie 95-015, prowadzą 3 wejścia:

- 1 główne wejście, od strony parkingu, prowadza do niego schody oraz podjazd,

- 2 wejście boczne, od strony ulicy, prowadzą do niego schody,

- 3 wejście od placu zabaw, boiska szkolnego, prowadza do niego schody oraz podjazd.

Aby dostać się do budynku wejściem głównym należy pokonać schody lub skorzystać z podjazdu, drzwi wejściowe są otwierane ręcznie. Po prawej stronie drugich drzwi znajduje się, na wysokości ok. 150 cm przycisk domofonu. Po jego naciśnięciu, sygnał odbierze pracownik szkoły, który następnie pomoże dotrzeć do określonego pomieszczenia lub uruchomi windę i przewiezie osobę niepełnosprawną na odpowiedni poziom budynku.

W budynku zamontowana jest platforma przyścienna (winda).

Budynek składa się z czterech kondygnacji. Trzy kondygnacje ( parter, I piętro, II piętro) są wolne od barier komunikacyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 W szkole nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK