Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

Podstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902). 

 

Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 1. Ilekroć mowa o:
  1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
  2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
 4. Biblioteka nieodpłatnie:
 5. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 6. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 7. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe,
 8. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują odbiór wydanych podręczników.
 9. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wydania materiałów dokonuje się w obecności wychowawcy.
 10. Uczeń użytkuje podręczniki i materiały edukacyjne w szkole i w domu z obowiązkiem przynoszenia ich do szkoły na zajęcia edukacyjne.
 11. W terminie wskazanym przez wychowawcę uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki
  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 12. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników
  i materiałów edukacyjnych:
  1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
  2. czytelnicy w chwili wypożyczenia zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan, w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
  3. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  4. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
  5. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
  6. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 13. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
 14. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 15. W przypadku nieoddania w terminie podanym przez dyrektora szkoły podręcznika lub materiału edukacyjnego, jego zgubienia, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź zniszczenia, szkoła może żądać od rodziców zwrotu kosztu ich zakupu zgodnie z cenami ogłoszonymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania.
 16. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.
 17. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły
 18.  Regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK