ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

 

          

          Pan  Maciej  Lisowski  objął  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Głownie  w  dniu  20 listopada  1998 r.  Od   tego  dnia  w  sposób  ciągły i  niezwykle  rzetelny   dba  o  rozwój  placówki  zapewniając jednocześnie  optymalny i wszechstronny rozwój ucznia o różnych  potrzebach edukacyjnych, a  także  różnych  predyspozycjach  intelektualnych.  Nieustająco wzbogaca bazę dydaktyczno–wychowawczą polepszając i doskonaląc  warunki  nauki  dla  uczniów  i  pracy  dla  wszystkich   pracowników.

          Potwierdzeniem  bardzo dobrej i  najwyższej jakości  pracy  dyrektora jest uzyskiwanie zawsze  najwyższych ocen  pracy  zawodowej  oraz  szereg  otrzymywanych  nagród  (nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty,  nagroda  Starosty Zgierskiego,  nagroda Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole).  

          Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

          Dyrektor Lisowski był inicjatorem powstania Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" w Głownie, w którym pełni funkcję prezesa.

         

 

 

1)  W  zakresie  pracy  dydaktyczno -wychowawczej:

      a)  Pan dyrektor  osiąga  wyróżniające wyniki w nauczaniu  potwierdzone  najwyższymi  lokatami  uczniów  między innymi w różnorodnych  zawodach  sportowych  np.   I  miejsce  ucznia  w  Wojewódzkich  Mistrzostwach  Tenisa  Stołowego  w  Zgierzu,  II  miejsce  w  halowych  Mistrzostwach  Piłki  Nożnej  Szkół   Specjalnych,    I   i    II    miejsca   w  Mistrzostwach  Lekkoatletycznych w   Stemplewie, itp.       Wysokie      lokaty     uczniów     szkoły    kierowanej,  zarządzanej  i  nadzorowanej   przez   p.  Macieja  Lisowskiego  można  zauważyć  również  w  innych  konkursach   plastycznych,  ekologicznych  o   zasięgu  lokalnym  i ponadlokalnym.   Powyższe  osiągnięcia  znajdują  odzwierciedlenie  nie  tylko  w  badaniu  jakości  pracy  szkoły,  ale  są również  niepowtarzalnymi  przeżyciami   dla  naszych  dzieci i  przejawem  maksymalnego  ich  dowartościowywania.  

        W  pracy  z  dziećmi stosuje  aktywizujące i twórcze metody. Prowadzi zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Na zajęciach wychowania fizycznego oprócz realizacji programu wprowadza również wiele zabaw terapeutycznych, ćwiczeń relaksacyjnych oraz stosuje elementy kinezjologii   edukacyjnej,   a   także   elementy   metody   ruchu   rozwijającego W. Sherborne. Podczas lekcji gimnastyki korekcyjnej oprócz właściwej korekcji wad postawy ciała dzieci, korygowania skolioz, zniekształceń klatki piersiowej, płaskostopia, koślawości i szpotawości kolan, okrągłych  pleców  stosuje  wiele  gier i zabaw aktywizujących,  wiele ćwiczeń oddechowych, a także organizuje typowo korekcyjne zajęcia na basenie. W kontaktach z wychowankami stara się  tworzyć  bezpieczną i twórczą  atmosferę,  sprzyjającą  ich  rozwojowi.

        Wiele swojego czasu poświęca na zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do zawodów sportowych.   Systematycznie  ćwiczy  grę  w  piłkę nożną i tenis stołowy. Osiąga optymalne  wyniki w  pracy  dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej.

           Ponadto   p.  Maciej  Lisowski    poszerzył  system   badań   kompetencji i  umiejętności    uczniów    oraz    dokonuje  stałej  analizy    powyższych   badań, a  także   wykorzystuje   wyniki egzaminów zewnętrznych do planowania dalszej pracy szkoły.  Potrafi  odpowiednio  motywować uczniów i  postrzegać    ucznia  jako  aktywnego uczestnika procesu nauczania – uczenia się. W sposób  ciągły dąży do opanowywania   przez  uczniów  umiejętności  poprzez praktyczne  wykorzystywanie wiedzy. Sukcesywnie   wzbogaca   ofertę   szkoły  w  zakresie   kształcenia   np.  organizuje w miarę możliwości tematyczne zajęcia pozalekcyjne -  koło  plastyczne,  koło  turystyczno – krajoznawcze,  koło   sportowe,  koło  nauki  majsterkowania,  koło  ekologiczne,  koło muzyczne. W szkole  dzięki  zaangażowaniu  dyrektora  działają    zespoły  edukacyjno  –  terapeutycznych  na  poziomie   każdego typu szkoły wchodzącej w skład Zespołu.  W  swojej  pracy  p.  Maciej  Lisowski   uwzględnia   indywidualną  pracę z dzieckiem poprzez między innymi  zwiększanie   zajęć   korekcyjno  –  kompensacyjnych. Jako  jeden  z  pierwszych  utworzył  zespół rewalidacyjno   –    wychowawczy,  wprowadził  indywidualne  zajęcia  wczesnego  wspomagania  rozwoju dziecka oraz oddział dla  dzieci  autystycznych, a  także poszerzył ofertę  szkoły o  szkołę  przysposabiającą  uczniów  do  pracy. 

        Przez  wszystkie  lata  pracy  na  stanowisku  dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych w  Głownie  utworzył  wiele pozytywnych rozwiązań   zapewniając   najlepszą  opiekę  i  wychowanie  oraz   różnorodną  pomoc  dla  uczniów dzięki  czemu   w szkole  panuje  klimat wychowawczy  sprzyjający harmonijnemu  rozwojowi  uczniów.  Nieustannie w swojej pracy zwraca uwagę na    umiejętności  rozwiązywania  problemów i radzenia  sobie z agresją. W procesie  wychowawczym  zwraca  szczególną   uwagę  na   wychowanie   oparte,  na  dialogu  w  relacjach   uczeń  –  nauczyciel,   a  także    na  wychowanie   patriotyczne   poprzez       m.  in.    uczestnictwo   uczniów  wraz  z  opiekunami, w  imprezach     okolicznościowych   jak:    Rocznica   Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Święto Niepodległości itp.,  a tym samym kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych,  miasta  i  szkoły.   Szkoła  stworzona przez dyrektora  odgrywa bardzo istotną    rolę   wspomagającą  w  procesie wychowawczym  dzięki   stworzeniu  w  szkole  środowiska    sprzyjającego  wszechstronnemu  rozwojowi osobowości ucznia,   w  wymiarze    ( w  miarę  możliwości )  intelektualnym,  psychicznym,    społecznym,   zdrowotnym,  estetycznym,  moralnym  i   duchowym.

 

b)     Dyrektor szkoły    -     p.  Maciej    Lisowski   podejmuje  szereg  działań innowacyjnych   w   zakresie   opracowywania autorskich programów nauczania oraz   publikacji,    a   także    wdrażania     nowatorskich       metod     nauczania i  wychowania.   W  szkole   propagowane  są    nowoczesne  metody  nauczania i terapii,  w tym metoda  terapii  integracji sensorycznej  tzw. SI,  której   realizacja  jest   możliwa  dzięki pozyskanym przez dyrektora  z  EFS-u   dwóm  pracowniom  tj.  pracowni  polisensorycznej i pracowni integracji         sensorycznej  oraz  ukończeniu  przez  niego  stosownego  kursu  kwalifikacyjnego.  

         Stwarza  warunki  do tworzenia i wprowadzania  innowacji pedagogicznych, czy też  programów  autorskich.  Sam  jest autorem programu socjoterapeutycznego, według którego pracuje grupa uczniów szkoły na świetlicy    socjoterapeutycznej   prowadzonej   w szkole  przez  Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie ” w Głownie, którego jest   prezesem. Dyrektor jest także współautorem programu nauczania  dla  uczniów  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym  i  znacznym   w  Szkole Przysposabiającej  do Pracy o profilu - pracownik gospodarstwa domowego.   Ponadto   jest    pomysłodawcą

i  realizatorem    programu     „ Samodzielni  w  dorosłość”,    a   także   autorem i realizatorem programu „Aktywni – silniejsi, sprawniejsi” dotyczącego organizacji II Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych o Puchar Burmistrza Głowna.

          Aktualnie  szkoła zarządzana  przez dyrektora -  Macieja  Lisowskiego  przystąpiła  do  innowacyjnego  programu  „ Pierwsza Pomoc  Przedmedyczna  dla  uczniów  o  szczególnych  potrzebach edukacyjnych”,  a  sam dyrektor  został    wytypowany    przez     Kuratorium   Oświaty  w  Łodzi   i   uczestniczy w  kursie,  który da mu  możliwość  prowadzenia  tego typu  zajęć  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  w  Głownie.     

    c)  Dyrektor  Maciej  Lisowski  osiąga  wyróżniające  wyniki w  nauczaniu  potwierdzone  zakwalifikowaniem uczniów  do  udziału  w  zawodach  III  stopnia  (centralnych),  udziałem  uczniów  w  finałach  konkursów,  zawodów,  przeglądów i festiwali wojewódzkich i ogólnopolskich.    Dowodem  może  być  między  innymi  I miejsce  ucznia  przygotowywanego  przez  dyrektora  na  Mistrzostwach Województwa   Łódzkiego   w  Tenisie  Stołowym  w  Zgierzu,    I  i  II  miejsce  Mistrzostwach  Lekkoatletycznych  w  Stemplewie itp.

         Uczniowie      szkoły     zdobywają        najwyższe       miejsca     również w innych  konkursach  np.  plastycznych   „Moja  Bezpieczna  Szkoła”,  konkursach  ekologicznych  o  charakterze  lokalnym i  innych,  w  których  ze  względu  na  niepełnosprawność  mogą  uczestniczyć.

    d)  Dyrektor     szkoły     posiada      udokumentowane    osiągnięcia   w  pracy z  uczniami  uzdolnionymi  oraz  z  uczniami  mającymi  trudności  w nauce.  Potwierdzeniem  osiągnięć  w  pracy  z  uczniami  uzdolnionymi  są  wysokie lokaty  uczniów  w  zawodach sportowych,  do  których   ich   osobiście   przygotowuje.    Dowodem   na  osiągnięcia  dyrektora w pracy z uczniami mającymi    trudności  w  nauce   jest    m. in.   fakt,   że   dzieci   biorące   udział w  stworzonym przez niego wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka bardzo często trafiają później do szkół ogólnodostępnych, a nie specjalnych.

    e)  Maciej  Lisowski  -     dyrektor     Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Głownie

niejednokrotnie  przygotowuje  i  wzorowo  organizuje  uroczystości oświatowe, kulturalne,  sportowe, rekreacyjne i turystyczne o zasięgu  gminnym,  miejskim  lub  powiatowym.  Jest inicjatorem i współorganizatorem wigilijnych spotkań z pracownikami szkoły, przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego, emerytowanymi pracownikami,  przedstawicielami władz samorządowych i władzami Kuratorium.  Podobne spotkania organizuje z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Jesienią organizuje corocznie Powiatowe Święto Pieczonego Ziemniaka,  gromadzące całą społeczność szkolną i przedstawicieli władz różnego szczebla.  Zorganizował bardzo dużą uroczystość z okazji jubileuszu 40 rocznicy powstania szkoły.  Organizacja tej imprezy była możliwa dzięki staraniom Dyrektora i  pozyskaniu   przeze    niego  dodatkowych środków  finansowych.   Z tej okazji opracował wspólnie  z radą pedagogiczną  jubileuszowy folder zawierający :  historię szkoły,  wspomnienia byłych nauczycieli,  spis kolejnych dyrektorów,  całej kadry pedagogicznej,  pracowników niepedagogicznych, ofertę  edukacyjną    placówki     dotyczącą       głównie  oddziałów  i  wyposażenia,  opis  tzw.  jednego roku z życia szkoły, organizowanych przez szkołę wakacji,    sukcesów   sportowych   uczniów, profilaktyki  i  rekreacji  w  szkole,  sztuki i wychowania oraz wręczonych medali  dla  przyjaciół szkoły.  Całość jest opatrzona pięknymi zdjęciami oraz  adresami mailowymi.  Niejednokrotnie  wzorowo organizował  Ogólnopolskie Olimpiady  Sportowe  dla  najmłodszych    uczniów    szkół     specjalnych    na  terenie  miasta  Głowna  oraz  Aukcje    Twórczości     Plastycznej      Dzieci   Niepełnosprawnych.                                                    

        Powyższe podejmowane przez dyrektora  -  Macieja  Lisowskiego  działania  nie  tylko przyczyniają się do kształtowania aktywnych postaw całej społeczności szkolnej na rzecz pielęgnowania i promowania przyjętych w szkole tradycji, ale  także do kultywowania uroczystości również o charakterze regionalnym,   ekologicznym,   świątecznym i integrującym środowisko szkolne i rodzinne.

 f)      Dyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Głownie   osiąga    wyróżniające wyniki  w  pracy  resocjalizacyjnej  z  uczniami.  Prowadzi  szeroką  działalność    wychowawczą  w   szkole    polegającą   m. in.   na  organizowaniu wycieczek, udziału uczniów w spektaklach teatralnych,  koncertach, wystawach, spotkaniach itp.  Rozszerzył  pomoc  psychologiczną  i pedagogiczną  w  szkole dzięki    m. in.   wprowadzeniu   dyżurów   psychologa   i   pedagoga.       Szkoła kierowana     przez     Macieja  Lisowskiego    zawsze     aktywnie     uczestniczy w  akcjach     promujących    zdrowy  styl    życia,    jak np.      ogólnopolskiej kampanii  „Zachowaj Trzeźwy  Umysł”,     miejskiej       kampanii     „Młodość - Radość -  Trzeźwość”, spektaklach i seminariach  profilaktycznych,  imprezach sportowych w ramach  „Sportowego  Turnieju  Miast i Gmin”,   Ogólnopolskich Olimpiadach  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych   „Sprawni  Razem” , w  realizacji programu  „Program Ochrony Środowiska i Edukacji Ekologicznej”, wystawach organizowanych np. przez Towarzystwo Przyjaciół  Miasta Głowna itp. Nieustannie   wzbogaca    ofertę   i  działalność    pozalekcyjną   szkoły   np. funkcjonowanie na terenie szkoły świetlicy     socjoterapeutycznej   prowadzona   przez   Stowarzyszenie    „Pomoc  Rodzinie”,  którego   jest    prezesem   i    dla,   której    przy    jego    współudziale    powstał      program     socjoterapeutyczny,   wyjazdy   na   basen,   wycieczki   turystyczno - krajoznawcze  itp.    Organizuje  corocznie    wyjazdowe    turnusy    rehabilitacyjne  dla  uczniów pozyskując  na  nie   środki   finansowe  z   różnorodnych   źródeł.    Wspiera   rolę  i  aktywizuje  działalność   Samorządu     Uczniowskiego   działającego    na    terenie   szkoły,   którego  przedstawiciele są   również  w  Młodzieżowej  Radzie  Rady Miejskiej w   Głownie.     Zapewnia     prawidłową    opiekę    medyczną  na terenie szkoły (w szkole jest bardzo dobrze   wyposażony   gabinet     dzięki   pozyskanym   przez  Dyrektora  nie  tylko  środkom ministerialnym, ale także od  sponsorów). Doskonale  zagospodarowuje   czas   wolny  uczniom  poprzez  współpracę  i  współdziałanie  z  takimi    instytucjami,    jak:    Miejski    Ośrodek   Kultury  w  Głownie,  Towarzystwo  Przyjaciół     Miasta     Głowna,     Kluby     Sportowe,     Polskie    Towarzystwo    Walki   z  Kalectwem  i  inne  podmioty,    którym  los  dziecka,  a zwłaszcza  niepełnosprawnego  jest  bliski.

 

2)  w  zakresie  pracy  opiekuńczej:

 a)  Dyrektor  –   Maciej   Lisowski   wyróżnia  się   w  zapewnianiu   pomocy i  opieki  uczniom  będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,  pochodzącym  z  rodzin  ubogich  lub   patologicznych.     Dyrektor    organizuje w  sposób ciągły   pomoc  materialną  i  dożywianie  uczniów  np. zbiórki odzieży,   paczki  świąteczne,  turnusy  rehabilitacyjne itp.  Od  wielu   lat   organizuje i inicjuje szereg  różnorodnych akcji charytatywnych  na rzecz dzieci.   Do   najważniejszych  z nich  należą:      

- organizowanie  aukcji  twórczości   plastycznych  dzieci  niepełnosprawnych ;       pieniądze  pozyskane na  tych  imprezach  przeznaczone  były  na  zakup sprzętu  rehabilitacyjnego  dla    dzieci  z  głęboką  wieloraką  niepełnosprawnością,

- zorganizowanie aukcji  internetowej  dla chorej uczennicy Julii Malczewskiej ;  pieniądze  z  tej   aukcji    przeznaczone    zostały   na    opłacenie    operacji    dziecka   oraz    wysłanie  i sfinansowanie jej pobytu w sanatorium,

- organizowanie  zbiórki odzieży dla najuboższych dzieci,

- organizowanie  funduszy  na paczki świąteczne dla uczniów,

- zdobywanie    środków    finansowych    na  zakup  ubrań i żywności dla dzieci ze  świetlicy   socjoterapeutycznej,

- pozyskiwanie środków finansowych na wyjazd dzieci ze szkoły,  na turnusy rehabilitacyjne.

  Skutecznie stara się, aby uczniowie  szkoły  potrzebujący wsparcia materialnego korzystali z akcji tzw. dożywiania dzieci i w jej ramach otrzymywały dofinansowanie lub refundację  kosztów  posiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomaga, wnioskuje i wspiera  również uczniów przy uzyskaniu stypendium szkolnego  lub  zasiłku  szkolnego  przyznawanego  zarówno  przez  organy  prowadzące,  jak i  inne instytucje  np. dwie z  uczennic otrzymały stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,  którego dyrektor jest również aktywnym członkiem. 

   Pozyskuje sprzymierzeńców wśród instytucji i osób indywidualnych, którzy zawsze służą pomocą   rzeczową  lub materialną,  a konsekwencji dodatkowe środki   finansowe  dla  potrzebujących  i  będących  w  trudnej sytuacji uczniów szkoły.

    b)  Dyrektor  prowadzi  działalność mającą na celu  zapobieganie i zwalczanie przejawów  patologii społecznej  wśród  dzieci i  młodzieży,  w szczególności narkomanii  i  alkoholizmu.  Dokonuje  stałej   ewaluacji  programu  profilaktyki  i  programu  wychowawczego  szkoły,   a  także   stale monitoruje ich realizację w poszczególnych oddziałach m.in.  programu  „Samodzielni  w  dorosłość” ,   „Żyje  w  zgodzie  z  naturą  i  samym  sobą”.   Organizuje w miarę możliwości zajęcia profilaktyczne  w ramach realizacji założeń  wczesnoszkolnej    diagnozy   logopedyczno   –   pedagogicznej   poprzez  wprowadzenie  w  klasach   początkowych   zajęć  rozwijających  funkcje  mowy  oraz  realizację   programu diagnostyczno- terapeutycznego.  Stwarza warunki do różnego rodzaju działań prozdrowotnych poprzez  m. in.  wykonywanie   na    terenie   szkoły   corocznych badań pod kątem wad postawy, wad  wymowy, a  w konsekwencji   prowadzenie    zajęć   specjalistycznych   np. gimnastyki  korekcyjnej.  Na  bieżąco  współpracuje  z    różnorodnymi     instytucjami,    jak     np.    Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną    (wspomagającą   w  diagnozie    uczniów,  mających   szczególne        trudności       edukacyjne    i    wymagających        szczególnej  opieki),   Stowarzyszeniem    Klubu   Abstynenckiego  „ Krokus” ,     Gminnymi     Komisjami  Rozwiązywania   Problemów    Alkoholowych   dla    Miasta  Głowna,   Gminy  Głowno,  Miasta -  Gminy   Stryków   (dzięki  ich  wsparciu   możliwy  jest  zakup   różnorodnych   programów       profilaktycznych,       czasopism,       prowadzenie       niektórych      zajęć   pozalekcyjnych),   Policją  itp.   Organizuje    „ Dni  Otwarte  Szkoły”    podczas,   których    rodzice   mają         możliwość     nie   tylko     poznania    szkoły,    ale    również     możliwość     konsultacji     indywidualnych,  w  tym  z  psychologiem  i   pedagogiem.  Szkoła  kierowana  przez  p. Macieja  Lisowskiego zawsze  aktywnie uczestniczy we  wszystkich  imprezach organizowanych  na  terenie  miasta  o  charakterze  profilaktycznym,  czego  dowodem  są  m. in.  przyznawane  szkole  za  aktywny udział  nagrody.

    c)  Maciej  Lisowski  -  dyrektor  ZSS  w  Głownie  doskonale  organizuje  udział  szkoły   w  życiu  społeczności  lokalnej,  rozwija   formy  współdziałania szkoły z jednostkami samorządu  terytorialnego różnych  szczebli  i  organizacjami  pozarządowymi.  Uczniowie szkoły zawsze    uczestniczą   wraz  z  opiekunami w  imprezach     okolicznościowych   jak:    Rocznica   Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Święto Niepodległości itp.,  wystawach   organizowanych   przez   TPMG,      spektaklach   profilaktycznych i innych organizowanych przez MOK,   zawodach sportowych organizowanych przez różne jednostki samorządu terytorialnego np. Powiat Zgierski, Miasto Głowno itp.  Jednocześnie Dyrektor współpracuje  z  wieloma  organizacjami pozarządowymi  np.  

1)    Dalszy   rozwój   bazy   dydaktycznej  szkoły między innymi pozyskanie nowej pracowni komputerowej.

2)    Podnoszenie    kwalifikacji    nauczycieli   i   zapewnienie   im    możliwości   korzystania z doradztwa metodycznego, różnorodnych szkoleń zarówno organizowanych przeze mnie na  terenie szkoły jak i poza,  a także  wspieranie  ich  rozwoju  zawodowego.

3)  Zapewnianie bezpiecznych i  higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole poprzez stały  przegląd   budynku  i  jego  otoczenia  pod   kątem  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich modernizacji oraz remontów.

Powyższe    działania      opiekuńczo  –   wychowawcze    będące   kontynuacją    mojej  pracy i  podejmowanych  inicjatyw,  bądź  nowymi   pomysłami  do  realizacji   na  ternie  placówki, przy jednoczesnym respektowaniu praw  ucznia,  z  pewnością  przyniosą  jeszcze  bardziej  wymierne efekty  wychowawcze  i   zapewnią  zwiększoną  opiekę.  

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK