ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Profilaktyka i rekreacja
w szkole

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku uczestniczą
w realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych, turystyczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Większość przedsięwzięć jest prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomoc Rodzinie” w Głownie. Każdego roku realizowanych jest kilka programów, które
są finansowane przez: Urząd Miejski w Głownie, Urząd Gminy w Głownie, Urząd Miasta-Gminy Stryków.

Dwukrotnie realizowaliśmy projekty finansowane przez Telewizję Polską w ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom” ( „Samodzielni w dorosłość” -2004 r., „Aktywni-silni, sprawni”-2008r.). Dzięki temu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

  1. Remont i wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego niezbędnej do zajęć praktycznych realizowanych w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

  2. Powstanie obok szkoły boiska do gier i zabaw ruchowych ze sztuczną nawierzchnią.

W XII 2013 r. również złożony został wniosek do TVP na realizację projektu

Praca z dzieckiem metodą SI”. Zakłada przygotowanie sali do terapii SI, zaopatrzenie
w brakujący sprzęt i pomoce oraz prowadzenie terapii wskazaną metodą.

 

 

W roku 2011 na terenie szkoły zrealizowano następujące programy:

-„Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci

i młodzieży. Obejmował wyjazdy do teatru i kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie szkoły oraz wyjścia na projekcje do MOK w Głownie.

Program realizowany był przez okres 6 miesięcy (IV, V, VI, IX,X, XI 2011r.). Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Jestem patriotą – poznaję moją Ojczyznę”

Program obejmował 2-dniową wycieczkę do Gniezna i Biskupina. Uczestnicy zwiedzili: Sanktuarium w Licheniu, Gniezno, Biskupin, Skansen w Pobiedziskach, Mysią Wieżę w Kruszwicy oraz odbyli rejs po Jeziorze Gopło. W wyjeździe uczestniczyło

19 uczniów.

 

-„Sprawni i zdrowi”

W ramach programu zakupione zostały pomoce i przyrządy służące do rozwijania sfery motorycznej dzieci i młodzieży. Prowadzone były zajęcia służące rozwijaniu sprawności i koordynacji ruchowej. Zakupione wyposażenie jest systematycznie wykorzystywane również po zakończeniu realizacji programu w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

-„Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie 4 miesięcy. Uczestniczyło w nim 20 osób.

 

 

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”


Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2011 r.

Uczestniczyło w nim około 20 osób. Wyjazdy na basen odbywały się raz w tygodniu.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką świetlicy pozostaje 12 dzieci. Świetlica obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Świetlica realizuje swoje zadania w ramach roku szkolnego, to znaczy od września do czerwca. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-18.00. Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz ZSS w Głownie. Podczas zajęć uczniowie w pierwszej kolejności odrabiają zadane prace domowe oraz uczestniczą
w zajęciach mających na celu wyrównywanie braków w wiedzy. W czasie wolnym biorą udział w spacerach i zabawach ruchowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Oprócz tego, odbywają się zajęcia manualne oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci z opiekunem robią zakupy, a następnie samodzielnie przygotowują kolację i sprzątają po niej.

W ramach zajęć świetlicy prowadzone są oddziaływania profilaktyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz psychoedukacja w różnych obszarach.

 

-„Rozumiemy i chronimy przyrodę wokół nas” .

Program obejmował zajęcia ekologiczne w Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Zrealizowany został w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik 2011r. Uczestniczyło w nim 30 uczniów.

 

-„Profilaktyka szkolna”

Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.

 

 

 

W roku 2012 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Korzystamy z dóbr kultury”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci
i młodzieży. Obejmował wyjazdy do teatru Pinokio, kina Silver Screen, Cinema City
w Łodzi oraz audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum Papieru i Druku oraz Muzeum Bajki
Se-Ma-For w Łodzi. Uczestnicy poznali historię piśmiennictwa i druku, historię powstania animacji oraz zobaczyli bohaterów ulubionych bajek.

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2012r.

Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły, około 65 osób.

 

 

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę
i korzystać z jej bogactw”


W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka na trasie Góra Św. Anny, Łęczyca, Uniejów, Borysew. Uczestnicy odwiedzili zamek w Łęczycy, kolegiatę
w Tumie, kompleks basenowo-termalny w Uniejowie oraz Zoo Safari w Borysowie. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej zwierząt.

Wycieczka odbyła się w czerwcu 2012 r. Uczestniczyło w niej 29 uczniów.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie
po nich.

-„Jaś i Małgosia”

Program obejmował działania rewalidacyjne i terapeutyczne. Skierowany był do grupy 12 dzieci w wieku od 3-6 roku życia.

W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, publikacje, programy komputerowe oraz materiały edukacyjne. W oparciu o nie prowadzono zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podczas których usprawniano zaburzone funkcje. Należały do nich: sfera werbalna, poznawcza, manualna, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja

wzrokowo-ruchowa.

 

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie

Program służył poprawie zdrowia
i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2012 r.

Uczestniczyło w nim około 30 osób. Wyjazdy na basen odbywały się najczęściej raz w tygodniu.

 

Początkowo zaczynaliśmy w brodziku

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od maja - października 2012 r.

Uczestniczyło w nim 14 osób.

 

-„Profilaktyka szkolna”

Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów profilaktycznych
w postaci płyt DVD .

 

 

 

W roku 2013 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci
i młodzieży. Obejmował wyjazdy do teatru, kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, wyjścia na projekcję do MOK w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum w Łowiczu. Uczestnicy poznali architekturę i folklor wsi łowickiej, wykonywali wycinanki łowickie.

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2013r.

Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę
i korzystać z jej bogactw”

W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie . Uczestnicy odwiedzili zamek w Chęcinach, Rezerwat Przyrody w Kadzielni, weszli na Łysą Górę. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Wycieczka odbyła się w czerwcu 2013 r. Uczestniczyło w niej 20 uczniów.

Zwiedzaliśmy także skansen w Górach Świętokrzyskich

 

 

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie
po nich.

 

-„Profilaktyka szkolna”

Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.

 

-„Samodzielni w dorosłość”

Program jest kontynuacją programu realizowanego w 2004 roku. Obejmował
on doposażenie pracowni gospodarstwa domowego w brakujące urządzenia, naczynia, drobne sprzęty kuchenne. Dzięki temu uczniowie naszej placówki mogą nabywać umiejętności
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uczennice Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas przygotowywania posiłków

 

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku oraz zachowań służących zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. Obejmował relaksację w grocie solnej oraz udział
w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna –

IV Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od marca - grudnia 2013 r. Uczestniczyło w nim 25osób.

 

-„Dożywianie najuboższych mieszkańców Głowna”

Program obejmował działania mające na celu wsparcie rzeczowe uczniów i ich rodzin. Grupa 15 uczniów otrzymała 3 paczki żywnościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje). Oprócz tego w okresie od kwietnia do grudnia na terenie szkoły przygotowywane były kanapki na śniadanie dla wszystkich potrzebujących uczniów.

 

 

Udział Szkoły w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

 

-„Radosna Szkoła”

Program finansowany przez MEN w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkoły podstawowej. Obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

 

-„Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczna służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty”

Szkoła przyłączyła się do opracowaniu wniosku, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. W ramach projektu zaplanowano prowadzenie zajęć: informatycznych, matematycznych, psychologiczno-terapeutycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, arteterapię. Będzie on finansowany ze środków Unii Europejską.

Małgorzata Romanowska

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK