Strona główna Spis treści Historia Historia i czasy obecne

Spis treściDesigned by:

Historia i czasy obecne szkoły
Historia i czasy obecne PDF Drukuj Email
Wpisany przez BO i ML   
piątek, 18 marca 2011 16:33

Zespół Szkół Specjalnych – historia i czasy obecne.

 

 

Historia nauczania specjalnego w Głownie sięga lat sześćdziesiątych XX w.

Dnia 1 stycznia 1967 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania została powołana do życia w Głownie

Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3, której kierownikiem był Tadeusz Wiśniewski.

Pionierami szkolnictwa specjalnego w naszym mieście były panie: Mieczysława Dałek i Krystyna Kujawska

-Podgórska, która w 1972 roku została pierwszym kierownikiem Szkoły Specjalnej.

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Z dniem 1 września 1968 roku Szkoła Specjalna została przeniesiona do nowo zbudowanej Szkoły

Podstawowej Nr 4. Dla tej niewielkiej placówki, bo liczącej 20 uczniów i 3 nauczycieli, wydzielono dwie

klasy lekcyjne i część korytarza.

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4

 

W 1975 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ze specjalnością – stolarz. Uczęszczało

do niej 12 uczniów. Nauczycielami zawodu byli Jerzy Soliński i Wiesław Szulc, a zajęcia praktyczne odbywały

się w Spółdzielni Inwalidów „Pionier”. W związku z trudnościami lokalowymi szkoła istniała zaledwie 3 lata.

W roku szkolnym 1978/79, ze względu na wzrastającą liczbę uczniów, szkołę przeniesiono do budynku,

w którym wcześniej znajdował się internat Liceum Ogólnokształcącego. Był to stary budynek (przedwojenna

willa wypoczynkowa niedostosowany do potrzeb szkolnych, wąskie korytarze, drewniane schody i uginające się

stropy, które w każdej chwili groziły zawaleniem, zagrażały bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli).

Do dyspozycji dzieci oddano 6 małych pomieszczeń, które zamieniono na sale lekcyjne, a dla nauczycieli

– skromny pokój nauczycielski. Dzieci korzystały ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

 

Budynek (w tle)  internatu Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

 

Szkoła Specjalna formalnie od 1980 roku wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którego dyrektorem od 1982 roku

był Eugeniusz Przybyszewski. Następnie dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących została Jolanta Dąbrowska,

która kierowała Szkołą Specjalną do 1990 roku.

 

Obecna siedziba szkoły

 

Radykalne zmiany przyniósł dopiero rok 1990, kiedy to Szkoła Specjalna została odłączona od Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i stała się samodzielną placówką oświatową. Nowym dyrektorem Szkoły Specjalnej został Wojciech Brzeski, który już 2 listopada 1990 roku

uzyskał decyzję Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi o natychmiastowym przeniesieniu placówki do budynku internatu

Zespołu Szkół Zawodowych w Głownie. Początkowo Szkoła Specjalna zajmowała II piętro budynku, ale w grudniu 1991 roku Kuratorium

Oświaty i Wychowania wydało decyzję o przekazaniu z dniem 1 stycznia 1992 roku całego budynku na jej potrzeby. Rozpoczęły się trwające

trzy lata prace remontowo-adaptacyjne. W chwili odłączenia od Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie

była najbiedniejszą szkołą w województwie łódzkim, cały jej majątek był wart 261,30 zł.

 

Dzięki hojności licznych sponsorów i funduszom uzyskanym od Prezydenta RP Lecha Wałęsy, z Fundacji SOS Jacka Kuronia,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w ciągu zaledwie kilku lat

Szkoła zmieniła swoje oblicze. Wyposażono Szkołę w liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Utworzono bibliotekę szkolną,

kilka pracowni przedmiotowych, a także nowoczesną pracownię komputerową.

20 listopada 1998 roku dyrektorem Szkoły został Maciej Lisowski, który kieruje Szkołą w nowej rzeczywistości organizacyjnej,

ponieważ dnia 29 marca 1999 roku Starosta Zgierski przekształcił Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 w Głownie w Zespół Szkół Specjalnych.

W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 i Gimnazjum Specjalne Nr 3, a także od 1 września 1999 roku pierwszy powstały

w powiecie zgierskim Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. W 2003 roku utworzony

został w naszej placówce pierwszy w powiecie zgierskim Zespół Terapeutyczno-Edukacyjny dla dzieci autystycznych.

W roku szkolnym 2005/2006 powstała w ramach Zespołu Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształcąca w trzyletnim cyklu pracowników

gospodarstwa domowego. Dla szkoły tej przygotowano nową, funkcjonalną i bogato wyposażaną pracownię gospodarstwa domowego.

Od 2005 roku prowadzone są również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące zajęcia

z zakresu rehabilitacji, terapii pedagogicznej, psychoterapii i logopedii.

W 2007 roku powstała nowa klasa w ramach Szkoły Przysposabiającej do Pracy o profilu konserwatora zieleni.

W 2010 roku dzięki pomocy firmy Lek S.A., Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Telewizji Polskiej oraz Aukcji Twórczości

Plastycznej Dzieci Niepełnosprawnych zorganizowanej przez naszą szkołę wybudowaliśmy za naszym budynkiem plac zabaw oraz

ścieżkę rehabilitacyjno-rekreacyjną i boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Nareszcie po wielu latach nasi uczniowie mogą

w pełni korzystać z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a młodsi spędzać czas w ogródku jordanowskim.

W ZSS w ostatnich latach powstało kilka nowych pracowni przedmiotowych. Szczególną dumą napawa pracownia komputerowa, pracownia logopedyczna,

pracownia doświadczania świata, gabinet terapii metodą integracji sensorycznej i pracownia stolarsko-ślusarska Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W 2014 r. powstała kolejna szkoła w naszym Zespole, jest to Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształci absolwentów gimnazjum

na kierunkach piekarz, cukiernik kucharz i pracownik obsługi hotelowej. Absolwenci po zdaniu egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

otrzymują tytuły zawodowe w wyżej wymienionych kierunkach. Nasi absolwenci będą mogli zdobywać kwalifikacje w naszym mieście i zatrudniać

się w naszych rodzimych firmach.

Obecnie Zespół liczy 93 uczniów w 15 oddziałach i nadal się rozwija, zaspokajając potrzeby edukacyjne dzieci z Miasta Głowno,

Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin. Na zajęcia lekcyjne uczniowie dowożeni są czterema autokarami,

a także busem szkolnym.

Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, konkursach plastycznych, zawodach sportowych,

wyjeżdżają na basen, zajęcia rehabilitacyjne oraz na wycieczki krajowe i zagraniczne. Na terenie szkoły organizowane są koncerty i występy

artystyczne, a także różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.

Nasza placówka ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, z koncernem farmaceutycznym Lek-Sandoz S.A.,

Urzędem Miejskim w Głownie, Urzędem Miasta i Gminy w Strykowie oraz Gminą Głowno. Najbliższym podmiotem, z którym

współpracujemy na co dzień jest Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie, którego Maciej Lisowski jest prezesem, a nasi nauczyciele

wchodzą w skład Zarządu i są członkami tej organizacji. Stowarzyszenie prowadzi zajęcie pozalekcyjne w formie świetlicy środowiskowej,

a także dzięki współpracy pozyskujemy środki finansowe na szereg zajęć pozalekcyjnych, wycieczki i wyjazdy oraz zakup sprzętu

rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych.

Obecnie w ZSS w Głownie zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 15 pracowników administracji i obsługi o wysokich kwalifikacjach

i doskonałym przygotowaniu merytorycznym oraz 34 nauczycieli specjalistów z zakresu: oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii

pedagogicznej, psychologii, neurologopedii, arteterapii, muzykoterapii, rehabilitacji, terapii metodą integracji sensorycznej.

Od 1 września 2014 roku w naszej placówce powstanie Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu piekarza i kucharza

W ostatnich latach nasza szkoła stała się wysoko specjalistycznym ośrodkiem pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

i jako jedyna w naszym regionie jest w pełni przygotowana, aby nieść pomoc dzieciom i rodzicom w każdym wieku.

 

 

Bogdan Oskroba, Maciej Lisowski.

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 15:15
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player