Spis treściDesigned by:

Statut
Statut ZSS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 marca 2011 16:50

 

 

STATUT

 

Zespołu Szkół Specjalnych

 

w Głownie

 

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z póżn. zm.).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim ( tj.Dz.U. z dnia 18 lutego 1997r. ).
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 13 września 2004 r. Nr 199, poz. 2046).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z  2004 r. Nr 66, poz. 606).
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 25 kwietnia 2005 r. Nr 68, poz. 587).
 
 

  

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie ma siedzibę w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 26a w Głownie.
 3. Podstawą działania jest Akt Założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wydany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dnia 29 marca 1999 r.
 4. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego statutu.
 5. Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych w Głownie zwanym dalej „Zespołem” jest Powiat Zgierski.
 6. Organem nadzoru pedagogicznego Zespołu jest Łódzki Kurator Oświaty.
 7. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu brzmią:

          - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie,

          - Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Głownie,

          - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

    8. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 jest szkołą publiczną realizującą 6-letni
       cykl kształcenia.

    9. Gimnazjum Specjalne Nr 3 jest placówką publiczną realizującą 3-letni cykl kształcenia.

  10. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą publiczną realizującą 3-letni cykl kształcenia.

  11. W nazwie Zespołu umieszczonego na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolną, pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

  12. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.

  13. Zespół Szkół Specjalnych posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

  14. Do Szkół w Zespole uczęszczają uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej tzn. w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z upośledzeniami sprzężonymi oraz autyzmem.

  15. Zespół organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne w domu rodiinnym uczniów.

  16. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Zespołu

 § 2.

Celem działalności Zespołu jest:

1)      zapewnienie uczniom warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do stopnia rozwoju dziecka

2)      realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową

3)      zapewnienie uczniom opieki podczas pobytu w szkole

4)      zapewnienie rozwoju osobowości dziecka

5)      kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej

6)      zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

7)      rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności

8)      rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi

9)      wprowadzenie uczniów w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych

10)  wdrażanie uczniów do samodzielności

11)  wdrażanie uczniów do podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji

12)  przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

13)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

14)  wprowadzenie uczniów w świat kultury i sztuki

15)  rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej

 

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1)      wdrażanie ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności

2)      rozwijanie możliwości poznawczych uczniów

3)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą

4)      rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości dziecka oraz jego zdolności twórczych

5)      kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną

6)      wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego

7)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej

8)      stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej

9)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju uczniów w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

10)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie uczniom równych szans

11)  stwarzanie warunków do rozwijania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

12)  przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji

13)  zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wyboru szkoły i zawodu

14)  ukształtowanie naukowego poglądu poznawania rzeczywistości w ramach nauczania przedmiotowego

15)  umożliwienie uczniom poznania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

 

§ 4.

Zespół Szkół Specjalnych realizuje cele poprzez:

1)      zajęcia edukacyjne, zwane dalej lekcjami o wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia

2)      prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów

3)      budowanie więzi w społeczności szkolnej

4)      wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem

5)      włączanie uczniów do działań związanych z rytuałem szkolnym i organizowaniem imprez szkolnych

6)      reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią

7)      diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych

8)      poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego

9)      poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

10)  propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym

11)  integrację szkoły z lokalnym środowiskiem społecznym; nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę

12)  udostępnienie pomieszczeń szkoły, zbiorów biblioteki szkolnej i technologii informacyjnych

13)  współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo a także specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

14)  organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierającej rozwój uczniów

15)  realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i ścieżek edukacyjnych

16)  opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego

17)  realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania

18)  ujednolicone działania wychowawcze wszystkich nauczycieli szkoły we wszystkich sytuacjach edukacyjnych

19)  organizację przepływu informacji o działalności szkoły i jego organów

20)  zapoznanie uczniów z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw

21)  organizacje współpracy z rodzicami uczniów

22)  zapewnienie uczniom warunków do bezpiecznego pobytu w szkole.

 

Rozdział III

 

Organy Zespołu

  

§ 5.

Statut Zespołu Szkół Specjalnych określa:

1)      szczegółowe kompetencje organów zespołu, którymi są:

a)      dyrektor

b)      rada pedagogiczna

c)      komitet rodzicielski

d)     samorząd uczniowski

 

2)      zasady współdziałania organów zespołu oraz sposobów rozwiązywania sporów między nimi.

 

§ 6.

Dyrektor

 

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Zgierskiego.
 2. Dyrektor zarządza Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz oraz prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy wobec nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Zadania dyrektora Zespołu w zakresie kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą:

1)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole oraz zapewnienie właściwych warunków pracy,

2)      realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4)      przyjmowanie uczniów do Zespołu oraz decydowanie o przydziale do klas,

5)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Zespołu ustaleń statutu,

6)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

7)      przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a komitetowi rodzicielskiemu udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

8)      ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rodziców, organizacji pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych,

9)      przydzielanie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami, innych niż obowiązujące pensum godzin zadań i czynności wynikających ze statutowej działalności Zespołu,

10)  organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej,

 1. Zadania dyrektora Zespołu w zakresie organizacji działalności szkoły:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)     egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Zespołu ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

c)      wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

d)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną Zespołu,

e)     wyposażanie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

f)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,

g)     zabezpieczenie prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

h)     organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac remontowo-konserwacyjnych.

 1. Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)      określania kryteriów oceny wyników pracy nauczycieli dla ustalenia wysokości ich wynagrodzenia,

3)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

4)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

5)      gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych,

6)     ustalenia, w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Zespole, regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami.

 1. Zadania dyrektora w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

1)     zarządzanie majątkiem placówki; dyrektor odpowiada za jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością materialną nauczycieli i innych pracowników,

2)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, dyrektor ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

3)     organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,

4)     organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku ruchomego i nieruchomego.

 1. Dyrektor, oceniając pracę nauczycieli, może zasięgać opinii rady samorządu uczniowskiego.
 2. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim.
 3. Dyrektor prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności Zespołu oraz wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

 

§ 7.

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu realizującym zadania wynikające ze statutu Zespołu. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i z organizacją Zespołu.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub osoby zaproszone na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 składu Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.
 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie szkolnego systemu oceniania stanowiącego integralną część statutu,

2)      zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły,

3)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

4)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

7)      podejmowanie uchwał w sprawie promowania uczniów poza normalnym trybem do klasy programowo wyższej.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,

3)      propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół.
 2. Rada Pedagogiczna dokonuje zmian w statucie Zespołu, przedstawia statut organowi prowadzącemu Zespół oraz właściwemu kuratorowi oświaty celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.
 3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ składu Rady.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 8.

Komitet Rodzicielski

 

 1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców w Zespole działają rady klasowe rodziców oraz komitet rodzicielski, stanowiący reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich uczniów.
 2. Zasady tworzenia Komitetu Rodzicielskiego uchwala ogół rodziców uczniów Zespołu.
 3. Komitet Rodzicielski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 4. Komitet Rodzicielski uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a w szczególności:

1)      bierze udział w projektowaniu i dokonywaniu zmian w statucie; swoje propozycje przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia,

2)      opiniuje plan pracy Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Zespołu, na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczycieli,

3)      może brać udział w zebraniach zespołu wychowawczego.

 

§ 9.

Samorząd Uczniowski

 

 1. W Zespole działa samorząd, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Organy Samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce iż zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu.

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

§ 10.

Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywania sporów między nimi

 

1. Organy Zespołu współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy Organami Zespołu.

3. Sytuacje konfliktowe Organy Zespołu rozwiązują wewnątrz Zespołu chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do Organów spoza Zespołu.

4. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych Organy zgłaszają problem do dyrektora o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.

5. Jeżeli w sporze między Organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do Organu Prowadzącego lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ Prowadzący i Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Zespołu

 

§ 11.

Rekrutacja uczniów

 

 1. Do Zespołu przyjmowani są uczniowie z terenu miasta i gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków, gminy Dmosin posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co uważa się za spełnienie obowiązku szkolnego, który można wydłużyć na każdym etapie edukacyjnym przynajmniej o rok.
 3. Przez realizację obowiązku szkolnego rozumie się uczęszczanie do szkoły, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczanie indywidualne w miejscu pobytu dziecka.

 

 § 12.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy egzaminów dojrzałości i egzaminów wstępnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Organ Prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Zgierzu po uzyskaniu opinii Organu Nadzorującego tj. Kuratorium Oświaty w Łodzi do dnia 30 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się:

1)       liczbę pracowników Zespołu w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2)       liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

3)       liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor:

1)      organizuje zajęcia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

2)      ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 1. Nauka w klasach odbywa się na podstawie planu nauczania zgodnego z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych.
 2. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania.
 3. Nauczyciel może opracować własny program autorski.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 5. Program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela może zostać wprowadzony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie  z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści nauczania, które program obejmuje.
 6. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 8. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)      zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

3)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane przez dyrektora szkoły dla uczniów o specyficznych potrzebach,

4)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla danego etapu edukacyjnego określone planem nauczania.
 2. Corocznie, po uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy Zespołu oraz planowania ilości oddziałów, dyrektor podejmuje decyzję o podziale klas na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Liczba dzieci w oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim powinna wynosić od 10 do 16 uczniów.
 4. Liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi od 6 do 8.
 5. W oddziale dla uczniów z autyzmem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczba uczniów wynosi od 2 do 4.
 6. Liczba uczniów w zespole rewalidacyjno-wychowawczym dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim wynosi od 2 do 4.
 7. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów można obniżyć o dwa.
 8. W Szkole Podstawowej w oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V-VI.
 9. W Zespole mogą być prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 10. W Szkole Podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 11. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 13. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut.
 14. Uczeń Szkoły Podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w Szkole Podstawowej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programu nauczania dwóch klas, może być programowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 15. Uczeń Gimnazjum, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programu nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 16. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. elementy  informatyki oraz wychowanie fizyczne mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i imprez.

 

§ 13.

Zajęcia rewalidacyjne i pozalekcyjne

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne braki w wiadomościach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia te prowadzi nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia te prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów w przypadku zaburzeń mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę szkolną. Zajęcia te prowadzi nauczyciel logopeda. Liczba uczestników na zajęciach logopedycznych wynosi od 2 do 4.
 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, ze względu na dobro uczniów zajęcia o których mowa w ust. 1-3 mogą mieć formę indywidualną
 5. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i wadami postawy. Zajęcia te prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 6 uczniów. W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy można zmniejszyć.
 6. Zajęcia socjoterapii organizuje się dla uczniów, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne lub wiążą się z trudnościami szkolnymi. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, psycholodzy lub pedagodzy. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10.
 7. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.
 8. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 14.

 

 Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem w tym:

1)      klasopracownie

2)      salę komputerową

3)      pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych

4)      pracownię gospodarstwa domowego

5)      bibliotekę i czytelnię

6)      gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

7)      mini salę gimnastyczną i siłownię

8)      świetlicę

9)      stołówkę

10)  gabinet lekarski oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

11)  sklepik

12)  szatnię

13)  teren przyszkolny do zajęć rekreacyjnych

14)  archiwum

15)  umywalnię z prysznicami

Zespół Szkół dysponuje zapleczem kuchennym, w związku z tym może organizować obiady dla uczniów i pracowników.

 

 

§ 15.

Organizacja biblioteki szkolnej

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do:

1)      realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz pogłębiania ich wiedzy,

2)      realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

3)      doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

2. Do funkcji kształceniowo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej należy:

1) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną oraz ich indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

2) przygotowanie uczniów do samokształcenia,

3) stworzenie w czytelni właściwego klimatu służącego indywidualizacji pracy,

4) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, wdrażanie czytelników do poszanowania książek i innych zbiorów biblioteki,

5) pomaganie nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kształceniu zawodowym i pracy twórczej,

6) rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów oraz ich kompetencji czytelniczych,

7) uczestniczenie w życiu kulturalnym Zespołu

3.Z biblioteki mogą korzystać:

1)      uczniowie

2)      nauczyciele i pracownicy szkoły

3)      rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 1. Biblioteka szkolna gromadzi księgozbiór i inne materiały edukacyjne. W bibliotece utworzony jest dział popularno-naukowy umożliwiający uczniom poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
 2. W bibliotece funkcjonuje czytelnia. Godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli. Biblioteka jest otwarta także w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z dwóch form udostępniania zbiorów:

1)      wypożyczanie przez bibliotekę,

2)      korzystanie z czytelni

 1. W bibliotece  dostępny jest dla nauczycieli, uczniów i rodziców statut Zespołu, program wychowawczy i program profilaktyki oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli Zespołu.
 2. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
 3. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest podnoszenie poziomu kultury uczniów, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

1)      prowadzenie lekcji bibliotecznych,

2)      organizowanie dyskusji i spotkań literackich,

3)      organizowanie kiermaszy książek,

4)      poradnictwo w doborze i udzielaniu informacji bibliograficznych i bibliotecznych w szczególności związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji,

5)      wspomaganie nauczycieli w realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, edukacji czytelniczej, medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

6)      organizowanie wystaw nowości wydawniczych,

7)      organizowanie wycieczek do bibliotek innych typów,

8)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

9)      opracowanie zestawień bibliograficznych zgodnych z potrzebami uczniów i nauczycieli,

10)  planowanie działań rocznych w oparciu o zadania Zespołu, program wychowawczy, program profilaktyki i plan rozwoju szkoły,

11)  ewidencja i opracowanie zbiorów,

12)  selekcja zbiorów,

13)  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik biblioteki, księga inwentarzowa),

14)  gromadzenie zbiorów,

15)  aktualizowanie wykazu lektur,

16)  opracowanie sprawozdań i wniosków z działalności biblioteki i realizacji planu rocznego.

 1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami określa roczny plan pracy opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzony przez dyrektora Zespołu.

  

§ 16.

Organizacja świetlicy szkolnej

 

1. Dla uczniów Zespołu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz na organizację dojazdu do i ze szkoły w ramach możliwości finansowych i kadrowych Zespołu prowadzona jest świetlica.

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie powinna wynosić tyle samo co w oddziałach dla uczniów z określoną niepełnosprawnością (§ 11 ust. 16, 17, 18, 19) o ile pozwalają na to możliwości kadrowe, finansowe i lokalowe świetlicy.

3. Zadania świetlicy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających  na celu prawidłowy rozwój psychomotoryczny,

3) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki oraz kształtowanie właściwych nawyków życia codziennego,

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

5) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności,

6) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z placówkami kultury i sportu,

7) realizacja celów rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników świetlicy.

4.Świetlica otwarta jest w zależności od potrzeb Zespołu.

5. W skład świetlicy wchodzi: świetlica, stołówka oraz kuchnia z zapleczem.

6. Szczegółowe cele i zadania realizowane w świetlicy określa roczny plan pracy opracowany przez nauczycieli-wychowawców świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Zespołu.

7. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w Zespole określa dyrektor przy zachowaniu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu lub dodatkowej odpłatności.

 

 

§ 17.

Stołówka

1.Stołówka zapewnia uczniom możliwość spożycia śniadania ( w czasie przerwy śniadaniowej)  oraz ciepłego posiłku (w czasie przerwy obiadowej).

2. Odpłatność za obiady ustala komisja, w skład której wchodzi dyrektor Zespołu oraz intendent.

3. Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin.

 

§ 18.

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami

 

1. Rodzice i nauczyciele  współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez Zespół oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucjach  świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie i szkole,

2) znajomości statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) dwóch wywiadówek w ciągu roku szkolnego oraz spotkań z nauczycielami w uzgodnionym terminie,

4) uzyskania wszelkich informacji o swoim dziecku, w szczególności o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu,

5) odwołania się od uzyskanej oceny semestralnej, rocznej i złożenia stosownego pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem rady pedagogicznej,

6) odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego,

4. Rodzice mają obowiązek:

1) zapoznać się regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów a także z innymi dokumentami regulującymi życie Zespołu Szkół,

2) zapewnienia dziecku przyborów szkolnych wymaganych przez nauczycieli,

3) dbać o higienę i strój dziecka,

4) współdziałania ze szkołą w zakresie realizacji jej zadań,

5) dbałości o dobre imię szkoły i przyczyniania się swoją postawą do podnoszenia jej autorytetu,

6) uczestniczenia w zebraniach rodziców,

7) finansowego lub rzeczowego pełnego zadośćuczynienia za szkody poczynione przez dziecko.

5. Spotkania z rodzicami organizowane są:

1) we wrześniu każdego roku szkolnego w celu:

a. zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów

b. przedstawienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania

c. zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki w danym roku szkolnym

2) co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

3) w miarę potrzeb w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi i realizacją programu profilaktyki, z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub innymi specjalistami.

4) w sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora Zespołu, pedagoga, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.

5) na życzenie rodziców danej klasy:  z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub z innymi nauczycielami.

 

§ 19.

Formy opieki i pomocy uczniom

 

1. Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi ucznia, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala się indywidualny plan pomocy.

2. Uczeń może uzyskać:

1) zasiłek losowy, który może być udzielony w formie pieniężnej lub rzeczowej

2) stypendium socjalne

3) stypendium szkolne za wyniki w nauce

3. Świadczenia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Zespołu.

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

§ 20.

Nauczyciele Zespołu

 

1. Prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy.

2. W swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami i zasadami opisanymi w programie wychowawczym szkoły.

3. Dbają o przestrzeganie praw uczniów w szkole.

4. Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę oraz w czasie dyżurów pełnionych między lekcjami.

5. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności,

2)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, a także poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

3)      efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

5)      odnoszenia się do praktycznie zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków w życiu codziennym,

6)      rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

7)      przyswajania sobie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych na drodze negocjacji.

6. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów i rozwojowi społecznemu, wspierając uczniów w:

1)       rozwijaniu dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

2)       poczuciu użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

3)       dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,

4)       poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

5)       przygotowaniu się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,

6)       dążeniu do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

7)       kształtowaniu w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

7. Planują pracę z uczniami uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego w tym treści ścieżek międzyprzedmiotowych oraz potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

8. Wybierają program nauczania kierując się jego celowością, przydatnością, zgodnością z podstawą programową kształcenia ogólnego i potrzebami środowiska.

9. W czasie konsultacji lub w miarę potrzeb informują rodziców o postępach i trudnościach w nauce uczniów.

10. Nauczyciele służą indywidualnymi konsultacjami uczniom, którzy tego potrzebują.

11. Pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną na konferencjach i podczas samokształcenia.

12. Opiekują się przydzieloną salą lekcyjną.

13. Współpracują w zakresie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.

14. Oceniają wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ustalają i informują uczniów i rodziców o sposobie udostępniania kartkówek i sprawdzianów.

15. Opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy.

16. Mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora szkoły.

17. Mają prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami, które nie są sprzeczne z celami wychowawczymi szkoły.

18. Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania.

19. Wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.

 

§ 21.

 

1. Zadania pedagoga:

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

2) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) planuje i realizuje wspólnie z wychowawcami działania w zakresie pomocy uczniom niedostosowanym społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,

6) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły,

7) planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,

8) podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) ocenia pracę własną w oparciu o opinie uczniów i rodziców,

10) kieruje pracą zespołu wychowawczego,

11) opracowuje sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawia wnioski do dalszej pracy. Dokonuje na koniec semestru i roku szkolnego analizy sytuacji wychowawczej szkoły,

12) udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

13) planuje pracę pedagogiczną w oparciu o wnioski i prowadzi dokumentację wykonywanych zadań.

 

§ 22.

 

1. Do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, których mowa w odrębnych przepisach.

 

§ 23.

Zadania doradcy zawodowego

 

1. Funkcje doradcy zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych pełnią pedagog i psycholog szkolny.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

§ 24.

Zadania logopedy

 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

§ 25.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu Szkół lub radę pedagogiczną przewodniczący zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)       zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, konstruowanie ścieżek międzyprzedmiotowych, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie w sprawie wyboru programów nauczania,

2)       wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

3)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

4)       współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianie wyposażenia,

5)       wspólne opiniowanie przygotowanych autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

  

§ 26.

 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danej klasie zwanemu wychowawcą klasy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swoją klasę przez cały etap edukacyjny.

3. Wychowawca jest świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego dziecka.

4. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, realizując zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły, a w szczególności:

1) występuje w roli mediatora i negocjatora w rozstrzyganiu spornych spraw między uczniami oraz między uczniami a dorosłymi,

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,

3) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia,

4) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i bibliotekarzem,

5) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

6) dąży do wszechstronnego poznania warunków środowiskowych, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej każdego wychowanka, jego deficytów i powodów trudności w nauce,

7) utrzymuje stały kontakt z rodzicami i zapewnia pełną informację o postępach dziecka oraz udziela wskazówek jak wspierać rozwój dziecka,

8) wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonej mu klasy.

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

 

§ 27.

 

1.  Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu – pedagog szkolny.

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

1) analizowanie warunków środowiskowych uczniów,

2) ustalenie wspólnej strategii postępowania zarówno w stosunku do uczniów wyróżniających się, jak i stwarzających trudności wychowawcze,

3) dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi pomysłami,

4) modyfikowanie form pracy z rodzicami,

5) przygotowanie propozycji form pracy pozalekcyjnej,

6) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i ustalenie form pomocy uczniom z trudnościami w nauce,

7) opracowanie i modyfikowanie programu wychowawczego szkoły,

8) wdrażanie szkolnego programu profilaktyki.

 

 

Rozdział VI

 

Uczniowie Zespołu Szkół

 

§ 28.

Prawa i obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących,

8) uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach,

9) składania egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego, zgodnie z obowiązującym prawem,

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, szczególnie gdy wynikają one z dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją rodzinną lub zdrowotną,

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

13) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole,

14) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

15) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

 

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu i innych dokumentach dotyczących życia szkoły,

2) posiadania schludnego, skromnego i czystego stroju,

3) zmiany obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły,

4) uczęszczać regularnie na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne,

5) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

6) przebywania na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych,

7) poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania,

8) pracy społecznej na rzecz szkoły,

9) naprawy wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów naprawy,

10) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje Zespołu Szkół,

11) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, dbać o kulturę słowa i o poszanowanie godności własnej i godności innych,

12) pracować sumiennie i rzetelnie na miarę swoich możliwości,

13) odrabiać systematycznie prace domowe,

14) dbać o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole,

15) troszczyć się o zdrowie własne  i innych,

16) okazywać szacunek każdemu człowiekowi i postępować uczciwie,

17) współtworzyć dobrą atmosferę w klasie i w szkole,

18) podporządkować się ustaleniom dyrektora szkoły,

19) podporządkować się uchwałom rady pedagogicznej.

 

 

§ 29.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.

 

 

§ 30.

Nagrody i kary

 

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce,

2) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,

3) osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych,

4) nienaganną frekwencję,

5) działalność społeczną na rzecz Zespołu.

 

2.Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2) pochwała dyrektora wobec klasy,

3) pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,

4) dyplom uznania,

5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,

6) nagroda rzeczowa,

7) wycieczki dla najlepszych uczniów.

 

3.Uczeń może otrzymać karę za:

1) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie punktów od 1 do 19,

2) posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią,

3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej,

4) kradzież na terenie szkoły i poza nią,

5) wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

6) opuszczanie budynku i terenu szkoły bez opieki nauczyciela,

7) za używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły,

Szczegółowe zasady korzystania z telefonu reguluje zarządzenie dyrektora Zespołu

8) za umyślne niszczenie mienia szkoły,

9) stosowanie agresji słownej.

                                                                                                             

4.Rodzaje kar:

1) pisemne upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie dyrektora Zespołu,

3) nagana dyrektora Zespołu,

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

6) odpowiedzialność materialna za poczynione szkody,

7) zakaz udziału w imprezach szkolnych,

8) zawieszenie w prawach ucznia,

9) skreślenie z listy uczniów.

Pkt. 8 i 9 dotyczy uczniów nie podlegających obowiązkowi szkolnemu.

O wszystkich wymienionych karach pisemnie powiadamiani są rodzice ucznia.

 5.Tryb odwoławczy:

1) od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą, w formie pisemnej odwoływać się do wychowawcy, który nałożył karę w terminie 7 dni od dnia uzyskania kary,

2) wychowawca rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i w formie pisemnej powiadamia zainteresowanych o swojej decyzji,

3) od decyzji podjętej przez wychowawcę rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo odwołać się do dyrektora Zespołu,

4) od decyzji podjętej przez dyrektora Zespołu odwołanie nie przysługuje,

5) od nałożonej przez dyrektora kary, uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo w formie pisemnej odwoływać się do dyrektora, który nałożył karę w terminie 7 dni,

6) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i postanawia:

a. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie

b. odwołać karę

c. zawiesić warunkowo wykonanie kary

7) od decyzji podjętej przez dyrektora uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo w formie pisemnej odwołać się do Kuratorium Oświaty w Łodzi za pośrednictwem dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia uzyskania kary.

8) spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor Zespołu,

9) szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary,

10) uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę,

11) kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

 

Rozdział VII

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

§ 31.

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 13 września 2004 r. Nr 199, poz. 2046).

 

§ 32.

 

Celem szkolnego systemu oceniania jest:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 33.

 

Zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

2)  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

 

§ 34.

Terminy klasyfikacji

 

1.Rok szkolny ma dwa semestry.

2. Klasyfikacja przeprowadzana jest 2 razy w ciągu roku szkolnego w następujących terminach:

1) w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi – śródroczna ocena za I semestr

2) w ostatnim tygodniu przed wakacjami letnimi – ocena na koniec roku szkolnego

 

§ 35.

Skala i formułowanie ocen

 

1. W klasach: „0”, I-III oraz w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oceny cząstkowe mają charakter symboliczny; w klasach tych zarówno ocena śródroczna jak i końcoworoczna jest oceną opisową.

2. W klasach IV-VI Szkoły Podstawowej oraz w klasach I-III Gimnazjum oceny bieżące, śródroczne oraz końcoworoczne ustala się według skali:

1) stopień celujący (cel – 6)

2) stopień bardzo dobry (bdb – 5)

3) stopień dobry (db – 4)

4) stopień dostateczny (dst – 3)

5) stopień dopuszczający (dop – 2)

6) stopień niedostateczny (ndst – 1)

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+” (plus) lub znaku „-” (minus) za stopniem w ocenach cząstkowych za wyjątkiem ocen celujących i niedostatecznych.

 

§ 36.

 

Ustala się następujące kryteria ocen:

1) Stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) samodzielnie zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji,

c) samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej,

d) bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych,

e) jest aktywny podczas pracy w grupie i potrafi zaprezentować pracę zespołu,

f) bierze udział w realizacji projektów,

g) gromadzi prace na określony temat w formie portfolio,

h) na lekcjach jest bardzo aktywny,

i) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

 

2) Stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który:

a) w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy,

b) wykorzystuje różne źródła wiedzy,

c) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach,

d) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela informacji,

e) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,

f) rozwiązuje zadania dodatkowe,

g) jest aktywny na lekcjach.

 

3) Stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

b) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

d) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,

e) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych,

f) wykazuje się aktywnością na lekcjach.

 

4) Stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiedzę w sposób fragmentaryczny i wyrywkowy,

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe wiadomości teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

d) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,

e) jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.

 

5) Stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który:

a) ma duże braki w wiedzy, które jednak usunąć w dalszym toku nauki,

b) rozwiązuje (wykonuje) przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

6)Stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie podstawowej wiedzy braki są duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

b) nie rozumie prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

c) nawet przy pomocy nauczyciele nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,

d) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań nawet przy pomocy nauczyciela,

e) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,

f) braki umożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.

 

§ 37.

Skala i formułowanie ocen z zachowania

 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)stopnie z zajęć edukacyjnych

2)promocję lub ukończenie szkoły

3. W klasach: „0”, I-III oraz w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

4. Od klasy IV Szkoły Podstawowej i w klasach I-III Gimnazjum ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

5. Szczegółowe zasady oceniania zachowania w klasach „0”, I-III oraz w klasach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Wewnętrznego Systemu Oceniania.

6. Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwiają jego rodzice (prawni opiekunowie).

7. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy pisemne uzasadnienie od rodziców (prawnych opiekunów) swojej nieobecności na lekcjach w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.

8. Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności ucznia podejmuje wyłącznie wychowawca, uwzględniając pisemne uzasadnienie lub inne posiadane w tej sprawie informacje od rodziców.

 

§ 38.

Priorytety w ocenianiu

 

Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są:

1) wiadomości – uczeń wie i rozumie

2) umiejętności – uczeń potrafi

3) postawy

 

§ 39.

 

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) pisemne

a) kartkówka

b) sprawdzian

2) ustne

a)odpowiedzi ustne obejmujące wiadomości i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich tematów zajęć (2 – 3 w ciągu semestru)

b) wypowiedzi podczas pracy na lekcji

c) prezentacja wyników pracy zespołu

d) prezentacja własnych opracowań

3) praktyczne 

 

§ 40.

 

Pisemne formy wypowiedzi to:

1) kartkówka – wypowiedź pisemna trwająca nie dłużej niż 15 minut obejmująca wiedzę i umiejętności nie więcej niż z 3 ostatnich lekcji; kartkówka nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi

2) sprawdzian – wypowiedź pisemna trwająca jedną godzinę lekcyjną, obejmująca wiedzę i umiejętności z określonej przez nauczyciela części programu, poprzedzona co najmniej jednogodzinnym powtórzeniem materiału, zapowiedziana z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 41.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce i zachowaniu

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programów, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) odbywają się przynajmniej cztery razy w roku:

1) spotkanie informacyjne – na początku roku szkolnego

2) spotkanie na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym

3) spotkanie po zakończeniu pierwszego semestru

4) spotkanie na miesiąc przed końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym

3. Istnieje możliwość dodatkowych zebrań informacyjnych dla rodziców (opiekunów prawnych) organizowanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców poświęconych konsultacjom oraz pedagogizacji rodziców.

4. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne (pisemne) uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

6. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel wystawiający  ocenę powinien ją uzasadnić.

7. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo uzyskiwać informacje o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci w trakcie zebrań i konsultacji indywidualnych z nauczycielami.

8. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu i naganną z zachowania na miesiąc przed klasyfikacją.

9. Na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia o planowanej ocenie śródrocznej i końcowej z przedmiotów i zachowania.

 

§ 42.

Sposoby dokumentowania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

1. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty urodzenia i miejsce urodzenia, adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) oraz adresy zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia.

2. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, tematy prowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny z zachowania, wyniki sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także przeprowadzone hospitacje potwierdzone podpisem.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje przez okres 1 roku.

 

§ 43.

Ocenianie i poprawianie ocen

 

1. Ocenianiu podlegają wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności stosowane w ramach danego przedmiotu.

2. Udział w sprawdzianach jest obowiązkowy.

3. Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn losowych ma obowiązek zaliczyć go w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły.

4. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy sprawdzianu w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac.

5. Prace pisemne uczniów sprawdzane i oceniane są przez nauczycieli w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

6. Ewentualne możliwości poprawy innej formy sprawdzania wiadomości niż sprawdzian określa nauczyciel danego przedmiotu. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na poprawę.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

9. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

10.  Nauczyciele nie zadają zadań domowych na weekendy i ferie. Wyjątek stanowią zajęcia odbywające się w cyklu 1 godziny tygodniowo.

11. Wychowawcy klas na co najmniej dwa tygodnie przez terminem rady klasyfikacyjnej informują uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej o planowanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

12. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna na I semestr jest ostateczna.

13.Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią ocen cząstkowych.

14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

15. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przystąpienie ucznia do zdawania egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej innej niż niedostateczna.

16. Zapowiedź sprawdzianu jest skuteczna przy jednoczesnym dokonaniu przez nauczyciela odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym. Suma sprawdzianów w tygodniu nie może być większa od 2.

17. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalania wymagań programowych i oceniania ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartych w pisemnym orzeczeniu.

18. W uzasadnionych przypadkach dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza, może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. W takim przypadku zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/na”.

 

§ 44.

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

 

1.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności wnosi sam bądź za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) podanie do dyrektora z prośbą o przeprowadzenie egzaminu lub egzaminów klasyfikacyjnych. Podanie składa nie później niź 3 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności wnosi  sam bądź za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) podanie do dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu lub egzaminów klasyfikacyjnych. Podanie składa nie później niź 3 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej.

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

4. Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się nie później niż dwa miesiące od posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje oceną niedostateczną.

10. W umotywowanych przypadkach uczniowi, który z ważnych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor może wyznaczyć egzamin dodatkowy.

 

 

 

§ 45.

Termin i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych

 

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy obejmuje program danego przedmiotu przewidziany na cały rok szkolny, w którym uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych dla egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Nauczyciel, o którym mowa w § 36 ust.5 pkt 2 może być zwolniony przez dyrektora z udziału w pracy komisji egzaminu poprawkowego na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

§ 46.

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów sprawdzających

 

1. Uczeń ubiegający się o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego składa sam lub za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora szczegółowo umotywowany wniosek z prośbą o jego przeprowadzenie.

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego składa się najpóźniej na tydzień przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Decyzja dyrektora w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

4. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor. Egzamin odbywa się przed końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Egzamin sprawdzający obejmuje program danego przedmiotu przewidziany na cały rok szkolny, w którym uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na zasadach określonych dla egzaminów klasyfikacyjnych w § 36 ust. 5-10.

7. W przypadku egzaminu sprawdzającego, skład komisji, o której mowa w § 36 ust. 5 może być poszerzony za zgodą dyrektora o rodzica (opiekuna prawnego) lub/i wychowawcę. Dodatkowi członkowie komisji zasiadają w niej w roli obserwatora bez prawa głosu.

 

§ 47.

Zasady promowania uczniów

 

 1. Uczeń klasy „0” i klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Uczniowie klas dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują promocję do klasy programowo wyższej za zgodą rodziców.

3. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III Gimnazjum otrzymują promocję do klasy programowo wyższej jeśli uzyskali oceny końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum, których średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych jest wyższa od 4,75 a ocena z zachowania co najmniej dobra otrzymują świadectwo z wyróżnieniem.

5. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu ocena niedostateczna: semestralna, końcoworoczna jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Uczeń może być promowany poza normalnym trybem jeżeli jest opóźniony w realizacji obowiązku szkolnego przynamniej o jeden rok i jest w stanie opanować wymagania programowe dwóch klas w ciągu roku.

  

§ 48.

Tryb i zasady ustalania ocen zachowania uczniów

 

1. Oceny zachowania wystawiane są dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:

1) w I semestrze – tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

2) w II semestrze – tydzień przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

2. Oceny zachowania dokonuje wychowawca w oparciu o:

a) uwagi zamieszczone w dzienniku lekcyjnym

b) konsultacje z nauczycielami

c) ocenę zaproponowaną przez klasę

d) samoocenę ucznia

e) własną obserwację

f) informacje uzyskane od pracowników szkoły

3. Ustaloną ocenę zachowania podaje się do wiadomości uczniów na forum klasy na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a w przypadku oceny nagannej informuje się również rodziców (opiekunów prawnych).

4. Jeżeli w okresie od zaproponowania oceny do końca semestru lub roku szkolnego zaistnieje sytuacja wymagająca zmiany dotychczasowej oceny wychowawca ma prawo jej dokonać. Dla zatwierdzenia oceny zwołuje się wówczas Nadzwyczajną Radę Pedagogiczną.

5. W trakcie trwania semestrów wychowawca ocenia zachowanie uczniów wpisując do dziennika oceny słowne cząstkowe według niżej wymienionej skali i kryteriów.

6. W przypadku uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym ocenianie zachowania dokonywane jest w  Arkuszach Obserwacji na dany rok szkolny. Ocena ta ma charakter punktowy, co oznacza że poszczególne zachowania uczniów są oceniane w skali od 0 do 3pkt przy czym;

0 pkt – pożądane zachowania niw występują nigdy, żadnym zakresie, nawet przy dużej zachęcie i pomocy nauczyciela

1 pkt – uczeń w niewielkim stopniu opanował pożądane zachowania

2 pkt – pożądane zachowania nie występują na zadowalającym poziomie

3 pkt – pożądane zachowania zostały opanowane w stopniu bardzo dobrym

  

§ 49.

Kryteria ocen z zachowania

 

1. Zachowanie wzorowe:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) zawsze jest przygotowany do lekcji

b) chętnie wykonuje polecenia nauczyciela

c) bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych na miarę swoich możliwości i predyspozycji

d) nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych

 

2) kultura osobista ucznia:

a) nigdy nie używa wulgarnych słów

b) stosuje zwroty grzecznościowe

c) jest uczynny i koleżeński

d) wzorowo zachowuje się na lekcjach, w trakcie przerw i poza szkołą

e) dba o estetykę swojego wyglądu

f) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) wzorowo wykonuje zadania powierzone mu przez nauczycieli

b) dba o wygląd klasy i szkoły

c) jest zaangażowany w życie klasy i szkoły

d) pełni społeczne funkcje w klasie i szkole (np. przewodniczący klasy, przewodniczący samorządu szkolnego)

e) wykonuje prace użytkowe na rzecz szkoły (np. grabienie liści, pielęgnowanie ogródka szkolnego)

 

2. Zachowanie bardzo dobre:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce

b) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne

c) chętnie wykonuje polecenia nauczyciela

d) bierze udział w uroczystościach szkolnych na miarę swoich możliwości i predyspozycji

d) systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności , nie spóźnia się

 

2) kultura osobista ucznia:

a) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów

b) szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia

c) używa kulturalnego języka

d) jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla innych

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) dba o wygląd klasy i szkoły

b) angażuje się w życie klasy i szkoły

c) bardzo dobrze wykonuje zadania powierzone mu przez nauczycieli

 

3. Zachowanie dobre:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) jest przygotowany do lekcji

b) wykonuje polecenia nauczyciela

c) uważa na lekcjach

 

2) kultura osobista ucznia:

a) nie używa wulgarnych słów

b) jest miły i uprzejmy

c) jest uczynny i chętnie pomaga innym

d) zachowanie na lekcjach, w trakcie przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń

e) dba o estetykę swojego wyglądu

f) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) dobrze wykonuje zadania powierzone mu przez nauczycieli

b) angażuje się w życie klasy

 4. Zachowanie poprawne:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) nie zawsze jest przygotowany do lekcji

b) pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela

c) czasami świadomie zakłóca przebieg lekcji

d) sporadycznie nie wykonuje poleceń nauczyciela

 

2) kultura osobista ucznia:

a) sporadycznie bywa nieuprzejmy wobec dorosłych

b) często zwraca się do kolegów w sposób niekulturalny

c) niewłaściwie zachowuje się na lekcjach, w trakcie przerw (przezywanie, popychanie)

d) nie szanuje mienia własnego, społecznego i kolegów

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) nie podejmuje działań społecznych

b) nie zawsze wywiązuje się z przydzielonych mu obowiązków

c) nie wnosi pozytywnych elementów w życie klasy

 

 

5. Zachowanie nieodpowiednie:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego

b) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia

c) jest nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany

d) wychodzi z klasy bez pozwolenia

 

2) kultura osobista ucznia

a) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub innych osób

b) niszczy mienie szkoły

c) utrudnia prowadzenie lekcji

d) nie reaguje na uwagi nauczycieli dotyczące jego zachowania

 

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) odmawia wykonania zadań powierzonych mu przez nauczycieli

b) nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły

 

6. Zachowanie naganne:

1) stosunek do obowiązków szkolnych:

a) często spóźnia się na lekcje

b) prowokuje innych poprzez zaczepianie, zbędne dyskusje, dogadywanie

c) jest nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany

d) nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego zachowania

e) wychodzi z klasy bez pozwolenia, robi to na co ma aktualnie ochotę

f) komentuje wypowiedzi nauczycieli i kolegów

g) odmawia wykonania plecenia nauczyciela, demonstracyjnie reagując na uwagi (odwraca się, dopuszcza się wyzywających gestów)

 

2) kultura osobista ucznia:

a) demonstracyjnie nie dba o kulturę języka

b) jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w relacjach międzyludzkich

c) jest agresywny (przeklina, zastrasza)

d) celowo niszczy mienie szkolne i kolegów

e) stosuje używki (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki)

f) wyłudza pieniądze od innych

g) wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania)

h) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia i przedmioty (np. petardy, noże, kastety)

 

3) aktywność społeczna ucznia:

a) odmawia wykonania zadań zleconych przez nauczycieli

b) destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną

  

§ 50.

Tryb odwoławczy od ustalonych ocen z zachowania

 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć ustny lub pisemny wniosek do dyrektora szkoły w sprawie zmiany oceny z zachowania. Odwołanie to powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed radą klasyfikacyjną. Złożony wniosek odczytuje dyrektor szkoły na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły podejmuje decyzję zmiany lub podtrzymania oceny z zachowania. Ostateczna decyzja musi być zaprotokołowana w książce protokołów Rady Pedagogicznej.

 

§ 51.

 

1. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów.

2. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje:

1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

2) zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania)

3) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

3. Nauczyciel zobowiązany jest pracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole.

4. W przedmiotowych systemach oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.

5. Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do WSO.

 

§ 52.

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji uwzględniając wyniki ewaluacji.

2. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli w pokoju nauczycielskim i w bibliotece szkolnej.

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu ……………………………….

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 53.

 

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 54.

Zespół Szkół zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów poprzez:

1)      dyżury nauczycieli na korytarzach, szatni i przy wejściu na teren Zespołu w czasie wszystkich przerw między lekcjami,

2)      reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów,

3)      szkolenie pracowników Zespołu pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)      ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach,

5)      umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni,

6)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych,

7)      dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa,

8)      zakup atestowanego sprzętu,

9)      zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

§ 55.

 

 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 § 56.

 

Bezpośrednim przełożonym dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie jest Starosta Zgierski.

 

 

Rozdział IX

 

Zmiana statutu

 

§ 57.

 

 1. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić statut zespołu albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić:

1) dyrektor

2)komitet rodzicielski

3) rada pedagogiczna

4)samorząd uczniowski

 

§ 58.

 

Statut wchodzi w życie dnia ………………..

  

Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 18:02
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player