Spis treściDesigned by:

Dokumenty
RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 maja 2018 12:38

RODO

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania

Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających

z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie

szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych,

a także  obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi,

d) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.


5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym

do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/

powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa

(np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych,

podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi

przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 95-015 Głowno,

ul. Kopernika 26a, Zespół Szkół Specjalnych lub drogą elektroniczną kierując korespondencję

na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.


8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.


9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 13:01
 
Statut ZSS PDF Drukuj Email
Wpisany przez MZ   
poniedziałek, 21 marca 2011 16:50

STATUT

Zespołu Szkół Specjalnych

w Głownie

 

Opracowany na podstawie:

 

 1. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 2. 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami 2016 r.
  1954, 1985 i 2169,2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
  20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526  ze zmianami).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy
  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
  typach szkół
  (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobów
  organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013r. poz.529).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 895).
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych
  wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
  oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
  dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
  znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
  przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. , poz.356).
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
  i publicznych przedszkoli
  z dnia 17 marca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 649).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów
  nauczania  dla publicznych szkół.
  (Dz.U. z 2017r. poz.703).
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form
  realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322).
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania,
  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
  (Dz.U. z 2017r. 1534).
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków
  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
  społecznym
  (Dz.U. z 2017 r.poz.1578).
 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach
  (Dz.U. z 2017 r. poz.1591).
 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  . (Dz.U. z 2017r. poz. 1635).
 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
  uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  (Dz.U. z 2017 r. poz.1651).
 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
  pedagogicznego
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2017 r. poz.1643).
 19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
  rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
  i młodzieży
  (Dz.U. z 2017 r. poz.1656).

 

 

Spis treści


Rozdział 1. Postanowienia ogólne i inne informacje o szkole......................................................6

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły............................................................................................9

Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje.........................................................................13

Dyrektor.............................................................................................................................13

Rada Pedagogiczna..............................................................................................................17

Rada Rodziców....................................................................................................................18

Samorząd Uczniowski...........................................................................................................19

Rozdział 4. Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywania sporów między nimi................20

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły...................................................................................21

Rekrutacja uczniów.............................................................................................................21

Przedłużenie okresu nauki...................................................................................................22

Jednostka organizacyjna.....................................................................................................23

Liczba uczniów w oddziałach i na zajęciach...........................................................................24

Czas trwania poszczególnych zajęć......................................................................................25

Zajęcia realizowane w szkole...............................................................................................26

Programy nauczania...........................................................................................................27

Rozdział 6. Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne............................................28

Rozdział 7. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.................................................................31

Rozdział 8. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju...................................................33

Rozdział 9. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.................................36

Rozdział 10. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły......................................38

Obowiązki nauczyciela.........................................................................................................40

Zadania wychowawcy klasy.................................................................................................41

Zadania pedagoga..............................................................................................................43

Zadania psychologa............................................................................................................44

Zadania logopedy...............................................................................................................45

Zadnia terapeuty pedagogicznego........................................................................................46

Zadania doradcy zawodowego.............................................................................................46

Zespoły nauczycielskie........................................................................................................47

Pracownicy niepedagogiczni................................................................................................49

Rozdział 11. Bezpieczeństwo uczniów................................................................................50

Rozdział 12. Pomieszczenia w szkole.................................................................................51

Rozdział 13. Organizacja biblioteki szkolnej........................................................................52

Rozdział 14. Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki.........................................................53

Rozdział 15. Uczniowie szkoły..........................................................................................56

Prawa uczniów..................................................................................................................56

Obowiązki uczniów............................................................................................................57

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów.............................................................................59

Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica.....................................................................60

Korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych...................................................61

Skreślenie z listy uczniów...................................................................................................61

Rozdział 16. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom......................................64

Rozdział 17. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary....65

Rozdział 18.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i inne formy opieki i pomocy uczniom.....66

Rozdział 19. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom
i rodzicom........................................................................................................................69

Rozdział 20. Współpraca z rodzicami...............................................................................71

Prawa rodziców................................................................................................................72

Formy współpracy............................................................................................................73

Zebrania z rodzicami........................................................................................................74

Obowiązki rodziców.........................................................................................................75

Rozdział 21. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej............................................................75

Eksperyment pedagogiczny..............................................................................................76

Rozdział 22. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów............76

Rozdział 23. Postanowienia końcowe..............................................................................77

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek w Głownie przy ulicy Mikołaja Kopernika 26a.
 3. Podstawą działania placówki jest Akt Założycielski Zespołu Szkół Specjalnych
  w Głownie, wydany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dnia 29 marca 1999 r.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym szkołę  jest Powiat Zgierski.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

§ 3

 1. W nazwie Zespołu umieszczonego na tablicy urzędowej, na świadectwie
  oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną,
  pomija się określenia: „specjalna”, „specjalnych”, „specjalne” oraz określenie
  rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 2. Zespół Szkół Specjalnych posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich
  szkół wchodzących w skład Zespołu oraz pieczęcie poszczególnych placówek.

 

§ 4

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie jest jednostką budżetową – zasady gospodarki określają odrębne przepisy.

§ 5

 1. Każda ze Szkół wchodzących w skład Zespołu jest jednostką publiczną, posiada własny statut będący podstawą jej działalności.
 2. W skład Zespołu wchodzą:

1)      Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” w Głownie;

2)      Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Głownie;

3)      Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Głownie
(aż do czasu całkowitego wygaszenia);

4)      Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

5)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2  w Głownie
(aż do całkowitego wygaszenia);

6)       Specjalna Szkoła Branżowa  I Stopnia Nr 2 w Głownie;

 

§ 6

 1. Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o:

1)      Zespole, szkole– należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych
w Głownie;

2)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 4 „Szafirek” 
w Głownie;

3)      Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5
w  Głownie;

4)      Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Głownie
(aż do czasu całkowitego wygaszenia);

5)      Szkole przysposabiającej do pracy – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną  Przysposabiającą do Pracy w Głownie.

6)      Zasadniczej  szkole zawodowej – należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę  Zawodową Specjalną Nr 2 w Głownie;

7)      Szkole branżowej- należy przez to rozumieć Szkołę Branżową I Stopnia Nr 2
w Głownie;

8)      Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców –należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

9)      Pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych 
w Głownie;

10)  Rodzicach- należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

 

 

 

 

 

§ 7

 1. Do Szkół w Zespole mogą uczęszczać uczniowie:

1) niepełnosprawni intelektualnie;

a) w stopniu lekkim,

b) w stopniu umiarkowanym i znacznym,

c) z autyzmem,

2) z niepełnosprawnością sprzężoną, której jedną z kategorii jest
niepełnosprawność intelektualna;

3) w normie intelektualnej;

a) z autyzmem/z zespołem Aspergera,

b) w ramach zajęć wczesnego wspomagania,

 1. Zespół organizuje na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 2. Zespół organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  oraz nauczanie indywidualne w domu rodzinnym uczniów.

 

§ 8

 1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  i opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zwane również okresami.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 9

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
 2. Szczegółowe cele i zadania Zespołu są określone w statutach szkół wchodzących
  w jego skład.

 

§ 10

 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

 

§ 11

Celem Szkoły jest:

1)      dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny
i moralny uczniów;

2)      zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie, w tym wychowanie patriotyczne;

3)      wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;

4)      kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych osób;

5)      rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy
i potrzeby innych ludzi;

6)      rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia i  motywacji do nauki;

7)      rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego;

8)      rozwijanie  indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

9)      kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez umożliwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych;

10)  wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;

11)  wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

12)  przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie kompetencji społecznych;

13)  kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie
i sprawność fizyczną;

14)  rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

15)  wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego
i fizycznego;

 

§ 12

Zadaniem szkoły jest:

1)      dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej;

2)      wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

3)      zapewnienie opieki i wspomaganie w rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną;

4)      realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji;

5)      zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia;

6)      dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także umożliwienie  korzystania z pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

7)      dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego;

8)      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

9)      tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych;

10)  tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce, krajoznawstwie;

11)  kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;

12)  wdrażanie uczniów do nabywania i rozwijania różnorodnych umiejętności;

13)  wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez  umożliwienie udziału
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych;

14)  zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych wspierających rozwój ucznia;

15)  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

16)  przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

17)  przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;

18)  upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych;

19)  systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom poprzez podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z rodziną i innymi instytucjami publicznymi;

 

§ 13

Szkoła zapewnia uczniom:

1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      warunki i sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne odpowiednie
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

3)      zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4)      inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne;

5)      integrację dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

 

 

 

 

§ 14

 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:

1)      uczy  szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej w szacunku
dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;

2)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

3)      sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne;

4)      umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

5)      szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

6)      rozwija szacunek do pracy poprzez aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły
i środowiska, wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;

7)      wypracowuje i realizuje program  będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;

8)      realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów;

9)      wzmacnia rozwój empatii oraz działań związanych z niesieniem pomocy
we wszelkich wymiarach działalności uczniów;

10)  motywuje do  uczestniczenia w kulturze i właściwego korzystania z jej dóbr;

11)  diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne;

12)  ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej;

13)  dąży do optymalnego rozwoju samodzielności ucznia i zaradności życiowej;

14)  kształtuje postawy twórcze;

15)  utrwala nawyki zagospodarowania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad kultury
i wzajemnego szacunku;

 

§ 15

Sprawowanie funkcji opiekuńczej przez szkołę polega w szczególności na:

1)      zapewnieniu opieki uczniom podczas pobytu w szkole i podczas organizowanych przez szkołę wycieczek, wyjazdów i zajęć pozaszkolnych wynikających z realizacji programu;

2)      przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)      respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarza;

4)      wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów poprzez dożywianie oraz możliwość spożywania ciepłych posiłków przez uczniów w stołówce szkolnej;

5)      zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      zapewnienie opieki świetlicowej;

7)      pomoc psychologa i pedagoga;

8)      wsparcie materialne;

9)      pomoc medyczną;

Rozdział 3

Organy Zespołu i ich kompetencje

 

§ 16

Organami Zespołu są:

1)      Dyrektor;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorząd Uczniowski;

 

§ 17

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Zgierskiego.
 2. Dyrektor szkoły  jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

4)      podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły
lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;

5)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;

6)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

7)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

8)      monitoruje przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród
i kar stosowanych wobec uczniów;

9)      realizuje zadania związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli
na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

10)  organizuje zajęcia dodatkowe;

11)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;

12)  stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły;

13)  tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

14)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

15)  przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji
i promocji uczniów;

16)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

17)  współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

18)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 

§ 18

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor  decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz  pozostałych pracowników szkoły;

4)      ustalenia  regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pracy
i regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami;

 

§ 19

Dyrektor w zakresie spraw organizacyjnych:

1)      opracowuje arkusz organizacji szkoły;

2)      dopuszcza do realizacji szkolny zestaw programów oraz podręczników
po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

3)      ustala tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów uwzględniając ramowy plan nauczania;

4)      określa dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych;

5)      przygotowuje projekt planu pracy szkoły;

6)      określa, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej regulamin dyżurów, regulamin organizacji wycieczek szkolnych, regulamin zasad korzystania z bazy sportowo-rekreacyjnej oraz z pomieszczeń i urządzeń szkolnych;

7)      odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych i ich zatwierdzenie
w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania;

 

§ 20

W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych dyrektor:

1)      sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

2)      organizuje wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

3)      nadzoruje właściwe prowadzenie dokumentacji przez wychowawców, nauczycieli, specjalistów oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych;

4)      organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych;

5)      organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego;

6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

7)      opracowuje projekt planu finansowego szkoły i jego zmiany;

 

 

§ 21

W zakresie spraw BHP i porządkowych dyrektor:

1)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)      egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o mienie szkolne,  czystość i estetykę;

3)      wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony;

§ 22

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
  pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności zespołu oraz wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

 

§ 23

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę
, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 

§ 24

 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
  lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły może  zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 
  na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza
  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii.

§ 25

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu realizującym zadania wynikające ze statutu.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.
 3. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych
  z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz organizacją szkoły.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Zespole.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej
  oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
  i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

§ 26

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów pedagogicznych
szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów;

6)      podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki (po uzyskaniu zgody rodziców
lub pełnoletniego ucznia);

7)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym nadzoru sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonaleniu pracy szkoły;

 

§ 27

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący
we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny
i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym;

3)      program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

4)      projekt planu finansowego szkoły;

5)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)      propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

§ 28

 1. 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. (Załącznik nr 1)
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane
  do zachowania tajemnicy przebiegu i  treści obrad.

 

§ 29

 1. Rada Rodziców szkoły stanowi społeczny organ szkoły będący reprezentacją rodziców  uczniów.
 2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 3. Do Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły
  oraz organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 7. 7. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa regulamin Rady Rodziców. (Załącznik nr 2)
 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

2)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)      opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu;

 1. W celu wspierania działalności statutowej zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin rady.

 

§ 30

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu oraz szczegółowe zasady
  związane z jego działalnością określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. (Załącznik nr 3)
 3. 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów w szkole.
 5. Najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego, która reprezentuje go i działa w jego imieniu.
 6. Przedstawiciele samorządu lub wybrani uczniowie reprezentują szkołę
  w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
 7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 8. Samorząd może przedstawiać  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji  między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem;

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywania sporów między nimi

 

§ 31

 1. Organy zespołu współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych
  działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.
 3. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem gdy stroną szkoły jest dyrektor) rozwiązuje dyrektor szkoły.
 4. Rozstrzyganie sporów, o którym mowa w ust. 3, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje zainteresowane organy
  na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa
  w ust. 4.
 6. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się
  z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.
 7. Spory między dyrektorem a radą rodziców oraz miedzy dyrektorem
  a samorządem uczniowskim rozstrzyga rada pedagogiczna.

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

 

§ 32

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora,
  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
  w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku
  oraz przy uwzględnieniu planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2)      ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;

3)       liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 33

 1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmowani są na wniosek rodziców
  lub wniosek własny (w przypadku gdy jest to osoba pełnoletnia) dzieci, młodzież
  i osoby pełnoletnie  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające, działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 2. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor.
 3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co uważa się za spełnienie obowiązku szkolnego, który można wydłużyć na każdym etapie edukacyjnym przynajmniej o rok.
 4. Przez realizację obowiązku szkolnego rozumie się uczęszczanie do szkoły, udział
  w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczanie indywidualne w miejscu pobytu dziecka.
 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.
 6. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 8. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

1)       20. roku życia w przypadku szkoły podstawowej;

2)       21. roku życia w przypadku gimnazjum (aż do całkowitego wygaszenia);

3)       24. roku życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej;

4)       25. roku życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;

 

§ 34

 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki.

1)      w szkole podstawowej:

a)      o jeden rok- na I etapie edukacyjnym,

b)      o dwa lata- na II etapie edukacyjnym,

2)      w szkole ponadpodstawowej o jeden rok;

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu  opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach
  oraz zgody rodziców ucznia / zgody ucznia jeśli jest osobą pełnoletnią.
 2. Decyzje, o której wyżej mowa podejmuje się nie później niż:

1)      w przypadku szkoły podstawowej:

a)      na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego
w klasie III,

b)      na II etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII,

2)      w przypadku szkoły ponadpodstawowej- nie później niż do końca roku szkolnego
w ostatnim roku nauki;

3)      w przypadku gimnazjum (aż do całkowitego wygaszenia)- nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki;

 

§ 35

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
 2. W szkole mogą być tworzone oddziały:

1)       przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2)      dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

3)      zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

4)      zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

5)      dla dzieci  w normie intelektualnej z autyzmem/zespołem Aspergera;

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 2. W szkole dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas
  z różnych etapów edukacyjnych.
 3. Uczniom zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) szkoła umożliwia realizację nauczania
  w miejscu zamieszkania. Zasady organizacji w/w zajęć i dokumentację przebiegu nauki określają odrębne przepisy.
 4. W każdym roku szkolnym przewiduje się dokonywanie w szkole podziału uczniów poszczególnych oddziałów na grupy na następujących zajęciach:

1) język nowożytny;

2) informatyka;

3) wychowanie fizyczne (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej a w przypadku zespołu szkół - także
w grupie międzyszkolnej i nie mogą liczyć więcej niż dopuszczalna liczba uczniów dla danego oddziału;

 1. Grupy nie mogą liczyć mniej niż 5 uczniów.
 2. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość organizacji zajęć obowiązkowych a także kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
  W szczególności dotyczy to zajęć:  dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, etyki, nauczania języków obcych, elementów informatyki.
 3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności;  centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania
  i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką lub między uczniem
  a daną jednostką (w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni).

 

§ 36

 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły wynosi:

1)      w oddziale dla uczniów z autyzmem w tym Zespołem Aspergera nie więcej niż 4;

2)      w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 4;

3)      w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 6;

4)      w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8;

5)      w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie więcej niż 16;

6)      w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1i 4 nie więcej niż 5;

7)      na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż dopuszczalna liczba uczniów dla danego oddziału.

 1. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi:

1)      w oddziale dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera –
nie więcej niż 4;

2)      w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;

3)      w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8;

4)      w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
o których mowa w punkcie od 1 do 3 nie więcej niż 5;

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów
  w oddziale może być niższa od liczby w wyżej wymienionych oddziałach.
 2. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela
  w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły specjalnej.
 3. Liczebność uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju określają odrębne przypisy.
 4. Podczas zajęć na basenie grupy powinny liczyć nie więcej niż 6 uczniów przypadających na jednego opiekuna.
 5. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 5.
 6. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęć zespołowych, ich liczebność określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach zajęcia rewalidacyjne mogą być w formie zajęć indywidualnych.
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego  prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale, oddzielnie dla dziewcząt
  i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych lub  międzyklasowych.

10.  W uzasadnionych przypadkach edukacja może być prowadzona w formie nauczania indywidualnego.

 

§ 37

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne powadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
  i wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut;

 1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole realizowane są następujące zajęcia :

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia z wychowawcą;

3)      zajęcia rewalidacyjne;

4)      zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

5)      zajęcia religii lub etyki;

6)      zajęcia wychowania do życia w rodzinie;

7)      zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 1. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dłuższej przerwy obiadowej (po 6 godzinie lekcyjnej), która trwa 15 minut.
 2. Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.40.
 3. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w godzinach popołudniowych.

10.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie ustala dyrektor szkoły.

 

§ 38

 1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego
  wymiaru godzin w formie:

1)      zajęć sportowych i rekreacyjnych;

2)      gier i zabaw ruchowych;

3)      zajęć korekcyjno-wyrównawczych;

4)      aktywnych form turystyki;

5)      imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;

6)      udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;

7)      uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych;

 1. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 2. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w ust. 1 do wyboru przez uczniów.
 3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:

1)      potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;

2)      uwarunkowania lokalne;

3)      miejsce zamieszkania uczniów;

4)      tradycje sportowe szkoły i środowiska;

5)      możliwości kadrowe;

 

§ 39

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)      program wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera  treści i działania
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany przez wszystkich nauczycieli;

 1. Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając  wymagania opisane w podstawie programowej, tworzą spójną całość.
 3. Program nauczania może być szerszy niż treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.
 4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, której treści powinny być dostosowane do ich: stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, potencjału rozwojowego.
 5. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Rozdział 6

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne

 

§ 40

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte
  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1)       zakres i sposób dostosowania  programu oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, przez zastosowanie odpowiednich metod
i form pracy z uczniem;

2)       zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, ukierunkowane na:

a)       poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb
na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji (ACC),

b)       wzmacnianie jego uczestnictwa  w życiu szkolnym – działania
o charakterze rewalidacyjnym,

3)       formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)       działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży;

5)       zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:

a)      w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły
I stopnia- zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego,

b)      zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 

6)       zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań szkoły, takich jak:

a)       realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      zapewnienie odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

c)      zapewnienie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,

d)      integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,

e)       przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym,

 

7)      rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;

8)      wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wynikających z wielospecjalistycznych ocen, indywidualnie
z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów;

 1. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1)      naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille
lub innych alternatywnych metod komunikacji- w przypadku ucznia niewidomego;

2)      naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,
w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (ACC)-
w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

3)      zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne-
w przypadku ucznia z autyzmem i z zespołem Aspergera;

 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia
  z uczniem.
 2. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy i w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 3. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się  w zależności
  od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

 

 1. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:

1)      indywidualne potrzeby rozwojowe, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania
i uzdolnienia ucznia;

2)      zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i innych specjalistów;

 1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1)      do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, szkole;

2)      30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

8        Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu,
a także opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych  ocen.

9        Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu
i możliwości uczestniczenia w nim.

10    Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

11    Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu.

 

Rozdział 7

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

 

§ 41

 1. Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  organizuje się zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.
 2. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 3. Celem zajęć jest :

1)      wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

2)      rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych;

 1. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w szkole sprawuje pomoc nauczyciela.
 2. Opiekę podczas prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Zajęcia obejmują w szczególności:

1)      naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;

2)      kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;

3)      usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

4)      wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

5)      rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

6)      kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

7)      naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości
i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności;

 1. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych,
  organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut.

10.  Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.

11.  Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający
w szczególności:

1) cele realizowanych zajęć;

2) metody i formy pracy;

3) zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć;

12.  Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi
z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.

13.  Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć (nie rzadziej niż dwa razy w roku) oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

14.  Dokumentacja zajęć obejmuje:

1)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2)      dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu
lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno--wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć;

3)      zeszyt obserwacji;

15.  Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:

1)      zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);

2)      zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);

3)      podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);

4)      koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;

5)      współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;

6)      opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);

7)      dominującego nastroju i emocji;

8)      gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);

9)      umiejętności w zakresie samoobsługi;

10)  udziału w czynnościach porządkowych;

11)  zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);

12)  sposobów komunikowania się;

13)  innych istotnych zachowań.

Rozdział 8

Organizacja  wczesnego wspomagania rozwoju

§ 42

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje:

1)      wielospecjalistyczną ocenę rozwoju dziecka;

2)      ocenę funkcjonowania dziecka;

3)      wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego;

4)      program wieloprofilowego usprawniania dziecka;

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju jest powoływany przez dyrektora, który koordynuje jego pracę.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

1)      pedagog;

2)      psycholog;

3)      logopeda;

4)      inni specjaliści ( w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny);

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)      ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka  zawartej
w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności
i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym;

2)      eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

3)      opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4)      ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5)       analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;

6)      nawiązanie współpracy jeżeli istnieje taka konieczność z:

a)      przedszkolem  lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b)      podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

c)      ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb,

 

 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1)      imię i nazwisko dziecka;

2)      numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;

3)      ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

4)      ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń, w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5)      informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania;

 1. Program określa w szczególności:

1)      sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych;

a)      na poprawę funkcjonowania dziecka,

b)      wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym,

c)      przygotowanie do nauki w szkole,

d)      eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,

2)      wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

3)      w zależności od potrzeb – zakres współpracy;

4)      sposób oceny postępów dziecka;

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

1)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji
na te zachowania;

2)      udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem;

3)      identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 43

 1. Zajęcia  wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze
  od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych
  i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
  i jego rodziną.
 3. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w grupie,
  z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Rozdział 9

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

§ 44

 1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin z tzw. obowiązkowej ramówki.
 2. Podstawowym zadaniem zajęć rewalidacyjnych jest wspieranie procesu specjalnego nauczania oraz ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia,
  przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, w celu osiągania postępów edukacyjnych.
 3. Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Ogólnym celem rewalidacji jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej najwyższego, z możliwych dla niej, poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
 5. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

1)      maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych;

2)      korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych;

3)      kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie;

4)      stymulowanie, dynamizowanie rozwoju;

 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo
  w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka i specyfiki jego funkcjonowania.
 2. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera obejmują zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne.
 1. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć, w okresie tygodniowym.

 

§ 45

 1. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący może zezwolić na realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych (nie więcej niż 3godziny).
 3. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów
  w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 

§ 46

Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń  może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego.

§ 47

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego organizuje się w przypadku ucznia klasy
VII i VIII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia te są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom
w ramach zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

§ 48

Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

 

 

Rozdział 10

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

§ 49

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa Dyrektor.

 

§ 50

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawcza opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1)      rozpozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psycho-fizycznych uczniów;

2)      określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)      bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, respektowanie ich godności, praw, indywidualnych potrzeb i możliwości;

6)      dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;

7)      współpraca z innymi nauczycielami, w tym współpraca z wychowawcą;

8)      dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;

9)      wzbogacanie warsztatu pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez przygotowywanie pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów;

10)  kształtowanie właściwej atmosfery na zajęciach , wzbudzanie motywacji
do uczenia się;

11)  przekazywanie wiedzy i umiejętności uczniom z zakresu otaczającego świata niezbędnych w życiu;

12)   realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;

13)  podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;

14)  dzielenie się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami metodycznymi z innymi nauczycielami;

15)  realizowanie innych zadań powierzonych przez dyrektora, związanych
z działalnością statutową szkoły;

 

§ 51

 1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

 

1)      sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);

2)      w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;

3)      aktywnie pełni dyżury podczas przerw według ustalonego harmonogramu;

4)      zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

5)      wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych w tym
w regulaminie wycieczek;

6)       reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów;

§ 52

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

1)      rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

2)      wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

3)      indywidualizowanie pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psycho-fizycznych ucznia;

4)      kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)      jasne formułowanie wymagań wobec uczniów;

6)      ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

7)      utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami (opiekunami)
w wychowaniu uczniów, udzielanie uczniom i ich rodzicom informacji
o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;

8)      prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;

9)      prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;

10)  wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych;

11)  wdrażanie  do samorządności poprzez współpracę z samorządem uczniowskim  oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu;

12)  aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju, utrzymanie tajemnicy zawodowej;

13)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbanie
o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;

 

§ 53

 1. Uczniowie objęci są opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerw oraz po zakończonych zajęciach według ustalanego harmonogramu.
 2. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
  i  możliwości kadrowe.
 3. 3. Szczegóły dotyczące dyżurów zawiera regulamin dyżurów (Załącznik 4)
 4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
 5. Nauczyciele świetlicy zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole.

 

§ 54

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele
  oraz za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w tym rodzice uczniów,
 2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
 3. 3. Szczegółowe zasady organizacyjno porządkowe wycieczek szkolnych określa regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala dyrektor. (Załącznik nr 5)

 

§ 55

 1. Wychowawcą klasy jest nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył  opiekę nad grupą  uczniów, tworzącą oddział szkolny.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej w miarę możliwości nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga
  i psychologa, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek
  i instytucji oświatowych.

§ 56

 1. Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:

1)      sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy, a w szczególności:

a)      prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

b)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

2)      planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia i integrujących zespół klasowy;

3)      kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego;

4)      poznanie sytuacji rodzinnej, warunków domowych i środowiskowych  wychowanka;

5)      badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy,
rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;

6)      systematyczne podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji;

7)      współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce
i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspieranie w procesie wychowawczym;

8)      współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami, celem optymalizacji oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;

9)      opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

a)      wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP;

b)      interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się
z pielęgniarką szkolną oraz rodzicami w sprawach zdrowia ich dzieci;

10)  prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji przebiegu edukacji, wychowania
i opieki;

11)  rozwijanie własnych kompetencji wychowawczych;

12)  koordynowanie prac zespołu współtworzącego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

13)  ustalanie tematyki i form zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy;

14)  wykonywanie zleconych przez dyrektora szkoły czynności administracyjnych dotyczących klasy;

15)  współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im pod­jęcia świadomej decyzji w sprawie dalszego kształcenia;

 

§ 57

 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-fizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;

3)      realizowanie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

4)      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

5)      podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wobec uczniów wynikających
z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, z udziałem rodziców i nauczycieli;

6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz  niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

8)      planowanie i koordynowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli
w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

9)      działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy rzeczowej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

10)  działania wspierające rodzinę min. informowanie rodziców o:

a)      możliwości ubiegania się o pomoc świadczona przez instytucje zewnętrzne;

b)      możliwych świadczeniach finansowych przysługujących z tytułu niepełnosprawności.

11)  opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków;

12)  wykonywanie innych zadań statutowych Zespołu;

 

§ 58

Do zadań psychologa należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-fizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;

3)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz  niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 

4)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli;

5)      zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki;

6)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym ucznia;

7)      porady konsultacyjne dla rodziców i uczniów starających się o przyjęcie do szkoły;

8)      wspieranie wychowawców klas oraz zespołów edukacyjno-terapetycznych i innych zespołów problemowo zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;

9)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11)  współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę;

12)  wykonywanie innych zadań statutowych Zespołu;

 

 

§ 59

 

Do zadań logopedy należy:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców 
i nauczycieli
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 2. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

5)      wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

 

§ 60

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1)      Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.

2)      Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

3)      Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

4)      Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.

5)      Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w :

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,


§ 61

 1. Zadania doradcy zawodowego w Zespole  pełnią pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy i inni nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami.
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)       gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)       prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;

4)       prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

5)       koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

6)       wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

7)       wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)       współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo- profilaktycznym, o których mowa w odrębnych przepisach;

9)       współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

 

§ 62

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć  zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu
  o plan pracy szkoły.

 

 

 

§ 63

Cele i zadania zespołów obejmują:

1)      Ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;

2)      organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania
i wychowania;

3)      przygotowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów;

4)      opracowywanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

5)      opracowanie i opiniowanie planów, programów, innowacji;

6)      planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły;

7)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia;

8)      koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole;

 

§ 64

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
  w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w zespole rewalidacyjno- wychowawczym tworzą zespół, którego pracą kieruje nauczyciel wychowawca.
 4. Nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  z danym uczniem, wraz z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami tworzą zespół, którego zadaniem jest opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego
  dla danego oddziału.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju tworzą zespół, którego pracą kieruje koordynator powoływany przez dyrektora szkoły.
 7. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy.

 

§ 65

 1. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu – pedagog szkolny.
 2. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:

1)      analizowanie warunków środowiskowych uczniów;

2)      wypracowanie wspólnych oddziaływań wobec dziecka przejawiającego trudne
lub nietypowe zachowania (trudności wychowawcze);

3)       dzielenie się doświadczeniami;

4)      wypracowanie sposobów wsparcia w nagłej sytuacji kryzysowej, zarówno ucznia, jak i jego rodziny;

5)      przygotowanie propozycji form pracy pozalekcyjnej;

6)      analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i ustalenie form pomocy uczniom
z  trudnościami w nauce;

 

§ 66

 1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których w szczególności należy:

1)      rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności;

2)      przestrzeganie regulaminu pracy;

3)      poszanowanie mienia szkolnego;

4)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

5)      rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły;

6)      przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 

§ 67

 1. Pomoc nauczyciela realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły
  w szczególności:

1)      wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)      dbanie o ład i porządek w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu;

3)      wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych;

 1. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela
  lub wychowawcy świetlicy.

Rozdział 11.

Bezpieczeństwo uczniów

 

§ 68

 1. Zespół Szkół zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów  w szkole poprzez:

1)      dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami oraz 20 minut przed rozpoczęciem zajęć;

2)      reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów;

3)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)      ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania
w sytuacji zagrożenia oraz w nagłych wypadkach

5)      umieszczanie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni;

6)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych;

7)      dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa;

8)      zakup atestowanego sprzętu;

9)      zabezpieczenie przeciwpożarowe;

10)   monitoring;

11)  blokadę głównych drzwi wejściowych oraz zamykanie pozostałych drzwi wejściowych;

12)  zabezpieczenie okien na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach uniemożliwiające otwarcie ich przez uczniów;

13)  wyznaczony i monitorowany plac zabaw z bramą i furtką zamykaną na klucz;

 

W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji
i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

1)     sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;

2)     przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)     reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;

4)      dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

5)      dbanie o teren wokół szkoły, na którym mogą znajdować się uczniowie.

Rozdział 12

Pomieszczenia w szkole

 

§ 69

Szkoła w zakresie  realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z :

1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (klasopracowni);

2)      ekopracowni;

3)      2 pracowni gospodarstwa domowego;

4)      pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej

5)      pomieszczenia do prowadzenia terapii biofeedback;

6)      mini sali gimnastycznej;

7)      biblioteki;

8)      świetlicy;

9)      stołówki;

10)  gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

11)  gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego

12)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

13)  warsztatu zajęć technicznych;

14)  pomieszczeń sanitarno- higienicznych;

15)  szatni;

16)  placu zabaw;

 

1)      Zespół Szkół dysponuje zapleczem kuchennym i może organizować obiady dla uczniów i pracowników.

Rozdział 13

Organizacja biblioteki szkolnej

 

§ 70

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służąca  rozbudzaniu i  realizacji potrzeb
  i indywidualnych zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece  szkolnej są gromadzone podręcznikimateriały edukacyjnemateriały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:

1)      uczniowie;

2)      nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3)      rodzice uczniów;

4)      inne osoby- za zgodą dyrektora;

 1. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz potrzebami czytelników tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw.
 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 3. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1)      prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);

2)      opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem zajęć bibliotecznych oraz imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

3)      współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych;

4)      udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych źródeł informacji;

5)      tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

6)      prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii;

7)      propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

8)      analiza stanu czytelnictwa uczniów

9)      zapewnienie uczniom kontaktu z książką oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez udział w zajęciach prowadzonych w  bibliotece;

10)  organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw i innych imprez, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów;

11)  troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;

12)  gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;

13)  przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;

14)  prowadzenie ewidencji użytkowników i katalogów bibliotecznych;

15)  egzekwowanie zwrotu książek;

16)  współpraca z biblioteką publiczną;

17)  dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, opracowanie sprawozdań okresowych;

 1. 7. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określone są w odrębnym regulaminie.  (Załącznik nr 6)

Rozdział 14

Organizacja świetlicy szkolnej i stołówki

 

§ 71

 1. Dla uczniów Zespołu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz na organizację dojazdu do i ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, w ramach możliwości finansowych
  i kadrowych Zespołu prowadzona jest świetlica.
 2. 2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.
  (Załącznik nr 7)
 3. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
 4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela
  w świetlicy powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły specjalnej.
 5. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę zespołu we wszystkich jej zakresach: opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym i profilaktycznym.
 6. Świetlica w zespole zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne
  oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
  w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane  na boisku szkolnym oraz na placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe
 8. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 9. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej należy:

1)      planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;

2)      czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie ich pobytu
w świetlicy, w czasie wydawania obiadów w stołówce szkolnej oraz odwozów;

3)      współpraca z rodzicami;

4)      dbałość o estetyczny wygląd świetlicy i pomoce dydaktyczne;

 

§ 72

 1. Szczegółowe cele i zadania realizowane w świetlicy określa roczny plan pracy opracowany przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.
 2. Zadania świetlicy:

1)      zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak; bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnienie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu;

2)      organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji;

3)      kształtowanie różnego rodzaju umiejętności, w tym umiejętności współpracy
z rówieśnikami;

4)      organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających  na celu prawidłowy rozwój psychomotoryczny;

5)      organizowanie zabaw dydaktycznych i twórczych;

6)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka;

7)      kształtowanie  postaw prospołecznych poprzez udział w konkursach, akcjach, kołach zainteresowań, imprezach i uroczystościach świetlicowych;

8)      rozwijanie aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców;

9)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

10)  rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności;

11)  współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczestników świetlicy,
a w miarę potrzeb z placówkami kultury i sportu;

12)  realizowanie celów rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników świetlicy;

 

§ 73

Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa dyrektor przy zachowaniu zasady 5 dni pracy nauczyciela w tygodniu lub dodatkowej odpłatności.

 

§ 74

1        W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych
w szczególności w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2        Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3        Uczniowie mają możliwość  spożycia śniadania ( w czasie przerwy śniadaniowej)  oraz ciepłego posiłku (w czasie przerwy obiadowej).

4 Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin.
(Załącznik nr 8)

 

Rozdział 15

Uczniowie szkoły

 

§ 75

Uczeń ma prawo w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego
i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;

3)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, 
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;

5)      rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów;

6)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej wiedzy, umiejętności i zachowania;

7)      znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;

8)      informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

9)      zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących;

10)  uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach;

11)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;

12)  pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;

13)  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

14)  pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę przyznawanej uczniom pozostającym
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

15)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

16)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;

17)  ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;

18)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

19)  reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

20)  zdawania egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego, zgodnie z obowiązującym prawem;

21)  zwolnienia ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego (aż do całkowitego wygaszenia gimnazjum) lub odpowiedniej części tego egzaminu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych;

 

§ 76

 

Uczeń jest zobowiązany do :

1)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu i innych dokumentach dotyczących życia szkoły;

2)      uczęszczania regularnie na zajęcia szkolne;

3)      właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szczególności:

 1. przestrzeganie ustalonych zasad,
 2. nie rozmawiania z innymi uczniami podczas zajęć,
 3. nie przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu zajęć,
 4. w miarę możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 5. reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia,

4)      odpowiedniego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
oraz pozostałych uczniów zwłaszcza:

a)      okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, dorosłym
i kolegom,

b)      reagowania na przemoc i inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu,

c)      przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i  przemocy,

d)       tolerancyjnej postawy wobec poglądów i przekonań innych,

e)      szanowania godności i wolności drugiego człowieka,

f)       dbanie o kulturę słowa,

5)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów a zwłaszcza:

a)      niepalenia tytoniu,

b)      niespożywania alkoholu,

c)      nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,

6)      dbania o swój wygląd i noszenia odpowiedniego stroju;

 1. zmianę obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
 2. noszenie czystego, skromnego stroju (nie może być zbyt skąpy i wyzywający),
 3. niestosowanie nadmiernego makijażu i ozdób w przypadku dziewcząt
  oraz ekstrawaganckich fryzur u uczniów obojga płci,
 4. przychodzenia na uroczystości szkolne w galowym stroju (biała/ jasna bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, garnitur),
 5. zdejmowanie z głowy czapki lub kaptura podczas przebywania w szkole,
 6. pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni,

7)      przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych;

8)      przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć oraz przerw;

9)      poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania;

10)  postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły;

11)  dbania o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole;

12)  dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie i higienę;

13)  podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły;

 

§ 77

Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania, przerw oraz samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

 

§ 78

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły, a w przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania do instancji wyższych przewidzianych prawem.
 3. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.

 

 

 

§ 79

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Wszelkie nieobecności na tych zajęciach muszą być usprawiedliwiane.
 2. Nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny usprawiedliwia wychowawca klasy lub w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
 3. Formę, termin i warunki usprawiedliwienia nieobecności ucznia (w tym ucznia pełnoletniego) ustala wychowawca klasy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 4. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodzica lub opiekuna jest niejasna  lub zdaniem wychowawcy nieuzasadniona, wychowawca ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.
 5. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie są obowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności. Brak usprawiedliwienia we wskazanym terminie oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 6. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub
  telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni.
 7. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.  W przypadku braku informacji od rodziców o nieobecności ucznia w szkole powyżej 5 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 8. Jeżeli pisemne usprawiedliwienie dostarczone przez ucznia budzi wątpliwości wychowawca lub pedagog wyjaśnia je w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 9. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.

10.  Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności
w szkole, ale pod warunkiem, że jego rodzice lub prawni opiekunowie złożą specjalne pismo do szkoły ze zgodą na takie postępowanie.

 

 

 

 

 

§ 80

 1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych w danym dniu tylko na pisemną prośbę rodziców, zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.
 2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu
  do szkoły.
 3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu.
 4. W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia (podejrzenie sfałszowania podpisu), wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia.
 5. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor.
 6. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela
  o zwolnienie dziecka.
 7. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic lub osoba upoważniona, osobiście odbierze dziecko ze szkoły (odbiór dziecka zgłasza wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi)
 8. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.
 9. W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

10.  Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, możliwość że Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia, może być zwolniony z zajęć szkolnych
w danym dniu na prośbę rodzica i zwolnienie to może mieć formę elektroniczną (sms), jeżeli rodzic wcześniej złożył pisemne oświadczenie u wychowawcy o treści: Biorę na siebie odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu szkoły.

§ 81

 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana
  i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:

1)      zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;

2)      powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;

3)      powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka
i konsultowaniem z nimi wszystkich działań;

 1. Uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic
  lub inna osoba upoważniona.
 2. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych.
  W takim przypadku zwolnienie traci ważność.

 

§ 82

Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie) którzy zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

 

 

§ 83

 

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.
 2. Na terenie szkoły uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu filmowania, wykonywania zdjęć i nagrywania.
 3. Uczeń może skorzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zezwoli na to nauczyciel.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego
  lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć lub telefon może być odebrany i złożony w sekretariacie do odbioru przez rodzica.

 

§ 84

1        Skreślenie z listy uczniów dotyczy jedynie ucznia pełnoletniego i wyklucza możliwość skreślenia ucznia realizującego obowiązek szkolny.

2        Skreślenie z listy uczniów powinno być stosowane tylko wyjątkowo,
w szczególnych przypadkach,  po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3        Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły.

4        Skreślenia z listy uczniów dokonuje się w następujących przypadkach:

1)      notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych,

2)      stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów
oraz pracowników  szkoły;

3)      przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających ( dotyczy to także wycieczek lub innych imprez
organizowanych przez szkołę);

4)      rozprowadzenie lub posiadanie środków odurzających;

5)      naruszanie godności osobistej innych osób;

6)      wywieranie  demoralizującego wpływu  na społeczność uczniowską;

7)      rezygnacji ucznia z nauki szkolnej;

8)      skreślenie następuje również w przypadku przekazania dokumentów ucznia do innej szkoły w której uczeń kontynuuje naukę.

9)      skreślenie w trybie natychmiastowej wykonalności w przypadku prawomocnego wyroku sadowego.

 

§ 85

 1. Nauczyciel (członek rady pedagogicznej) przygotowuje wniosek o wszczęcie  postępowania w  sprawie skreślenia z listy uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły.
 2. Dyrektor bada, czy zapisy w statucie pozwalają na skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
 3. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów, obok uchwały Rady Pedagogicznej, warunkującej wszczęcie postępowania wymaga zasięgnięcia  opinii samorządu uczniowskiego.
 4. O wydanie opinii przez Samorząd Uczniowski występuje dyrektor szkoły.
 5. Samorząd wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem.
 6. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego nauczyciela z rady pedagogicznej, przedstawiciela samorządu uczniowskiego lub innego ucznia.
 7. Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 8. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:

1)      wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia;

2)      prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze;

3)      udzielono mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej itp.;

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy  zachowaniu quorum.

10.  Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego.

11.  Po podjęciu uchwały przez Rade Pedagogiczną i wyrażeniu opinii w sprawie przez samorząd uczniowski dyrektor wydaje decyzje administracyjną o skreśleniu z listy uczniów.

12.  Decyzje administracyjne dotyczące skreślenia z listy uczniów, w których  stroną jest pełnoletni uczeń, winny być przekazane do wiadomości rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.

§ 86

 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do kuratora oświaty,
  za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia
  (nie zaś wydania) decyzji.
 2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.
 4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wniosą odwołanie, dyrektor szkoły
  w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.
 5. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.
 6. Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.
 7. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 8. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia.
 9. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również przysługuje odwołanie.

Rozdział 16

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom

 

§ 87

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce;

2)      wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

3)      reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;

4)      osiągnięcia w konkursach szkolnych i imprezach sportowych;

5)      wysoką frekwencję;

6)      działalność społeczną na rzecz szkoły;

2.Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy wobec uczniów szkoły;

3) pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców lub opiekunów prawnych
ucznia;

6) nagroda rzeczowa;

7) wycieczki dla najlepszych uczniów;

 1. Wychowawca lub dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne zastrzeżenie
  do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania o czym informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

Rozdział 17

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

§ 88

 1. Uczeń może otrzymać karę za:

1)      nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;

2)      posiadanie, używanie alkoholu i środków odurzających na terenie szkoły
i poza nią;

3)      zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;

4)      kradzież na terenie szkoły i poza nią;

5)      wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły;

6)      opuszczanie budynku i terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela;

7)      za używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły w opisanym w §83;

8)      za umyślne niszczenie mienia szkoły;

9)      stosowanie agresji słownej;

10)  wykorzystywanie technologii komunikacyjnych jako narzędzi do realizacji działań agresywnych lub stosowanie przemocy przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (email, smsy, hejt);

 

 

§ 89

Rodzaje kar:

1)      upomnienie wychowawcy klasy,

2)      upomnienie dyrektora Zespołu,

3)      nagana dyrektora Zespołu,

4)      zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

5)      zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

6)      obniżenie oceny zachowania

7)      odpowiedzialność materialna za poczynione szkody (w przypadku ucznia pełnoletniego;

8)      zakaz udziału w imprezach szkolnych;

9)      skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów niepodlegających obowiązkowi szkolnemu)

 

 

§ 90

 

 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o  nałożonej karze
  z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 5. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń w ciagu 7 dni od uzyskania informacji o której mowa w ust. 3.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 7. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 8. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej.
 9. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor Zespołu,

Rozdział 18

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

i inne formy pomocy uczniom

§ 91

 1. Szkoła udziela  uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
 3. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści wykonujący w  szkole  zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.
 6. Wszyscy uczniowie w szkole są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Jest ona udzielana w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w sposób przyjęty w szkole,
  o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców
  i specjalistów w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;

5)      porad i konsultacji;

6)      warsztatów;

7)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

10.  Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadza nauczyciele,, wychowawcy
i inni specjaliści.

11.  W zakresie organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła współpracuje z  rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem
oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami.

12.  Objęcie ucznia niepełnoletniego zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi
i zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody jego rodziców.

13.  Godzina zajęć trwa 45 minut.

14.  Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut
z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

§ 92

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 3. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 5. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
  i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów
  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy
  w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

§ 93

 1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia również pomoc uczniom, którym z różnych przyczyn, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem i innymi nauczycielami rozpoznaje trudną sytuację ucznia i za zgodą dyrektora ustala indywidualny plan pomocy dla ucznia.
 3. Szkoła udziela pomocy uczniom  poprzez:

1)      organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom  przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc rodzinie;

2)      pozyskiwanie funduszy z projektów;

3)      organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej  w ramach akcji charytatywnych
i innych inicjatyw;

4)      dofinansowanie wycieczek i  wyjazdów uczniów;

5)      wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji udzielających pomocy w sytuacjach trudnych i problemowych;

6)      wnioskowanie o pomoc do instytucji, władz miasta i gminy, urzędów, samorządów;

Rozdział 19

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom
i rodzicom

 

§ 94

 1. Szkoła wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom uczniów, pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka podejmuje szeroka współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Zakres współdziałania z poradniami , specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli obejmuje:

1)      edukację nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością;

2)      pomoc merytoryczną w dostępie do źródeł wiedzy o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wspierania procesu edukacyjno- terapeutycznego;

3)      szkolenia dla specjalistów pracujących z dzieckiem;

4)      organizowanie warsztatów i grup wsparcia dla rodziców;

5)      terapię dziecka i rodziny;

6)      specjalistyczną diagnozę;

7)      udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zróżnicowanej formie;

8)      realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

9)      organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2. Wymienione zadania poradnia realizuje przez:

1)      porady i konsultacje;

2)      spotkania nauczycieli i specjalistów;

3)      udział w zebraniach rad pedagogicznych;

4)      indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

5)      terapię rodziny;

6)      grupy wsparcia;

7)      prowadzenie mediacji;

8)      interwencje kryzysowe;

9)      warsztaty;

10)  wykłady i prelekcje;

11)  działalność informacyjno-szkoleniową;

§ 95

 1. Zakres współdziałania z instytucjami resortu polityki społecznej (centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz resortu sprawiedliwości (policją, sądem, prokuraturą) obejmuje:

1)      pomoc specjalistyczną dla rodziców (terapia, pomoc prawna);

2)      pomoc materialną dla rodziny;

3)      zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich;

4)      działania interwencyjne;

5)      informacje o przepisach prawa;

6)      pomocy kuratorów sądowych w pracy z rodzinami; innymi instytucjami religijnymi, fundacjami) i podmiotami (sponsorami), które działają w lokalnym środowisku
na rzecz dziecka i rodziny.

 

 

§ 96

 1. Instytucje środowiska lokalnego, z którymi Zespół współpracuje w zakresie   pomocy uczniom i ich rodzinom to:

1)      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

2)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

3)      Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4)      Lokalne władze samorządowe (Urząd Miasta Głowna, Urząd Gminy w Głownie);

5)      Urząd Miasta i Gminy Stryków;

6)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

7)      Sąd Rodzinny dla nieletnich;

8)       Policja;

9)      Stowarzyszenie „Pomoc rodzinie”;

10)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;

11)  Placówki kultury min. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna
w Głownie;

12)  Zespół Opieki Zdrowotnej „Remedium”;

13)  Inne podmioty w zależności od potrzeb;

 

Rozdział 20

Współpraca z rodzicami

§ 97

 1. .Rodzice i nauczyciele  współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki
  i profilaktyki.
 2. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka które ma być przedmiotem ich największej troski.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za środki finansowe i cenne przedmioty przynoszone przez dzieci do szkoły.
 4. Organem statutowym szkoły reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.

 

 

 

 

§ 98

 1. Rodzice mają prawo do;

1)      znajomości statutu, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu wychowawczo- profilaktycznego;

2)      wybierania w poszczególnych klasach swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców;

3)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;

4)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;

5)      informacji na miesiąc przed klasyfikacją o półrocznym/końcowo rocznym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną nieodpowiednią/naganną
z zachowania;

6)      odwołania się od uzyskanej oceny semestralnej, rocznej i złożenia stosownego pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem rady pedagogicznej;

7)      odwołania się od nałożonej kary według ustalonego w statucie trybu odwoławczego;

8)      udziału w spotkaniach zespołu opracowującego IPET, w opracowaniu
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka;

9)      do bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie nauczania, wychowania
i opieki niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji;

 1. Informację o uczniu może przekazywać rodzicom wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub inni pracownicy pedagogiczni.

 

§ 99

 1. Współpraca szkoły z rodzicami ma na celu:

1)      wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez stała współpracę z rodzicami ucznia;

2)       podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

3)      udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego;

4)      dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły
i środowiska rodzinnego;

5)      współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,

6)      poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;

7)      przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;

8)      tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym;

 

§ 100

 1. Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia:

1)      wywiadówki - organizowane   przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego,  mające na celu przekazanie informacji na temat postępów i trudności  uczniów
w nauce i zachowaniu, omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy;

2)      spotkania okolicznościowe, umożliwiające lepsze poznanie przez rodziców panującej w szkole atmosfery, zdolności i możliwości uczniów a organizowane najczęściej z okazji uroczystości, imprez klasowych lub ogólnoszkolnych;

3)      zebrania rady rodziców (w zależności od potrzeb) mającej wpływ na decyzje dotyczące uczniów;

4)      spotkania z ekspertem, odbywające się z udziałem specjalnie zaproszonej na nie osoby udzielającej rodzicom pomocy w sprawach, dotyczących trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień itp. w których mogą brać udział rodzice wszystkich uczniów danej klasy lub szkoły;

5)      spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców  (prelekcje, konferencje, warsztaty) mające na celu pomoc w zrozumieniu dziecka i jego rozwoju;

6)      indywidualne spotkania z rodzicami (konsultacje z wychowawcą i innymi nauczycielami, rozmowy);

7)      wizyty domowe- bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich żyją uczniowie;

8)      kontakty korespondencyjne (dzienniczek ucznia, notes do kontaktów
z rodzicami, zeszyt ucznia, listy do rodziców, pisemne powiadomienia, sms-y);

9)      pisemne relacje o wynikach w zachowaniu i nauce ucznia, stosowane najczęściej
w trakcie spotkań roboczych, czyli tzw. Wywiadówek
(są to przygotowane wcześniej kartki z ocenami z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania);

10)  rozmowy telefoniczne, mające na celu wymianę informacji o uczniu lub służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych;

11)  wspólna organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych, akcji itp. zachęcanie do udziału w aktywności na rzecz szkoły;

12)  porady nauczycieli, pedagoga, psychologa  szkolnego (możliwość uzyskania wsparcia, pomocy w sprawach dotyczących ucznia);

13)  strona internetowa szkoły -dostęp do bieżących informacji, dokumentacji szkolnej, zdjęć związanych z życiem szkoły;

14)  lekcje otwarte dla rodziców;

§ 101

 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje zebranie ogółu rodziców.
 2. Zebrania z rodzicami organizowane są:

1)      na początku  każdego roku szkolnego;

2)      w zależności od potrzeb w terminach ustalonych przez dyrektora;

 1. Podczas obowiązkowych zebrań

1)      wychowawca zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając:

a)      fragmenty statutu szkoły, odnoszące się bezpośrednio do praw
i obowiązków uczniów oraz ich opiekunów;

b)      szkolny program wychowawczo- profilaktyczny;

c)      zasady oceniania wewnątrzszkolnego;

2)      ustala zasady dotyczące ewentualnej możliwości zwolnienia ucznia z zajęć jeśli zaistnieje taka konieczność czy usprawiedliwiania nieobecności ucznia
w szkole;

3)      konsultuje z rodzicami plan pracy klasy w bieżącym roku szkolnym;

4)      ustala tematykę zebrań;

5)      informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu;

6)      omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne;

7)      przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu);

8)      zachęca rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy;

9)      w gimnazjum (aż do całkowitego wygaszenia) na początku roku szkolnego,
w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje
o warunkach realizacji projektu;

10)  w klasie programowo najwyższej, zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

 

§ 102

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;

2)      informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach;

3)      zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;

4)      udziału w zebraniach szkolnych i klasowych;

5)      informować wychowawcę lub pedagoga o sprawach mogących mieć wpływ
na naukę i zachowanie dziecka, w tym o aktualnym stanie zdrowia;

6)      respektować zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu wychowania i opieki, szczególnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób przebywających
na terenie szkoły;

7)      na miarę swoich możliwości osobiście włączać się w życie szkoły;

 

Rozdział 21

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 

§ 103

 1. Szkoła może  prowadzić działalność innowacyjną, której celem jest każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu rozwijanie kompetencji uczniów, kreatywności nauczycieli i poprawę jakości pracy szkoły.
 2. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły.
 3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole
  i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.

 

 

 

 

§ 104

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi placówkami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.
 2. W celu realizacji współpracy szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją lub placówką porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki rozwiązania.

 

§ 105

 1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny.
 2. Eksperyment pedagogiczny  polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 3. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 4. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.
 5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 6. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 7. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

 

Rozdział 22

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

(Załącznik nr 9)

Rozdział 23

Postanowienia końcowe

 

§ 106

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 

§ 107

Bezpośrednim przełożonym dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie jest Starosta Zgierski.

 

Zmiana statutu

§ 108

 1. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić:

1)      Dyrektor

2)      Rada Rodziców

3)      Rada Pedagogiczna

4)      Samorząd Uczniowski

 

§ 109

 1. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły są opracowywane przez  Radę Pedagogiczną
  oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego
  i prowadzącego szkołę.
 3. Łódzki Kurator Oświaty może uchylić statut zespołu albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

 

§ 110

 

Statut znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej Nr….   Z dnia…………………..

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU

ZESPOŁU  SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

 

 1. Załącznik nr 1- Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Załącznik nr 2- Regulamin Rady Rodziców
 3. Załącznik nr 3- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 4. Załącznik nr 4- Regulamin dyżurów
 5. Załącznik nr 5- Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
 6. Załącznik nr 6- Regulamin  biblioteki szkolnej
 7. Załącznik nr 7- Regulamin świetlicy szkolnej
 8. Załącznik nr 8- Regulamin stołówki szkolnej
 9. Załącznik nr 9- Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 

 

 

 


Poprawiony: sobota, 09 lutego 2019 21:00
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player